+ Meer informatie

TER OVERWEGING

9 minuten leestijd

Ds. J.G. Meynen, Jakobs Zonen. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1995. 72 blz. f 14,95. In acht uitzendingen van de NCRV-rubriek ‘Woord op Zondag’ werd door ds. Meynen een meditatie uitgesproken aan de hand van een tekst uit Genesis 49. In dit hoofdstuk spreekt Jakob, aan het einde van zijn leven gekomen, een zegen uit voor elk van zijn zonen afzonderlijk. Op eenvoudige wijze wordt aangegeven wat Jakob aan zijn kinderen te verteilen heeft. Daarnaast legt de auteur een verband met de Problemen die hij in deze tijd tegen komt. Alhoewel de hoofdstukken kort zijn en de aangehaalde problematiek in enkele zinnen wordt belicht, is het een aardig boekje voor een korte overdenking.

Gera van Wijk, Leve de kerk. 123 Ideeën voor de kerk. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1995. 2e druk. 96 blz. f 12,30.

De ‘Samen op weg-kerken’, met facilitaire ondersteuning van de NCRV, hebben een prijsvraag uitgeschreven met de centrale vraag hoe het anders zou kunnen in de kerken. Daarop hebben vele honderden mensen gereageerd. Hun ideeën zijn samengevat in dit boekje. Daarbij zitten een aantal ideeën die bruikbaar zijn binnen onze kerken, omdat we dezelfde problemen kennen.

Lance Lambert, Voorbereiding op de wederkomst. Uitg. Chai Pers, Nijkerk 1995. 126 blz. f 24,90.

De schrijver is een messiasbelijdende Jood en bijbelleraar en is woonachtig in Jeruzalem. De stichting Christenen voor Israël, heeft reeds eerder een aantal boeken van hem uitgegeven. In dit boek wordt de nadruk gelegd op hoe de gemeente van de Here Jezus Christus zich geestelijk mag en moet voorbereiden op zijn komst. Hoe ze kan leren standhouden in de toenemende duisternis van deze wereld. Dit boek bevat geen ‘spoorboekje’ van de gebeurtenissen die de Bijbel profetisch voorzegt. Het wekt wel op tot het voorgereid zijn voor de jongste dag. Een goed en opbouwend boek.

Ds. M.R. van den Berg, Elke dag een stukje. Een thematisch dagboek. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1995. 181 blz. f 27,90.

De auteur heeft op elke bladzijde een korte overdenking geschreven in het kader van een bepaald thema. Zo heeft hij 27 thema’s onderverdeeld in heel lezenswaardige stukjes. In dit dagboek Staat niet zozeer een bepaalde tekst centraal. Wel verwijst hij in zijn overdenking meerdere malen naar een tekst. De opmaak is anders dan we bij de meeste dagboeken gewend zijn. Toch is het een goed boek. Hij zegt zelf dat het zijn doel is om ‘anderen mee te nemen binnen de schatkamers van het Evangelie’. Al lezende kun je je niet aan dat gevoel onttrekken.

Ds. M.R. van den Berg, Via Dolorosa. Overwegingen bij Jezus Lijdensweg. Uitg. Buyten & Schipperheyn, Amsterdam 1995. 104 blz. f 18,40.

In dit boekje heeft de auteur weergegeven de laatste vierentwintig uur van Jezus’ leven op aarde. Hij heeft zich verdiept in de concrete situatie waarin Jezus verkeerde, en beschrijft wat er in Jezus omging (voor zover we ons dat kunnen voorstellen). Daarnaast geeft hij veel informatie over het dagelijks leven in die dagen: Hoe het Pascha werd gevierd; Hoe Jeruzalem er in die dagen uitzag; Hoe de verhoudingen lagen met de Romeinse bezetter.

Drs. W. Dekker, Liefde geneest. Het verhaal van Ruth opnieuw verteld. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1995. 68 blz. f 14,90.

