+ Meer informatie

Van der Vlies werd door overgrote meerderheid der kiesver. aangewezen

Breed beraad gewenst om vertrouwenscrisis weg te nemen

6 minuten leestijd

Op een kruispunt in Addis Abeba naderen tegelijk: van links een brandweerwagen, van rechts een ziekenauto met zwaailicht, van voren een militaire colonne en van achteren een tram. Niemand mindert vaart. Een grote klap. Wie heeft er schuld? Zuid-Afrika natuurlijk...

Aan dit wrange verhaaltje dat in Zuid-Afrika verteld wordt, moest ik denken bij het lezen van de bijdrage van ir. J. van der Graaf in het RD van 16 mei.

Er is in de SGP helaas een strijd uitgebroken, met voorkeursacties. Een groep hervormde predikanten heeft het initiatief genomen voor een actie ten behoeve van de hervormde kandidaat mr. Holdijk. Een andere groep hervormde predikanten antwoordt met een oproep ten gunste van een andere hervormde kandidaat, ir. Van der Vlies. En wie krijgt de schuld? De gereformeerde Gemeenten in Nederland met hun blad De Wachter Sions hebben het natuurlijk weer gedaan!

Reclamecampagne?
Mag ik, waar ir. Van der Graaf ook mijn naam zo uitdrukkelijk noemt, puntsgewijs een aantal zaken aan de orde stellen?

1. De overgrote meerderheid van de kiesvereniging heeft de heer Van der Vlies aangewezen als opvolger van ds. Abma in de Tweede Kamer als vertegenwoordiger van de hervormde kiezers. Dat is zeker door De Wachter Sions bewerkt?

DWS heeft zeker zo'n invloed? DWS heeft zeker wekenlang reclame gemaakt voor ir. Van der Vlies? Alle kiesverenigingen aangespoord om Van der Vlies te kiezen? Laat de kiesverenigingen maar spreken of dat zo is!

Maar hoe verklaart ir. Van der Graaf dan — vanuit zijn stelling dat DWS de worteloorzaak is van alle kwaad — dat de kiesverenigingen zo eenparig hun vertrouwen in de heer Van der Vlies hebben uitgesproken?

Geen abonnee
2. Waarom werd de heer Van der Vlies niet acceptabel geacht door een zekere groep? Is hij soms medewerker van De Wachter Sions? Hij is niet eens abonnee! Wat hebben de Gereformeerde Gemeenten in Nederland dan te maken met de aversie tegen ir. Van der Vlies?

3. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland is het enige kerkverband dat momenteel niet in het partijbestuur vertegenwoordigd is. Desondanks is de macht van deze kerk in de partijtop zo groot, dat besloten werd aan de kandidatuur van Van der Vlies vast te houden? Is er een mens die dat gelooft?

4. Er is een groep gevormd om de heer Van der Vlies te steunen. Allemaal hervormden. Laat deze groep zelf maar spreken. Is er ook maar enig overleg achter de schermen geweest met mensen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland? Zelfs het allergeringste niet.

5. Als dan de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en De Wachter Sions niets te maken hebben gehad met de kandidatuur van Van der Vlies, noch met de tegenactie tegen Van der Vlies, noch met de handhaving door de partijtop van Van der Vlies, noch met de sympathieacties achter Van der Vlies (de sympathie delen we overigens na alles wat er nu is voorgevallen wel!), waarom moeten onze gemeenten er dan door ir. Van der Graaf bijgehaald worden als de spreekwoordelijke kop van Jut?

Politieke partijen
6. Van der Graaf probeert de aandacht af te leiden van de kerkelijke kwestie die aan deze tweespalt wel degelijk ten grondslag ligt. De „politieke lijn van de SGP" is volgens hem-in het geding. De actie voor mr. Holdijk, wordt gevoerd „omwille van het politieke gezicht van de SGP".

Het spijt mij voor hem, maar het materiaal van de actie spreekt andere taal. Mr. Holdijk wordt in de advertentie voorgesteld als iemand „die 'tevens de talrijke kiezers van hervormd-gereformeerden huize duidelijk vertegenwoordigt".

Wat wordt daar bedoeld met het woord „duidelijk"? Wil men dat woord eens precies verklaren? In de folder van de actie woirdt de eis gesteld, dat „ook de vele hervormd-gereformeerde kiezers zich in de lijst zouden herkennen". Van mr. Holdijk wordt daarin gezegd, dat hij „voluit tot de kring van de hervormd-gereformeerden behoort". Wat heeft het gebruik van die woorden „voluit" en „duidelijk" met het politieke gezicht van de SGP te maken? Wat suggereert men daarmee ten aanzien van de heer Van der Vlies?

7, Maar laten we eens een ogenblik op het spoor van ir. Van der Graaf gaan en zeggen, dat het hier zuiver om een politieke zaak gaat („het politieke gezicht van de SGP", zoals hij het noemt). Politieke tegenstellingen zijn er in de SGP inderdaad. Maar dan begrijp ik er helemaal niets meer van. De Holdijk-advertentie zegt toch duidelijk, dat het „een goed gebruik" is, dat de SGP-vertegenwoordiging in het parlement een „afspiegeling" van de kiezers moet vormen? Mag er dan in de (politieke!) rechtervleugel van de SGP op de vier leden van Eerste en Tweede Kamer er niet eens één zijn, waarin zij zich ten volle herkent?

Van der Graaf verwijt ds. Mallan, dat hij zou pleiten voor „een versmalde SGP", maar wat doet hij zelf door — gesteld dat het om een politieke tegenstelling gaat — de heer Van der Vlies geen plaats in de Kamer te gunnen?

Niet terzake
8. Ik heb ernstig willen protesteren tegen de manier waarop de Gereformeerde Gemeenten in Nederland niet ter zake door de heer Van der Graaf in de discussie zijn betrokken. Al zou in De Wachter Sions nimmer één letter over de SGP geschreven zijn, dan zou dáárdoor de heer Van der Vlies toch niet acceptabel zijn geworden voor de mensen van de Holdijk-actie?

Typerend is de wijze, waarop Van der Graaf mijn naam noemt. Hij schrijft dat (o.a.) door mij „Abma herhaaldelijk over de knie is gelegd".

Ik heb de moeite genomen al mijn bijdragen in DWS van de laatste zeven er zegge één passage van welgeteld zeven regels, waarin een uitlating van ds. Abma becommentarieerd werd. Eén keer in zeven jaar... Hoe komt Van der Graaf er dan toe zulke aperte onjuistheden te schrijven?

Steenblok erbuiten
9. Ik moge Van der Graaf en de zijnen de goede raad geven, die ds. J. Maasland reeds gaf in het Gereformeerd Weekblad van 17 april jl. Schrijvend over de tegenstellingen binnen de Gereformeerde Bond gaf ds. Maasland de raad toch eens op te houden in deze kwesties telkens weer de naam van dr. C. Steenblok te noemen (en we mogen daarbij wel zeggen de GGiN). Dat is volgens ds. Maasland niet terzake en de discussie vertroebelend. Waarvan acte!

10. Voor de SGP is het mijn hartelijke wens dat na deze verkiezingen gebeurt waar ik al jarenlang op aandring: een breed beraad waarin alle kerkelijke geledingen vertegenwoordigd zijn in hun voormannen, om het geschokte vertrouwen te herstellen. Nu meer noodzakelijk dan ooit!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.