+ Meer informatie

Zending in Rhodesia

6 minuten leestijd

Geestelijk en maatschappelijk werk

Laten we weer maar een kijkje nemen in het grote zendingsgebied in Rhodesia. Het beste is dan maar om naar Van Woerden te luisteren in een brief, die in de zomer van het vorige jaar werd verzonden. Daar lezen we:

„Een veertien dagen geleden werd ik bij een zieke man geroepen. Ik zocht hem in zijn hut op. Hij had alle kenmerken van ernstige hartzwakte. Ik waarschuwde hem, dat zijn toestand ernstig was. Ik vreesde dat hij niet meer dan enkele weken zou kunnen leven. Toen ik hem vroeg of er ook een Bijbel in de kraal was, wist hij dat niet. Een van de vrouwen dacht evenwel dat ze een Nieuw-Testament hadden. Verscheidene van hen gingen verlegen aan het zoeken in de donkere vuile hoeken van de hut, toen ik vroeg om het N.T. te zien.

Eindelijk werd het gevonden, kennelijk weinig gebruikt. Een van de kinderen had het vroeger eens op school gekregen. Ik raadde de enigste persoon (een jong meisje dat een weinig lezen kon) aan, de zieke zo veel mogelijk voor te lezen. De zieke man vroeg wat zij clan het beste voor kon lezen. Na enkele Schriftgedeelten aangeduid te hebben, en ik hem de Weg der zaligheid in zo weinig mogelijke woorden uitgelegd had, moest ik weer vertrekken. Ik beloofde hem zo spoedig mogelijk weer op te zoeken.

Daar ik veel van Zenka weg was de laatste weken, kon ik hem eerst twee weken na mijn eerste bezoek weer opzoeken. Tot mijn diepe teleurstelling hoorde ik, dat hij juist de vorige dag gestorven was. Zij hadden om mij gestuurd, daar hij gevraagd had, of ik met hem wilde bidden. Ik was evenwel in Mbuma die dagen.

Het bleek, dat hij meermalen gevraagd had Mattheüs 25 aan hem voor te lezen. Dat laatste gedeelte handelt over de Oordeelsdag. Zij vertelden mij ook, dat kort voor hij bewusteloos werd, hij in zielsbenauwdheid uitgeroepen had: „O. ik zal verbranden."

De Ileere weet wat er nog plaats gevonden heeft tussen zijn ziel en de Heilige Geest in die laatste ogenblikken. Hoe het zij, moge de Heere die roepstem maar aan zijn naastbestaanden zegenen. Alhoewel ze een N.T. in hun kraal hadden, zijn het volkomen heidenen.

Gisteren hield ik een dienst in hun kraal en nodigde ik de mensen van de omliggende kralen uit ook te komen. Op weg er heen passeerden wij een kraal waar een van hun beruchte bierfeesten aan de gang was. Met een gebed in mijn bevende hart ging ik er heen en beval hen achterin de vrachtauto te klimmen en mee te komen om de dienst bij te wonen. Tot mijn verbazing gaven ze hieraan gehoor, hoewel sommigen behoorlijk dronken waren. Ze waren ook niet al te rumoerig gedurende de dienst.

Het was wel ontroerend Gods Woord te verkondigen onder de open lucht in het hart van Afrika: een open plek in het dichte oerwoud, omheind door palissaden (toegespitste palen naast elkaar); enkele schamele, met gras bedekte lemen hutten, een troep naakte kindertjes, varkens, schapen, geiten en honden en een dozijn volwassenen.

Alles was echter rustig en ordelijk, meer uit respekt voor de blanke zendeling dan voor Gods Woord, vrees ik.

De weduwe was evenwel aangedaan onder de dienst en erg dankbaar dat ik gekomen was.

Ook daar is het zaad weer gezaaid. Moge de Heere de wasdom maar geven.

Het is hier winter. Hoewel het overdag rondom de tachtig graden is, vriest het 's nachts. De groei van de meeste planten en bomen staat stil. Gisteravond heb ik de laatste citroenen van onze enige citroenstruik geplukt. In totaal zaten er een driehonderd citroenen aan, zo groot als sinaasappels.

Enkele weken geleden heb ik drie jonge citroenstruikjes, drie grapefruit-en drie sinaasappelstruikjes gekocht; mandarijnstruiken heb ik besteld. Ze zijn wel duur, daar ze evenals druiven en sommige peren geënt moeten worden. Ze kosten acht gulden per stuk.

Citroenen kosten hier in de winkels 15 ct per stuk. Ik hoop binnen enkele jaren dus volop fruit voor onze scholieren te hebben. Een van de patiënten gaf mij een bananenpalm cadeau. De geiten hebben hem helaas al twee maal kaal gegeten. Je moet weten dat alle mogelijke soorten vee om mijn huis heen grazen: varkens, geiten, schapen, koeien en ezels; ook de patiënten lopen hier vrij en vrank.

Ik heb nu enkele van de schooljongens aan het werk gezet om een hek om mijn huis heen te zetten. Ze zijn er al drie weken mee bezig, 'k Heb hen cle palen er twee keer uit laten halen, omdat ze te los stonden en te kort waren. Probeer met zulke vlegels maar eens om een schooltuin aan te leggen! Ze zijn voor zichzelf alleen maar wat primitieve roofbouw gewend: een stuk bos plat branden en dan om de stompen heen ploegen.

Denk niet dat het allemaal onmogelijke mensen zijn. Ze hebben hun goede eigenschappen. Eergisteren bracht mij iemand tien pond vlees. Ze hadden een koe geslacht. Naar de reden van 't slachten heb ik maar niet gevraagd. Je leert hier wel om van alles te eten, zonder vragen te stellen of te zien hoe 't klaar gemaakt wordt. Een ander bracht mij vijf eieren; weer een ander acht. Dat is dus wel aardig."

LANDROVER

Voor DE LANDROVER ontvingen we weer heel wat giften en wel als volgt:

Fam. S. te W. ƒ 10.—; N. N. te D. ƒ 15.— ; R. te M. /' 50.—; G. D. de J. te D. /' 5.—; J. S. te K. /' 10.—; J. den B. te O. /' 10.—; D. H. te L. /' 20.—; N. N. te A. /' 10.—; N. den H. te H. /' 5.—; J. W. te B. f 7.50; C. L. P. te R. /' 10.—; J. J. te E. /' 5.—; N. te N. /' 25.—; N. N. te L. /' 10.—; j B. te A. /' 5.—; M. K. te M. /' 10.—; J. & A. Br. /' 10.— ; Wed. v. d. W.-B. te R. /' 5.—; J. W. de J. te R. /' 2.50; J. de V. te D. /' 5—; N. N. te T. /' 25.—; J. V. te G. /' 10.—; A. L. te B. /' 10.—; F. W. S. te B. /' 3.—; M. L. te W. /' 7.50; L. te O. /' 5.—; M. V. te 's G. ƒ 25.—; Uit envelop van N. N. f 10.—.

Deze verantwoording loopt tot 12 febr. Het zou verblijdend zijn, als we een volgende maal weer een mooie verantwoording mochten doen, en zolang in weer volgende nummers, totdat het bedrag bijeen zou komen.

U weet het: Ons gironummer is 149473 van Adm. , .DANIëL" te GOUDA met vermelding „LANDROVER". Voor ditmaal allen hartelijk dank!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.