+ Meer informatie

HET LANDELIJK VERBAND

van Jongelings verenigingen der Gereformeerde Gemeenten te Utrecht in 20e jaarvergadering bijeen.

5 minuten leestijd

Een jaarvergadering van het Landelijk Verband is voor de aangesloten verenigingen nog onveranderd een evenement. Dat is wel gebleken uit de j.1. Woensdag 16 Febr. gehouden vergadering; het kerkgebouw te Utrecht was stampvol en het bezoek in vergelijking tot vorig jaar beduidend groter. Aan deze vergadering zijn weer veel aangename en blijvende herinneringen. Er heerste een eensgezinde stemming en het gevoel, als jonge mensen van de Gereformeerde, Gemeenten bijeen te horen werd op deze dag wel bijzonder waargenomen, maar ook versterkt.

Zoals gebruikelijk, werd des avonds tevoren de

Huishoudelijke vergadering

gehouden met de afgevaardigden veel belangstellenden. en

Deze vergadering begon Dinsdagavond 7 uur en stond onder leiding van de voorzitter van het Landelijk Verband ds. A. Verhagen.

Bij de aanvang wordt gezongen Ps. 19 : 5, leest de voorzitter Ps. 19 en gaat dan voor in gebed.

In verband met de vergadering van morgen, waar het eigenlijk openingswoord zal worden gesproken en een flink bezette agenda, spreekt de voorzitter een kort welkomstwoord.

Wij heten U, aldus de voorzitter, hartelijk welkom. Het is door de sparende hand Gods, dat wij hier mogen zijn.

Het zijn Zijn goedertierenheden, dat wij niet werden vernield, want letten wij op de omstandigheden van de vorige week, hoe op zulk een ontzettende wijze ds.

Dieleman aan zijn gezin, aan zijn gemeente en ook aan ons werd ontrukt (waarop wij morgen nader hopen te wijzen) dan is het een wonder, dat wij hier mogen samen zijn.

Uw belangstelling verheugt mij en van harte hoop ik dat er sprake mag zijn van groei en bloei in uw verenigingsleven, maar bovenal dat de ware vreze des Heeren in uw hart gevonden of gewerkt mag worden.

Het verblijdt me ook broeder van Ginkel te zien. Wij stellen daar prijs op en verzoeken U onze hartelijke dank te willen overbrengen aan uw kerkeraad voor het gebruik van dit kerkgebouw.

De Heere geve, dat wij met U, jongelingen mogen samen zijn in Gods vreze, en op stichtelijke wijze met U de voorkomende zaken mogen behandelen.

Enkele bestuursleden zijn voor deze vergadering verhinderd, doch hopen morgen te komen. Ds. de Blois zal evenals nu er ook morgen wel niet zijn, daar hij, hoewel vooruitgaande, de reis naar Utrecht nog niet durfde wagen. Wij weten echter, dat hij met zijn gedachten bij ons is. •

Na dit kort openingswoord volgt lezing der notulen, die ongewijzigd worden vastgesteld.

Bij het aan de orde stellen van het punt bestuursverkiezing, deelt de voorzitter mede, dat ds. H. Ligtenberg zich niet meer herkiesbaar stelt. Gelet op zijn leeftijd en de omstandigheden in zijn gezin, is ds. Ligtenberg tot dit besluit gekomen. Aanvankelijk meenden wij, dat dit nog wel los zou lopen, maar aan een der leden van het hoofdbestuur heeft ds. Ligtenberg nog nadrukkelijk verzocht zijn verzoek tot ontheffing van zijn bestuurslidmaatschap, te willen inwilligen.

Ds. Verhagen spreekt zeer waarderende woorden over ds. Ligtenberg, die vanaf 14 Febr. 1935 onafgebroken zitting heeft gehad in ons hoofdbestuur en vooral zich zo verdienstelijk maakte als voorzitter der Synodale Commissie voor de militairen.

In de plaats van ds. H. Ligtenberg op de candidatenlijst wordt nu de weledele heer B. Roest gezet.

De uitslag van de bestuursverkiezing is zo, dat de weleerwaarde heer ds. K. de Gier als lid van het hoofdbestuur wordt gekozen, en de weledele heer G. H. Mijnders wordt herkozen.

Bij het verkiezen van een voorzitter voor het Landel. Verb. — ds. A. Verhagen is als zodanig aftredend — aanvaardt de vergadering het voorstel van de afge-

I fuislioudelijlte vergadering Jaarvergadering Twee wel-doorwrochte referaten:1. Blikken in Bunyan's Pelgrimsreize 2. David

vaardigde R. Zandvoort te Gouda, onze voorz. bij acclamatie te herbenoemen. Voorts komen de ingekomen stukken zomede vragen en voorstellen in behandeling, naar aanleiding waarvan enkele besluiten worden genomen, enkele adviezen worden gegeven en enkele opmerkingen worden gemaakt.

O.a. wordt het wenselijk geacht de referaten, hoewel niet aan een preciese tijd te binden, niet al te lang te houden, zodat er voldoende gelegenheid voor bespreking overblijft.

Met de artikelen „Rondom Dordt" zal nu spoedig een aanvang worden gemaakt, waarbij ook de nieuwe vertaling in gedocumenteerde bezwaren daar tegen zullen ter sprake komen.

Op een e.v. bestuursvergadering zal de mogelijkheid onder de ogen worden gezien een eenvoudig Jubileumboekje uit te geven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het L.V. in 1956.

Nogmaals wordt op de verantwoordelijkheid gewezen van de leiding op de J.V. Eenvoud voor alles. Er is inderdaad weinig interesse bij de meeste jonge mensen. Toch moet de leiding op de J.V. naast degelijk en serieus, ook aantrek-

kelijk zijn. Het is echt niet zo eenvoudig voorzitter van een J.V. te zijn.

Op de vraag van een der afgevaardigden van Amsterdam-Noord, of de vereniging een voorzitter kiest of de kerkeraad, antwoordt de voorzitter dat de meest gebruikelijke wijze is, dat de vereniging een voorzitter kiest, maar over deze keus de goedkeuring van de kerkeraad moet gevraagd worden. Deze manier voldoet in de praktijk-het beste. Een enkele maal benoemt de kerkeraad zelf een voorzitter, maar in beide gevallen is aan de kerkeraad het laatste woord Met een der medewerkers zal de mogelijkheid worden besproken enkele korte artikelen te schrijven teneinde de belangstelling voor het J.V.-werk op te wekken.

Verschillende andere punten worden nog besproken, die hier niet alle kunnen weergegeven worden en breder worden uitgewerkt in de notulen.

Wel wordt nog besloten om D.V. in 1956 de jubileumvergadering van het L.V. te houden in Gouda.

De huishoudelijke vergadering wordt met dankgebed door ds. H. Rijksen gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.