+ Meer informatie

TER OVERWEGING

9 minuten leestijd

Dr. Ad van der Dussen, Job. Geloven en lijden om niet. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1998. 76 blz. f 19,90.

Ds. Van der Dussen, Ned. Geref. predikant te Eindhoven hield een serie preken over Job; het leverde veel (pastorale) gesprekken op met zijn gemeeenteleden. De gelegenheid deed zich voor -via de EO-microfoon - om een breder publiek te bereiken en uiteindelijk ligt de neerslag daarvan via dit boekje voor ons. Het is een heel eerbiedige benadering geworden van de (vele en grote) vragen waarvoor het boek Job ons stelt. De positie van satan in Job 1 en 2, de positie van de vrienden t.o. Job, de positie van Job t.o. zijn Schepper; het boekje geeft geen zelf gefabriceerde antwoorden waar die niet uit de Schrift te vinden zijn. Dat betekent dat het raadsel van het lijden blijft, maar dat de glans van het geloof dat God ‘het kwade goed maakt’ (blz. 76) daar doorheen breekt. Intussen vindt men vele behartigenswaardige opmerkingen over ons omgaan met hen die lijden in het boek (blz. 24 en 35 bijv.). Bij de vele boeken rond dit thema is dit boekje een waardevolle aanvulling.

Dr. R. Seldenrijk (redactie), Zorg en omgang. Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente. Uitg. Groen & Zoon - Heerenveen 1998. 108 blz.

Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vereniging Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten, “Helpende Handen”.

In zes hoofdstukken wordt op eenvoudige wijze geschreven over mensen met een verstandelijke handicap. Onderwerpen als hun ervaringswereld, godsdienstige opvoeding, kind en gemeente, thuis zijn in de kerk en beeldvorming binnen cultuur en kerk komen aan de orde. Er wordt praktisch op de thema’s ingegaan, terwijl telkens gezocht wordt bijbels licht over het onderwerp te laten Valien.

Een sympathiek boek, dat door zijn eenvoud en praktische instelling de lezer hulp biedt.

Prof. dr. Jac.J. Rebel (eindredactie), Wel Bezorgd. Geestelijke verzorging en gezondheidszorg. Uitg. Kok, Kampen 1998. 238 blz. f 34,90.

Dit boek verdient een bredere bespreking dan hier kan worden gegeven. Ik stip enkele lijnen aan. Het gaat over het beroepsprofiel van de geestelijke verzorger, werkzaam in de gezondheidzorg.

Er komen niet minder dan twintig medewerkers aan het woord. De meesten van hen zijn docent aan de theologische en de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Centrale figuur is prof. Jac. Rebel die in Groningen bijzonder hoogleraar in “de vraagstukken geestelijke verzorging in zorginstellingen” aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en aan de faculteit medische wetenschap Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Christelijke Vereniging van zorginstellingen is geweest. Dat is een mond vol. De aanduiding wijst op het overkoepelende van de positie van Rebel. Hij was dan ook in Groningen aan twee faculteiten verbunden.

Veel aspecten van de geestelijke verzorging komen aan de orde. De schrijvers verschillen onder-ling (nogal) van mening. Het heeft mij getroffen dat hier moderne opvattingen over geestelijke verzorging in een pluriforme samenleving aan de orde komen. Hermeneutische en ethische vragen komen in een multi-religieuze setting aan de orde. De lezer moet er zelf zijn weg in vinden, zoals ook in de grote verscheidenheid van aanbod die hier wordt bepleit. Een boek dat veel biedt, maar door zijn principiële verscheidenheid en (soms) innerlijke tegenstrijdigheid mij niet bevredigt. Kern is dat iedere geestelijke verzorger, ook de christelijke pastor, zijn eigen overtuiging bij voorbaat moet relativeren.

Ds. W.C. Vergeer, Konkordansie van die belydenisskrifte met ‘n tekstregister. Uitg. In die Skriflig (Tydskrif van die Gereformeerde Theologiese Vereniging). Jaargang 31, supplement 2, 1997. 201 blz. Te bestellen bij: Konkordansie, postbus 6058, Greenhills, 1767, Suid-Afrika, f 40-(betaling bij ABN AMRO 488573564).

In dit speciale nummer van het bekende Zuid-Afrikaanse tijdschrift van de faculteit in Potchefstroom (supplement 2) vinden we een concordantie op de belijdenisgeschriften (de drie oud-christelijke en de drie van de Gereformeerde Reformatie), samen met een tekstregister.

