+ Meer informatie

VRIJ GEREFORMEERD

3 minuten leestijd

In dit boek zijn maar liefst 21 artikelen van de van origine vrijgemaakte theoloog J. Veenhof gebundeld. Hij werd in 1973 benoemd als opvolger van G.C. Berkouwer aan de Vrije Universiteit, waar hij werkzaam bleef tot 1989. Daarna was hij tot aan zijn emeritaat predikant in Thun (Zwitserland).

De eerste 200 bladzijden bevatten twaalf theologie-historische studies. Ze gaan onder meer over A. Kuyper, H. Bavinck — op wiens openbaringsleer hij promo-veerde -, K. Schilder en — om niet meer te noemen — J.G. Woelderink. Veenhof is een groot kenner van de gereformeerde théologie in ons land gedurende de twintigste eeuw, en het is zeer waardevol dat zijn verstrooid gepubliceerde artikelen over theologische gestalten en kerkelijke ontwikkelingen hier nu bij elkaar staan, en samen een beeld geven van de recente geschiedenis. Zijn bijdrage over de discussie over het zelfonderzoek, zoals die in de periode die voorafging aan de Vrijmaking gevoerd werd, was voor mij een eye-opener. Veenhof noemt het zelf een ‘sleutel tot het verstaan van het schisma van 1944’. De discussie ging niet alleen over verbond en doop, maar evenzeer over de vraag of en hoe zelfonderzoek op zijn plaats is. Zaken werden daar tegenover elkaar geplaatst en uiteengespeeld, die we in de Christelijke Gereformeerde Kerken altijd bijeen hebben proberen te houden!

De negen bijdragen in het tweede deel van de bundel staan onder het kopje ‘De Geest en zijn werk’. De leer van de Heilige Geest vormt het zwaartepunt in het werk van de dogmaticus Veenhof. Hij inaugureerde aan de Vrije Universiteit met een rede over de betekenis van de belofte van de Trooster in het Evangelie naar Johannes in haar theologische betekenis. Daarmee was de toon gezet en de richting aangegeven: zorgvuldig horen naar en zich bewegen binnen de mimte van de Schrift, en nagaan wat dit implieeert voor de theologie. De Geest is ‘Bmggenbouwer’, zoals ook de titel van één van de bijdragen luidt.

Maar liefst vijf artikelen in dit deel van het boek bevatten een verwijzing naar de gaven van de Geest. Zijn proefschrift over Bavincks visie op Schrift en openbaring tegen de achtergrond van diens relatie met de ‘ethische theologie’ liet al zien dat Veenhof geïnteresseerd is de vernieuwing die de Geest bewerkt, en hoe de héle mens daarin betrokken is. Het leidde bij hem zelfs tot een opvallende en merk-waardige openheid in de richting van een holistisch denken.

Veenhof is ook geboeid door die gedeelten in het Nieuwe Testament die onder-strepen, dat Christus gedragen is door de Heilige Geest en zelf de Geest heeft geschonken. Eén van zijn artikelen over de zogenaamde Geestchristologie is in deze bundel opgenomen (helaas ontbreekt een recent versehenen Duitstalig artikel over deze thematiek van zijn hand).

Een artikel over de Heilige Geest en de hermeneutiek — de bezinning op de rechte uitleg van de Schrift — besluit deze bundel, die een prachtig geschenk is aan én van een belangrijk gereformeerd theoloog van onze tijd.

n.a.v. J. Veenhof, Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen, bezorgd door Dirk van Keulen, Kees van der Kooi, Aad van Egmond en Martien Brinkman. Kok Kampen 2005, 367 blz., € 19,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.