+ Meer informatie

Regionale vergadering 19 mei 1992 te Geldermalsen

9 minuten leestijd

Ds. M. J. van Gelder opent de regionale vergadering en spreekt over Petrus, die getuige is van het voortgaande werk van Gods genade. We lezen in 1 Petrus 1:1-12 over het lijden, de opstanding en de hemelvaart van Christus.

Het hoofdstuk is vol van het wonder van Gods welbehagen. Door de wederbarende werking des Heiligen Geestes hebben de ware gelovigen een levende hoop ontvangen, voortvloeiende uit de opgestane Christus. Er is ook een valse hoop. Gods volk is er bang voor. maar de wereld koestert deze hoop: ..Morgen gaat het wel beter". Ook in de godsdienst kan men valse hoop hebben. Men bouwt op de verdiensten voor de kerk: men ijvert, geeft gaven, bidt en werkt. Maar dc gevallen zondaar zal nooit tot vrede komen, tenzij hij wedergeboren wordt. De valse hoop ontzinkt een mens ten laatste. Heeft God ons geleerd een lévende hoop te hebben, voortvloeiende uit het schuldverzoenend werk van Christus? Door Hem werkt de Heilige Geest in het hart van zondaren een echte, een levende hoop. Alle verwachting en alle gerechtigheid gaan dan de dood in. In de ziel wordt een roepen gewekt: ..Och Heere. och wierd mijn ziel door U gered!" Christus, de Hoop der heerlijkheid, wordt door de Heilige Geest geopenbaard. Deze levende hoop hoort bij een levende ziel.

Petrus zegt: 'wedergeboren tot een levende hoop' en die hoop beschaamt niet. Wel kan de ziel zeer bestreden worden. Dan is het: 'Mijn God. waar was mijn hoop. mijn moed gebleven? ", totdat Christus Zich weer vertoont.

Dan springt het leven op. want Hij is de levende hoop. ..Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven!", zegt de Heere Zelf. God geve. dat deze hoop ook ons hart moge vervullen, want buiten Christus is slechts wanhoop. Moge de Heilige Geest deze hoop in ons werken en versterken. Hij geve Zijn Zoon plaats in ons hart. opdat we de Vader eren en de vertroosting van de Heilige Geest deelachtig mogen zijn. De Heere laat niet varen de werken Zijner handen, zelfs niet in het uur van stenen. Dan mogen Gods kinderen altijd bij de Heere zijn.

De vrouw van Xerxes

Na het zingen van Psalm 138 vers 4 krijgt deheer J. Schipper uit Veenendaal het woord. Hij spreekt over 'De vrouw van Xerxes'. In de burcht Susan vinden we de hoofdpersoon, namelijk koningin Esther. In het Joods is haar naam Hadassa. dat mirte betekent. Een mirte is een heester met mooie witte bloesem en eetbare bessen. Ze verspreidt een lieflijke reuk en wordt gevonden in de diepte. Ook de naam Esther heeft betekenis. 'Jonkvrouw of ster', wil deze Perzische naam zeggen.

In 579 voor Christus werden de Joden in ballingsschap weggevoerd. Na het edikt van vrijlating onder koning Kores bleef een gedeelte van de Joden achter. Zij wilden niet terug en verkeerden in een dodelijk gevaar. In Babel werd het isolement niet zo sterk gehandhaafd, zodat de Joden verwereldlijkten. Dat zien we bijvoorbeeld aan Mordechaï's naam. waar de afgod Mardoek in wordt genoemd. Zo kwam de kerk in de wereld. Maar God vergeet Zijn kinderen niet; Hij laat de komst van de Messias niet tegenouden door de verwording en ondergang van het volk.

