+ Meer informatie

Leestafel

7 minuten leestijd

SELCART, door W. J. D. van Dijck. Uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht.

Dit is een verhaal uit de tijd der vervolging (1568). Het is een goed leesbaar boek, dat ons laat zien, wat de belijders der waarheid om des geloofs wille aan lijden moesten ondervinden, maar ook de bijzondere wijze, waarop de Heere ondersteunde en sterkte en zelfs getrouw maakte tot in de dood.

Cors Stevens(z) is één van de hoofdpersonen, die gevangen genomen wordt en na geruime tijd gevangenschap in de Voorpoort te ’s Gravenhage aldaar tenslotte de marteldood ondergaat. Het boek gaat verder vooral over boekdrukker Selcart en zijn gezin en verhaalt van strijd en uitredding. We kunnen niet terugverlangen naar een tijd van vervolging, maar we moeten wel constateren, dat er toen veel meer kracht van de kerk uitging en dat het leven der genade rijk tot openbaring kwam. En daarnaar kunnen we wel terugverlangen.

Het is goed, dat de uitgever dit boek in het licht gaf. Het gaat er om te blijven leven bij het Woord der waarheid en daardoor te worden gezaligd. Het val top, dat de schrijver het laat voorkomen alsof er toen al de Staten-vertaling was, maar dat is geen ernstig bezwaar.

Het boek kost in geplastificeerde band f 6,50.

HERR KANTOR, door Barend de Graaff. Uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht.

Dit boek bevat een verhaal, dat in hoofdzaak gaat over een Luthers gezin in een bergdorp aan de Rijn. Het verhaal is vlot geschreven. Dat kan ook niet anders. De schrijver kan vertellen. Hij is onderwijzer geweest en heeft dit verhaal vele malen verteld op school. Zo is het gegroeid.

In een woord vooraf zegt de schrijver zelf: „Dit verhaal speelt in Duitsland en in een kerkelijk ander milieu dan het onze. Het speelt ook in een tijd zonder de hedendaagse communicatiemiddelen. Maar wat het bovenal voorsommigen moeilijk maakt, is dat het gebaseerd is op zang en muziek. Luther - de mensen in mijn verhaal zijn Luthers - hechtte enorme waarde aan zang en muziek. Dat weten we. Hij betrok ook deze kunst volledig op de kerk”. Bij de beoordeling moeten we hiermee rekening houden. We zouden niet graag een geestelijk milieu willen bevorderen als in dit boek getekend wordt. Het komt helaas veelvuldig genoeg ook in andere protestantse kringen voor, dat het godsdienstig leven hoe langer hoe meer veruitwendigt. Zo blijft er niet veel van de geest van Luther en Calvijn over.

Het boek kost in geplastificeerde band f 8,90.

Jaarboek 1967 van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland. Boekhandel en Uitgeverij D.J. van Brammen te Dordrecht.

Dit jaarboek bevat alle mogelijk gegevens omtrent de verschillende gemeenten, ingedeeld naar de particuliere synodes en classes, en nog veel meer. Het is voor het kerkelijke leven onmisbaar. Zelden zal het tevergeefs worden geraadpleegd. Het enige bezwaar is, dat van week tot week veranderingen plaats grijpen. Predikanten vertrekken of worden weggenomen. Het scribaat komt in andere handen enz. Als het goed is, moeten deze veranderingen voortdurend in het jaarboek worden bijgewerkt. Behalve de noodzakelijke gevens vinden we nog enkele artikelen in het jaarboek, Ds. J.H. Velema geeft een terugblik op 1966. Er kwamen bij het lezen enkele vragen op. Op blz. 172 bv., schrijft Ds. V.: „We zullen voor één ding moeten waken, deze vreze des Heeren moeten we niet gelijkschakelen met een terugkeer tot een oude theologie met een geijkte terminologie plus bijbehorende schema’s. Dat zou betekenen de klok teragzettenen het oude canoniseren zonder enige voor God verantwoorde aanwijzing”. We zouden willen vragen: Wat is de vreze des Heeren? Wie bezitten deze? Hebben zij, die haar deelachtig zijn, behoefte aan verandering? Vloeit de zucht naar verandering niet veel meer voort uit het gemis van de echte vreze des Heeren? Bij deze vragen willen we het laten. Het artikel van Ds. V. bevat overigens vele goede dingen. Hij schrijft ook een In Memoriam over een tweetal overleden dienaren.

Ds. L. S. den Boer kwam met een artikel „Gods daden in de reformatie 450 jaar kerkhervorming”. Hij kan zeer eenvoudig en duidelijk schrijven, maar dit artikel vraagt wel enige inspanning bij het lezen. Het zou naar onze mening wat meer tot eenvoudigen spreken, wanneer het zich meer op hen gericht had. Dan zouden wellicht ook gedeelten, die nu vragen oprpepen, anders geschreven zij n. Er volgen nog een lezenswaardig artikel van Ds. M. Drayer over Guido de Brés 1522-1567 en enkele korte bijdragen.