De woorden zijn uiteraard in het Zuid-Afrikaans geschreven. Ik vind dit een waardevol werkstuk. wie niet vreemd is aan het Zuid-Afrikaans, zal dit geschrift met dankbaarheid en vrucht kunnen gebruiken.

Tim Smith, Ontspannen ouderschap. Uitg. Barnabas, Heerenveen 1997. 219 blz. f 34,95.

Veel ouders leven in spanning door de gespannen relatie met hun kinderen. Deze auteur heeft gespreksgroepen begeleid in zijn functie van psycholoog, pedagoog en gezinstherapeut. Hij vertelt uit de praktijk over het ontspannen ouderschap. Hij laat zien hoe je kinderen kunt bederven en hoe je ze kunt laten opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.

Vijftien hoofdstukken telt het boek. Aan het eind verwerkingsvragen en vragen voor zelfonderzoek. Tenslotte tweeënvijftig ‘babystappen’ om een ontspannen ouder te worden. Voor elke week één! Een boek met veel praktische suggesties.

Dietrich Bonhoeffer, Het wonder van Pasen, samengesteld door Manfred Weber. Uitg. Kok, Kampen/Averbode 1998. 47 blz. f 22,50.

Dit boek is samengesteld uit citaten uit het werk van Bonhoeffer, de Duitse theoloog die door Hitlers handlangers op 9 april 1945 werd opgehangen in het concentratiekamp Flossenburg, vanwege zijn verzet tegen Hitler.

Pasen staat centraal, maar ook het lijden, de hemelvaart en Pinksteren komen aan de orde. Het radicaal nieuwe van Pasen wordt in verschillende toonaarden en bewoordingen naar voren gebracht, zowel in zijn betekenis voor de enkeling als voor de wereld.

Er staan prachtige passages in dit voornaam uitgegeven boek. Ze zijn kort, maar krachtig. Zij vertolken het Evangelie, dat ook via Schriftgedeelten in dit boek is afgedrukt. Niet minder dan tien afbeeldingen vindt men verspreid over heel het boek. Tekst en illustrates vertonen een warme bijbelse mystiek. Een mooi boek.

Rabbijn mr. drs. R. Evers, Op het leven. Medische ethiek bezien vanuit Joodse optiek. Uitg. Kok, Kampen 1997. 256 blz. f 36,25.

Niet minder dan tweeëntwintig thema’s uit de medische ethiek komen in dit boek aan de orde. Ik noem er enkele:

Seksualiteit, waarden en religie; anticonceptie, sterilisatie en geboortebeperking; orgaandonatie en donorcodicillen; plastische chirurgie; staking van de arisen en verplegend personeel; euthanasie; dode moeder als levende couveuse; invriezen en herleving.

Het boek behandelt vrijwel alle thema’s, die momenteel in discussie zijn, niet alleen onder medici, maar ook in de samenleving. Het aardige van dit boek is dat bij elk onderwerp de visies van rabbij-nen uit een ver verleden en ook uit deze eeuw worden vermeld. Zij geven commentaar op medische Problemen vanuit de thora. Dat brengt de niet-joodse lezer in contact met een strakke, consequente manier van redeneren die we in de moderne medische ethiek niet of nauwelijks aantreffen. Graag zou ik daarvan voorbeelden geven. Dat is niet mogelijk. Ik vind dit een waardevol boek dat helpt bij de meningsvorming. Christus en Zijn gebod ontbreekt. Toch geeft dit boek te denken, al ademt het een andere sfeer dan de christelijke ethiek.

De veelheid van verwijzingen naar uitspraken van rabbijnen werkt soms vermoeiend. Het is een geleerd boek dat eenvoud uitstraalt.

Sipke van der Land (samenstelling), Een zee van licht. Bijbels dagboek. Uitg. Kok, Kampen 1998. 132 blz.f 34,90.

Van der Land heeft meditatieve citaten bij elkaar gezocht uit het werk van Augustinus, Thomas à Kempis, Maarten Luther, Johannes Calvijn, Blaise Pascal en Guido Gezelle. leder van deze auteur is goed voor twee maanden. Boven elk stukje staat een titel; eronder een te lezen Schriftgedeelte.

Ik zou de ondertitel ‘Bijbels dagboek’ wat nuanceren. Het eigene van de opzet komt daarin niet tot uitdrukking. Het is iets anders dan vele dagboeken die verschijnen. Boeiend om er gebruik van te maken.