De inhoud van het boek Esther

De Perzische koning Ahasveros (= Xerxes I) regeerde van 485-465 voor Christus. Hij was de zoon van Darius en verstootte tijdens een feestmaal de koningin Vasthi. Esther wordt gekozen tot nieuwe koningin en kan een helse aanslag verijdelen. Haman wil alle Joden uitroeien, omdat Mordechaï de Jood hem geen eer wil bewijzen. Het hele volk moet daarom vermoord worden en dat zal op een bepaalde dag. de dertiende Adar. gebeuren. Inmiddels heeft de koning de rijkskronieken voor laten

lezen en Mordechaï ontvangt koninklijke eer. Het boze plan van Haman wordt bekend, maar als Esther door de koning is ontvangen, komt Haman aan zijn eigen galg en wordt een tweede koninklijk edikt opgesteld: de Joden mogen zich verdedigen. Ter gedachtenis hiervan kent het volk Israël het Purimfeest. Men leest dan het boek Esther voor.

De schrijver van het boek Esther is onbekend. Men heeft wel gedacht aan Ezra vanwege de vurige liefde tot het vaderland en dc literaire begaafdheid. Wel is zeker, dat Mordechaï dc geschiedenissen opschreef en brieven zond aan de Joden in de landschappen van koning Ahasveros. Dat lezen we in Esther 9:20. Verder kan men nagaan, dat dit boek geschreven werd vóór de ondergang van het Perzische rijk in 330 voor Christus. Kritici hadden wel bezwaren tegen het boek Esther: aarom duurde het vier jaar na de verstoting van Vasthi eer Esther haar plaats innam? Dc geschiedenis leert, dat juist in deze tijd Ahasveros een grote krijgstocht ondernam tegen de Grieken. Vasthi werd verstoten tijdens de politieke beraadslaging vóór de krijgstocht, terwijl Esther pas na zijn terugkeer koningin werd.

Ahasveros was een echte oosterse despoot, wreed en lichtzinnig. Een mensenleven telde bij hem niet, en uit angst voor moord mocht zelfs zijn eigen vrouw niet tot de koning toegelaten worden. In 465 voor Christus werd hij echter toch door zijn oudste zoon vermoord!

Het boek Esther heeft een diepere waarde dan alleen het doorgeven van historische feiten. Het maakt deel uit van de heilsopenbaring Gods. Het gaat om het almachtig ingrijpen van God Zelf. waardoor de boze aanslag van de duivel verhinderd wordt. Dc strijd tussen vrouwen-en slangenzaad komt ook in het bock Esther openbaar.

De persoon Esther

Esther was pleegdochter en volle nicht van Mordechaï. Zij viel op bij de bewaarder der vrouwen Hegaï. kreeg een mirre-en specerijcnkuur en moest hofmanieren leren om straks gastvrouw tc kunnen zijn. Haar afkomst maakte ze ook na dc kroning niet bekend. Esther bleef Mordechaï gehoorzaam, erkende zijn gezag en werd niet ijdel. Later kreeg Haman volmacht om de Joden uit te roeien, maar dat was geen financieelekonomisch scherpzinnige daad. „De onderdrukker zou de schade des konings geenszins kunnen vergoeden", lezen we in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 4 poogt Esther de Joden te redden, ondanks de doodstraf, die haar boven het hoofd hangt als de koning haar de gouden scepter niet toereikt. Zij is niet 'toevallig' koningin geworden, maar 'wie weet, of gij niet om zulkcn tijd als deze is. tot dit koninkrijk geraakt zijt'. Men vast nu drie dagen en Esther gaat daarna naar de koning, zonder zich op te knappen, bleek en mager - heel anders dan men in Perzië gewend was. Wel trekt zij een koninklijk kleed aan, want het vertrouwen op Gods bijstand belet haar niet om alles in het werk te stellen. Het is: in biddend opzien werken en de uitkomst aan de Heere overlaten.