Het boek Ruth is al vele malen, in welke vorm dan ook, verteld. Ook nu weer is het verhaal van Ruth opnieuw in boekvorm versehenen. In twaalf hoofdstukken komt het verhaal, maar vooral ook de roi van Ruth als stammoeder van Christus naar voren. Het boek Ruth blijft een boeiend boek over gewone mensen, waarbij God de Leidsman is.

Henk Binnendijk, Dubbelportretten. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1995. 123 blz. f 15,50.

In dit boekje beschrijft en bespreekt Henk Binnendijk in een twaalftal hoofdstukken personen die in de Bijbel bij ‘elkaar horen’. Kain en Abel; Abraham en Lot; Mozes en Aaron etc. Personen die samen hebben opgetrokken. Elkaar beïnvloeden. Opgroeien dankzij en ondanks die ander. Van de dertien dubbelportretten komen er twaalf uit het Oude Testament. Het dertiende hoofdstuk gaat het om een enkelportret, wat toch ook weer een dubbelportret is, nl. Jezus de Zoon van God.

De inhoud van het boekje leent zich zeer goed voor bijbelstudie. Zoals we van Binnendijk gewend zijn, beschrijft hij niet alleen de personen, maar legt duidelijke relaties met wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn vragen geformuleerd.

Anne Nijburg, Kleurenleven. Opvoeden in een multiculturele samenleving. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1995. 68 blz. f 14,90. (In samenwerking met de Vereniging Bijbel & onderwijs.)

In onze samenleving valt het niet mee om kinderen volgens traditionele waarden en normen op te voeden. Kinderen komen in aanraking met verschillende culturen en religies. Velen zien de aanwezigheid van mensen uit andere culturen als een bedreiging. Toch kan het ook verrijkend werken en een grote uitdaging vormen.

Dit boek wil op bijbelse grondslagen een handreiking bieden aan ouders en opvoeders om verantwoord om te gaan met de veelkleurige samenleving. Het is jammer dat het boekje beknopt van opzet is. In 68 bladzijden een dergelijke moeilijke materie te verwoorden is moeilijk.

Drs. W. van Herwijnen, Op Gods weg blijven. Twintig keer de tien geboden. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1995. 95 blz. f 14,90.

De auteur behandelt in dit boekje de tien geboden. Zijn visie op de tien geboden is helder beschreven en hij gaat moeilijke vragen niet uit de weg. Heldere standpunten heeft hij ten aanzien van abortus, euthanasie, begeerte etc. Standpunten die binnen onze kring aanspreken. Daarom leent het boekje zich goed voor persoonlijke- of groepsbijbelstudie. Zijn voorbeelden zijn zo actueel mogelijk gemaakt, waardoor ze herkenbaar zijn voor iedereen.

Laura Reedijk, Helder water. Meditaties voor ouderen. Uitg. Kok, Kampen 1995. 160 blz. f 24,50.

Dit boekje bevat 152 meditaties voor ouderen. Elke bladzijde begint met een verwijzing naar een Schriftgedeelte. Vervolgens wordt soms ingegaan op de tekst of er is een verhaaltje geschreven met een stichtelijk woord.

Het boek is goed te lezen, maar ik mis toch op vele bladzijden wat meer diepgang.

F. van Holten, Handboekje voor de bijbellezer. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Leiden 1995. 155 blz. f 27,50.

De auteur heeft de bedoeling met de publicatie van dit boek de Bijbel meer toegankelijk te maken voor de gewone bijbellezer. Het wil niet meer zijn dan een eenvoudige gids en handreiking voor de eenvoudige en ernstige bijbellezer. Hij wil behulpzaam zijn bij het onderzoeken van de Schrift. Ondanks zijn intentie vraagt hij van de lezer toch wel veel. Allereerst is de stof die hij behandelt, niet zo eenvoudig en het is zeker geen boek dat je ‘zomaar’ even leest.

