+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

M. P. van Dijk, Afscheid van de polarisatie. Vernieuwde aandacht voor de relatie God-wereld in de Bijbel. Een wandeling’ door de nieuwe theologie. Kok, Kampen. 93 blz.

Prijs f 7.95.

In dit boekje behandelt ds. van Dijk enkele nieuwere theologen: Sölle, Pannberg, Tillich en Teilhard de Chardin. Hij beschrijft hoe zij de relatie zien tussen God en wereld. Hij kiest achtereenvolgens als typeringen voor deze vier: God en het proces van deze wereld; God en de eenheid van deze wereld; God en de grond van deze wereld; God en wereld geen dualiteit.

Ik meen dat hij daarmee rake typeringen heeft gekozen. Ons bezwaar tegen dit boekje is niet gelegen in wat er !n staat, maar in wat er niet in staat. Wat Sölle bijvoorbeeld betreft, trof het ons dat van Dijk zich voornamelijk beperkt tot haar boek „Plaatsbekleding”. Op latere publikaties gaat hij vrijwel niet in. Ook lijkt er ons meer voor nodig om boven de polarisatie uit te komen dan het slothoofdstuk van nog geen twintig bladzijden (waarvan de titel bij de inhoudsopgave ontbreekt). Op zijn minst was het ook nodig geweest het geestelijk klimaat van onze tijd te tekenen, tegen de achtergrond waarvan èn het verschijnsel van de polarisatie in de theologie, èn de overwinning daarvan gezien moet worden. Bovendien rijst de vraag waarom van Dijk juist in verband met deze vier theologen, die elk voor zich toch niet polariseren willen, de polarisatie ter sprake brengt.

Al met al heb ik tegen de titel en ondertitel van dit boekje wel wat bezwaar. Veel minder raakt dat bezwaar de inhoud zelf. Daaruit kan elke lezer, niet in het minst de ambtsdrager, heel wat leren. In kort verband een verantwoorde, zakelijke samenvatting. Over de verhouding God en wereld bij een aantal nieuwe theologen krijgt men hier heel wat informatie. Het zou mij spijten als lezers zich die lieten ontgaan door de kritiek die ik bij deze Despreking niet mocht achterhouden.

W. H. VELEMA

Rik Valkenburg. Stelling en Tegenstelling. Voor en na het getuigenis.

Kok Kampen. 95 blz. Prijs f 7,90.

Ook dit boekje is gewijd aan het Getuigenis. Het bevat interviews met de hoogleraren van Leeuwen, Berkhof, van Niftrik en de predikanten W. L. Tukker en G. H. ter Schegget.

Valkenburg is een vaardig ondervrager en deinst er niet voor terug zich kritisch op te stellen tegenover de geïnterviewde, zonder dat de toon van het gesprek ooit onplezierig wordt. Tukker en Van Niftrik zijn pro; Ter Schegget en Berkhof anti, al is dat bij de eerste meer het geval dan bij de laatste; Van Leeuwen staat tussen deze beide groepen in. De ondertitel voor en na het Getuigenis zal wel zien op het feit dat er ook allerlei dingen aan de orde komen, die met het Getuigenis niet direkt iets te maken hebben. Een andere inhoud kunnen we althans niet geven aan die ondertitel. We kunnen niet zeggen dat er een weg gewezen wordt in de gesprekken hoe het nu na het Getuigenis moet.

Ook van dit boekje is te zeggen: kennisneming ervan is de moeite waard. De opzet is anders dan het hierboven besprokene. Toch is het ook waardevol om zich een oordeel te vormen over het stuk dat zoveel gemoederen in beweging heeft gebracht. Achterin vindt men de tekst van het Getuigenis afgedrukt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.