En de reaktie van de koning is gunstig. Hij begrijpt dat Estber een dringende reden heeft en tijdens het feestmaal met Haman blijkt dat ook wel. Dit is het hoogtepunt in de geschiedenis. Die boze Haman heeft het op het volk van de Joden en daarmee ook op Esther zelf begrepen. Smekend voor zijn leven werpt Haman zich op het bed van de koningin, maar daarmee is zijn lot tegelijk bezegeld, want dc koning ziet hierin een poging tot verkrachting. Esther. die wel beter weet, wcderlegt de beschuldiging niet. Dat was niet goed van haar. Dan wordt Haman gehangen en Mordechaï beloond. Hij krijgt het vermogen van Haman cn wordt dc nieuwe kanselier van de koning. Het duivelse plan om het gehele Joodse volk uit te roeien is mislukt. God Zelf zorgl voor de vervulling van de belofte.

Geestelijke lessen in het boek Esther

We zien in de strijd tussen Mordechaï en Haman een strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. In plaats van dat dc belofte Gods onmogelijk gemaakt wordt, loopt de strijd uil op de verhoging van Mordechaï.

Esther is het beeld van Christus, als we zien op haar bereidwilligheid om haar leven te geven. Zij houdt een pleidooi bij de koning, net als Christus: „Ik zal Borg voor hen zijn". Esther is ook het beeld van de Kerk. die zich gereedmaakt om de Koning te ontmoeten. Nu is Ahasveros beslist geen type van de Heere. We zien echter deze les: God. geducht in vermogen, voor wie niemand bestaan kan, vertoornt Zich schrikkelijk over onze zonden. Het lot van Esther ligt in handen van de koning. Het is enkel genade, als de scepter wordt toegereikt. Esther moet daar alles voor over hebben, haar hele leven legt zij in de waagschaal. Men kan de gouden scepter wel eens gezien hebben, maar werd hij wel eens toegereikt? Daartussen ligt dc dood! Esther kan er niet op vertrouwen, dat Ahasveros haar wel zal sparen. Ook zij zal de dertiende Adar omkomen. Dus zonder dc gouden scepter, zonder de borggerechtigheid van Christus zal ook zij verloren gaan. Zo gaat ze - als een nooddruftige - na drie dagen van vasten alleen naar de koning. De bekende woorden: „Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om", houden geen vertwijfeling in. Het betekent niet: „Verder kan ik er ook niets aan doen", maar: „Als de koning mij treft, laat mij dan sterven aan dc voeten van hem. die ik liefheb".

Het is een les voor ons allen: dc gouden scepter wordt toegereikt aan hen. die uitgewerkt zijn. „De Heere betoont Zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen". Zo zorgt de Heere Zelf voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en de grootmaking van Zijn Naam.

Na de pauze maakt ds. Van Gelder bekend, dat de kollekte voor dc vakantieweken voor gehandicapten ƒ 706, 50 heeft opgebracht. Daarna beantwoordt de heer Schipper verschillende vragen. Over Mordechaï die het goede voor zi jn volk zoekt als type van Christus merkt hij op dat men dat beeld niet sleeds door kan trekken. Mordechaï hoorde immers bij het halfslachtige Jodendom. In het boek Esther komt de Naam van dc Heere niet voor. maar de sterke hand Gods is er wel in te voelen. Men heeft wel gezien, dat dc Naam 'Jahweh' vier maal gevormd wordt door middel van beginletters van verzen. Ook hel vasten, bidden en wenen toont aan. dat de Joden God aanriepen. Wat betrcli de wet van de Meden en de Perzen. Ahasveros had een anti-wet. een tegenwet gemaakt om de eerste wet te ontkrachten. De Joden mochten zich nu verdedigen. Bovendien was Esthers nationaliteit bekend geworden, zodat velen het volk geen kwaad meer durfden doen.

Inmiddels is het tijd geworden om de avond te besluiten. Nadat ds. Van Gelder dc spreker hartelijk bedankte voor zijn gedegen onderwerp, zingen we Psalm 89 vers 8. Er wacht ons in dc hal nog een verrassing: een klein verkoping van vis en boterkoek bracht voor de vakantieweken nog ƒ 323, - extra op, en daarvoor willen wij de vrouwenvereniging 'Tryfena' van Geldermalsen nog hartelijk bedanken!

Zwijndrecht. A. Teerds-Gertenbach

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.