Het geheel ziet er goed verzorgd uit. We missen echter wat vroeger het aantrekkelijke van het jaarboekje was, namelijk het mengelwerk, waarin bijdragen voorkwamen, die tot het hart spraken.

Calvinistisch Contact, orgaan van de stichting „Het Calvijnmuseum”, Postbus 1520, Rotterdam.

Deze stichting, die vorig jaar werd opgericht, is zeer actief. Dat blijkt nu weer uit het eerste nummer van deze drie-maandelijkse uitgave. De uitgave ziet er goed verzorgd uit en de inhoud is lezenswaardig. In een persbericht schrijft het bestuur van de stichting:

Al onze donateurs en begunstigers werden dezer dagen verrast met de verschijning van „CALVINISTISCH CONTACT”, het driemaandelijks tijdschrift van onze stichting, dat - naast principiëel-reformatorisch-historische voorlichting en gereformeerd nieuws uit binnenen buitenland ook nieuws bevat over de vorderingenvan de stichting.

Ook u kunt dit blad regelmatig gratis ongvangen, als u heden donateur (trice) wordt.

Laagste donatie f 5,- per jaar, maar ieder donere naar zijn (haar) financiële welstand.

Wie hartelijke belangstelling koestert voor deze reformatoriche stichting, geve zich direkt op als donateur (-trice). Dan ontvangt men - zolang de voorraad sterkt - het eerste nummer van „C.C. „ nog.

GIRO 15.9.64 - Stichting „HETCALVIJNMUSEUM’, Rotterdam.

In dit eerste nummer komt ook een artikel voor getiteld: Waar komt het Calvijnmuseum Uit het artikel blijkt, dat dit nog niet vaststaat, maar dat gedacht wordt aan het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Met belangstelling volgen wij de activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan.

De droefheid naar God door Ds. G. Wisse. Uitgave van Lindenberg’s boekhandel te Rotterdam.

Het boekje geeft meer dan de titel aangeeft, want het tweede gedeelte gaat over de bekering des mensen.

Uitgangspunt bij het schrijven was 2 Corinthe 7:10a: Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijk bekering tot zaligheid.

Het werkje bevat een aantal artikelen, die Wisse indertijd - zo ongeveer veertig jaar geleden - in de Wekker schreef. Dat deze artikelen gewaardeerd werden blijkt wel uit het feit, dat deze later in boekvorm werden uitgegeven. We hebben hier voor ons de vijfde druk! Het is een zeer geschikt boekje om uit te reiken aan hen, die belijdenis des geloofs afleggen.

Vooral in deze tijd kunnen we er ons over verheugen, dat er nog plaats is voor dergelijke lectuur. Velen willen van deze dingen niet meer weten. Wisse wijst er ook al op. Hij schrijft op blz. 63, dat hij een stichtelijke verhandeling wil geven, waaraan de lezers, ook de ongeletterden, voor hun practikaal zieleleven onder de zegen des Heeren iets mochten hebben. En dan vervolgt hij: „Iets, (het zij even tussen haakjes opgemerkt) wat in onze dagen geen weelde behoeft te heten; de algemene richting is helaas beschouwend en bespiegelend, dor voorwerpelijk, verstandelijke wetenschappelijkheid, waarbij we inmiddels de hongerige zielen zien omkomen. Men wake, men wake”. Tot zover Wisse zelf. We zouden zijn woorden dubbel willen onderstrepen. Een afzonderlijke aanbeveling van dit boekje is overbodig.

Het boekje telt ruim 130 blz. en kost gebonden f 5,75. Gaan en komen door Ds. J. C. Ravenswaaij.

Dit boekje is uitgegeven door vrienden van Ds. v. Ravenswaaij. Het bevat de afscheidspredikatie, gehouden op 19 mei 1966 te Scheveningen over Lukas 24:50-53: Het evangelie eindigt in de hemelvaart, en de intreepredikatie, gehouden op 25 mei daaropvolgend te Arnhem over Richteren 6:14: God verlost Israël in de zending van Gideon.

We horen hier de stem van een dienaar des Woords, die afscheid neemt van een gemeente, die hij vele jaren heeft mogen dienen, en die zich verbindt aan een gemeente, waar hij de arbeid van het evangelie mag voortzetten. De preken dragen uiteraard een bepaald karakter, omdat zij uitgesproken zijn bij bijzondere gelegenheden. Ds. v. Ravenswaaij heeft er echter naar gestreefd het persoonlijke op de achtergrond en de boodschap van Gods Woord op de voorgrond te plaatsen en zo heeft hij op de hem eigene wijze het Woord bediend.

Het boekje is voorzien van een foto van Ds. v. Ravenswaaij. Het is te verkrijgen door overschrijving van f. 2,00 op girorekening 402134 van Ph. Blok, Doggersbankstraat 20, Scheveningen. Vermelding op het strookje van „Gaan en komen” is voldoenden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.