+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

De bouwmeester en zijn bruid door P. de Zeeuw JGzn.

N.V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.

Dit boek bevat een historisch verhaal uit de Middeleeuwen, uit de tijd toen de Utrechtse domtoren gebouwd werd. Hoofdpersoon is Maarten Gevaerts, die al jong wees was en in een klooster kwam onder de zorg van pater Clement. Maarten was zeer eerzuchtig, wilde een beroemd bouwmeester worden en kwam daardoor hoe langer hoe meer in de strikken van satan. De Zeeuw beschrijft dit alles spannend. Aan het einde wordt het nog goed.

De schrijver laat Maarten de domtoren bouwen. Hij maakt daarbij gebruik van het feit, dat de werkelijke bouwer niet bekend is. Bij het lezen kwam de vraag op, of het mogelijk is te achten, dat een jongeman, die alleen les van een monnik in bouwkunde heeft gehad, plannen kan maken voor een dergelijk belangrijk bouwwerk en dan nog wel zulke plannen, dat zijn ontwerp als het beste gekozen wordt. En: hoe kan iemand zonder enige ervaring in de uitvoering van werken de bouw van zo’n werk leiden?

Bij de beoordeling van het geestelijk gehalte willen we er rekening mee houden, dat het boek gaat over een tijd vóór de Reformatie.

We hebben hier goede lektuur voor onze jeugd. Het boek kost in geplastificeerde band f 7,80.

Het bloedkoralen halssnoer door Dr. J. C. van der Does. N.V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.

De schrijver tekent een periode uit de tachtigjarige oorlog in de vorm van een verhaal. Voorzover we dit kunnen beoordelen hebben we hier een beschrijving, die nauwkeurig weergeeft de omstandigheden en de verschillende situaties, die voorkwamen. Dr. Van der Does moet zich wel goed op de hoogte gesteld hebben van alles wat van belang kon zijn vóór hij zijn verhaal kon uitwerken.

Het boek handelt vooral over een jonge boerenzoon, die door de baldadigheid van de Spaanse soldaten zijn ouders en zijn ouderlijk huis en alle bezit verliest. Alleen een zuster blijkt aan de gewelddadigheid ontkomen te zijn. Maar eerst na vele jaren komen broer en zuster weer met elkaar in aanraking. Daarbij speelt het bloedkoralen halssnoer een belangrijke roL Na het verlies van alles sluit de jongen zich bij de geuzen aan. Hij gedraagt zich onverschrokken. Hij heeft allerlei belevenissen. We lezen van het beleg van Haarlem, het ontzet van Leiden en van andere belangrijke feiten, waarbij de hoofdpersoon van het verhaal min of meer betrokken is.

Het boek is vlot geschreven en vraagt alle aandacht van het begin tot het eind. Het geeft ons enig inzicht in de strijd, die onze vaderen hebben moeten voeren om vrij te worden van de Sfiaanse overheersing. Het is goed, dat we dit onthouden en dat we bedenken, waartoe we nog de vrijheid mogen bezitten.

We kunnen dit boek van harte aanbevelen.

Het telt 180 blz. en kost in geplastificeerde band f 7,50.


Stemmen uit Genève, preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. Uitgave van de Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan.


In december 1969 verschenen de bundels 9 en 10.

De 9e bundel bevat zes preken van Calvijn over Job van 4 : 6–5 : 16. De preken over Job, die hieraan voorafgaan, verschenen eerder in deze serie. De bedoeling van de uitgeefster is nog meer preken over Job op te nemen in latere bundels. Met belangstelling zien we daarnaar uit. Calvijn behandelt de stof op de hem eigen wijze. Er zit veel lering en vertroosting in. Het bezwaar tegen deze manier van uitgave is, dat de preken over Job over verschillende bundels verdeeld worden, die niet op elkaar volgen. We vermoeden, dat de uitgeefster deze methode volgt om ook andere werken van Calvijn te doen verschijnen, wat voorlopig niet mogelijk zou zijn wanneer eerst alle preken over Job het licht moesten zien.

De 10e bundel bevat in hoofdzaak een verhandeling, die aantoont wat een gelovig man moet doen die de waarheid van het evangeüe kent wanneer hij onder de papisten is, vervolgens een verontschuldiging aan Nicodemieten, wegens de klacht die zij inbrengen over zijn al te grote strengheid en een traktaat van het Heilig Avondmaal. Volgens de vertaler is het eeuwen geleden, dat dit traktaat in onze taal verscheen. Ook in deze bundel komt veel goeds voor.

We kunnen de lezing van harte aanbevelen. Elk nummer kost f 3,-.


Jaarverslag 1969 van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.


Deze vereniging is zeer aktief. Het feit, dat deze aktiviteit nodig is, wijst op het ontstellende van de ontheiliging van de dag des Heeren. In het ten geleide schrijft de voorzitter: „Met steeds groter verontrusting moeten wij de toenemende Godsmiskenning gadeslaan, welke zich openbaart temidden van ons volk. Tengevolge hiervan neemt ook de ontheiliging van de dag des Heeren hand over hand toe, ook door het belijdend christendom. In vele opzichten geldt hetgeen de profeet heeft gesproken: „Zij hebben Gods Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij nog hebben? „ Wat vroeger nog als zonde werd aangemerkt is geen zonde meer. Dit vloeit voort uit de omstandigheid, dat de levende vreze des Heeren zo gemist wordt. Onder een schijn van recht wordt alles goedgepraat”.

Het doet goed, dat de vereniging op dit gebied alles doet wat zij kan om te waarschuwen en terug te roepen tot Gods Woord. Het verslag, dat gaat over de periode van september 1968 tot september 1969, licht ons uitvoerig in.

Dit verslag is op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij het sekretariaat Schraa 7 te Edervecn. Laat ieder, die er nog geen kennis van genomen heeft, het aanvragen en lezen. Deze arbeid moet onze belangstelling hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.