Daarnaast is meer dan een derde van het boek bijlage (59 blz.). Hierin geeft hij formatie over de harmonie van de Evangelien, verklaring van vreemde woorden en allerlei aardrijkskundige en andere gegevens.

G. van de Beek jr. e.a. (red.), 100 Jaar Christelijke Gereformeerde Kerk ‘s-Gravendeel. Uitg. Chr. Geref. Kerk van ‘s-Gravendeel (mw. H.D. Koomans, Rietsnijder 36, 3263 CE Oud-Beijerland). 122 blz.

In de rij van gedenkboeken die in de laatste tijd zijn versehenen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van een gemeente, heeft zich onlangs ook het gedenkboek gevoegd dat de kerk van ‘s-Gravendeel heeft uitgegeven toen de herleving van de Chr. Geref. Kerk werd herdacht. Terwijl dr. C. Smits in het tweede deel van zijn De Afscheiding van 1834 achttien bladzijden nodig heeft om de voorgeschiedenis van de huidige gemeente tot 1869 te beschrijven, wordt deze voorgeschiedenis tot 1895 nu in ruim drie bladzijden samengevat. Heel vaak wordt de plaatselijke kerkgeschiedenis min of meer ‘gecomponeerd’ random de predikanten die de gemeente hebben gediend. Dat is in dit gedenkboek niet het geval. De acht overleden predikanten komen kort tot zeer kort ter sprake en de nog levende predikanten die ‘s-Gravendeel dienden/dienen, zijn in de gelegenheid gesteld zelf een bijdrage te leveren. Het overgrote deel van het boek is gewijd aan de kerkgebouwen, de kerkorgels, de pastorieën, het verenigingsleven, en de commissies. In een bijlage schrijft dr. Verplanke over “De relatie met de Braziliaanse ‘dochtergemeente’ Carambei sinds 1911”. Of de namen steeds correct zijn gespeld? Hoe dan ook, het is een fijn gedenkboek geworden. De verscheidenheid van auteurs (een twintigtal!) doet aan de inhoud geen afbreuk, namelijk dat herdenken in de kérk zaak is van dankbaarheid aan, verootmoediging voor en vertrouwen op de Koning van de kerk.

H. Westerink, Open voor elkaar. Over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. 75 blz. f 14,95.

Een boekje dat elk kerklid en vooral elke ambtsdrager zou moeten lezen. En ter harte nemen! ‘Hoe moeten we met elkaar omgaan als we in de gemeente van Christus op belangrijke punten niet, of niet meer gelijk denken?’ - met deze vraag begint het boekje. Scherp tegenover elkaar gaan staan? Of maar langs elkaar heen leven? In de trant van “Ai, ziet, hoe kwaad, hoe vreeslijk is ‘t dat zonen van ‘t zelfde huis op tien etages wonen, waar ‘t ruzievuur niet wordt gedoofd”? Met een aanhoudend beroep op de Schrift laat de schrijver zien dat dan de ‘zegen”, het ‘heil’ en het ‘leven tot in eeuwigheid’ (Ps. 133:3) verspeeld worden. Het is verleidelijk een en ander te eiteren, maar… waar beginnen en waar ophouden? Als eens op elke vergadering één van de 22 hoofdstukjes gelezen werd…

Ds. H. J. Room, Jona, profeet van God. Bijbelstudie over het boek Jona. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. 68 blz. f 11,50.

De schrijver legt het accent ‘op het lezen van wat er precies Staat’ alsmede op de vraag ‘welke betekenis het heeft voor ons vandaag’. Over het algemeen kan deze opzet als geslaagd worden aangemerkt. Instructief is wat in het laatste hoofdstuk wordt aangereikt betreffende ‘Het teken van Jona’ (Matt.12:38-41 enz.). Op kringen, verenigingen kan deze Studie met vrucht gebruikt worden! Maar ook persoonlijk geeft dit boekje dieper inzicht in het boek Jona. Soms geeft de schrijver een geheel eigen vertaling die - zoals te verwachten is - precies voor de uitleg past.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.