Willem B. Drees. Van niets tot Nu. Een wetenschappelijke scheppingsvertelling. Uitg. Kok, Kampen 1997, (derde druk). 86 blz. f 19,90.

De auteur is aan de Universiteit Twente hoogleraar voor natuur- en techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig-protestants perspectief. Het gaat over de schepping, over wetenschap, geloof en menselijke verantwoordelijkheid. Hij is getrouw aan zijn leeropdracht; vanuit een vrijzinnig perspectief schrijft hij vertellenderwijs, puttend uit een breed en diep fonds van wetenschap. Wie over de vrijzinnige gedachte omtrent de schepping ge?nformeerd wil worden, kan hier terecht. Een vlot geschreven boekje, dat kennelijk gelezen wordt. Binnen een jaar is de derde druk verschenen.

Dr. J. van Oort (red.), De kerkvaders in Reforrnatie en Nadere Reformatie. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1997. 163 blz.

Dit boek bevat de lezingen die op een congres in december 1995 in Utrecht zijn gehouden.

Niet minder dan tien doorwrochte referaten met een register van bijbelplaatsen en van namen vormen de inhoud van dit boek. het gebruik van de Kerkvaders door Erasmus, Luther, Zwingli, Bucer, Calvijn, Voetius en Coccejus komt aan de orde.

Een mooi boek met veel materiaal vanuit de bronnen. Wie in het onderwerp ge?nteresseerd is, moet dit zeker aanschaffen.

Gerben Heitink, Jaap van der Hunt, Sake Stoppeis (red.), Een gezamenlijke trektocht. Meedenken met Jan Hendriks. Opstellen aangeboden bij zijn afscheid van de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Uitg. Kok, Kampen 1998. 205 blz. f 44,50.

Vijf thema’s brengen structuur aan in deze bijdragen: klimaat, leiding, structuur, doelen en taken, identiteit, met een tussenbalans van Sake Stoppeis. Dr. Hendriks is de man van gemeente-opbouw aan de theologische faculteit van de VU. Hier wordt zijn werk gewaardeerd en geëvacueerd. Soms zijn de bijdragen wat moeilijk en vaktechnisch. Wie in gemeente-opbouw ge?nteresseerd is, moet deze bundel met discussies over het project van Hendriks niet missen.

Mr. D.J.H. van Dijk en drs. H.F. Hassink (red.), Groen en de grondwet. De betekenis van Groen van Prinsterers visie op de grondwet van 1848. Uitg. Groen & Zoon, Heerenveen 1998. 112 blz. f 25,-.

In de zes hoofdstukken behandelen de auteurs het thema. Het wordt dus veelzijdig besproken. Aan de orde komen de geestelijke achtergrond van Groen, de methodiek van Groen om christelijke beginselen over te brengen in het politieke debat, de geschiedenis van het ontstaan van de grondwet en Groens conflict met Thorbecke. Verder wordt de lijn naar deze tijd getrokken door in te gaan op de vraag wat kundige christelijke politici van Groen kunnen leren.

Een waardevolle bundel, die geschiedenis en bespreking van de actuele situatie combineert.

Kardinaal A.J. Simonis, Aartsbisschop van Utrecht, Op de adem van het leven. Gedachten over het Onze Vader. Uitg. Kok, Kampen (z.j.). 146 blz. f 34,90.

Dit boek is goed verzorgd en gebonden uitgegeven. Het is het eerste boek van de aartbisschop na zijn dissertatie uit 1966. Het behandelt het Onze Vader, maar ook het gebed in het leven van een gelovige, en hier en daar heel persoonlijk het gebedsleven van Simonis. Soms voelt de lezer zich een voyeur (iemand die een ander heimelijk bespiedt). Er zit echter niets heimelijks aan, want de aartsbisschop spreekt heel open over zijn eigen gebedsleven. Dat is het eerste wat opvalt. Het tweede is de waardevolle toelichting op het Onze Vader. Deze toelichting is wel doorvlochten met typische rooms-katholieke thema’s als het celibaat, de eucharistie (en daarbij behorende gebeden), de plaats van Maria en woorden van de Paus. Toch heb ik dit boek met aandacht en waardering gelezen. Er staan veel opmerkingen in die wij als Protestanten voor ons gebedsleven ter harte kunnen nemen. Tussen de hoofdstukken door treffen we gedichten aan, die gethematiseerd zijn op het Onze Vader. Ze komen uit ver uiteenlopende eeuwen.

Een boek dat om eigen verwerking door de lezer vraagt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.