+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

Dr. J. Douma, Christelijke levensstijl. Uitg. Van den Berg, Kampen. 212 blz. f 29,50 In de serie Ethische Bezinning verscheen dit boek als het vijfde deel. Wanneer stijl de verschijningsvorm van de inhoud genoemd kan worden en ethiek het hart van elke cultuur, dan wordt in een boek als dit nogal wat aan de orde gesteld!

Dat is inderdaad het geval, al beperkt prof. Douma zich onder verwijzing naar andere delen in zijn serie tot een paar aspecten van de christelijke levensstijl. Hij definieert zijn onderwerp als: “die manier van leven, waarin mensen in christelijke vrijheid en in verbondenheid met Christus’ gemeente vorm geven aan de navolging van Christus” (39). Na aandacht gegeven te hebben aan de christelijke levensstijl “en onze omgang met God” alsmede aan die stijl in relatie met de “gereformeerde levensstijl” stelt hij “beroep en geldbesteding” aan de orde én “onze ontspanning” waarover onder christenen zoveel verschillen en geschillen bestaan. Wat-mag-en-niet-mag levert reeds generaties lang overvloedig stof tot ruzie en conflicten waarbij velen graag Gods Woord en wet annexeren voor eigen gelijk als het gaat over ontspanning e.d. Eerlijk en nuchter geeft prof. Douma leiding in dezen, pleit voor “onthouding” als de “navolging van Christus” in gevaar komt en stelt die navolging als het kardinale punt in de “omgang met God en met de naaste” (78). Een zaakregister vergemakkelijkt het raadplegen van dit boek.

Christelijk Gereformeerde Kerk Maassluis 1893-1993. 117 blz. f 15-

Dit gedenkboekje - te bestellen via giro 271483 t.n.v. de penningmeester Chr. Geref. Kerk te Maassluis - vertelt de geschiedenis van de gemeente die in augustus 1993 een eeuw bestond. De “Inleiding” begint met de vermelding dat in 1834 ook in Maassluis een Christelijk Afgescheiden Gemeente tot stand kwam. Maar volgens dr. C. Smits is er pas in 1865 een Afgescheiden gemeente ontstaan, ook al waren er daarvoor reeds Afgescheidenen en lijdt het volgens hem “geen twijfel” dat J.H. Kardol er heeft “geoefend” (De Afscheiding van 1834, deel 7, blz. 283 vv.) Of - ook volgens de “Inleiding”-de broeders van 1893 “officiële erkenning” in het “Koninkrijk der Nederlanden” hebben gevraagd? Op de los bijgevoegde bijlage waarop de “Akte van instituering” in kopie is weergegeven, spreken zij zélf over “kennis” geven aan “bevoegde autoriteiten”. De herleving van de gemeente in 1893 neemt slechts een paar bladzijden in dit jubileumboekje in beslag. Vooral wijlen br. A. Capellen sr. heeft een groot deel (tot 1988) van de geschiedbeschrijving voor zijn rekening genomen; een redactiecommissie completeerde de laatste vijf jaar en redigeerde het geheel (blz. 104). leder die zich voor de “kleine” kerkgeschiedenis interesseert, neme kennis ook van dit boekje: de geschiedenis van Christus’ kerk gaat door de eigen gemeente!

Ds. H. Visser, Tot Mijn gedachtenis. Over het Avondmaalsformulier. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen. 130 blz. f 22,50

In dit in de Reformatie Reeks verschenen boek wordt een verklaring gegeven van het klassieke Avondmaalsformulier. Wie met behulp van een geschrift als dit dat oude formulier bestudeert en poogt de zin van dat klassiek-gereformeerd belijden aangaande het Avondmaal geeestelijk te verwerken, zal de waarde ervan ontdekken. Aan de verklaring heeft de schrijver nog een korte bespreking toegevoegd van de vraag of kinderen tot het Avondmaal mogen worden toegelaten, alsmede van de vraag of men terecht een ambt in de gemeente kan bekleden en tegelijkertijd “steevast” het Avondmaal kan mijden (126). Zoals heel het boek, zo is ook de bespreking van deze belangrijke vragen pastoraal getoonzet. Niet in de laatste plaats kunnen ambtsdragers die op hun-ambtsweg zeker Avondmaalsvragen ontmoeten, hun winst ermee doen.

Mr. A. Rouvoet, Reformatorische staatsvisie. De RPF en het ambt van de overheid. Uitg. Mamix van St. Aldegonde Stichting - Nunspeet. 216 blz. f 19,90.

Dit boek is het resultaat van een brede discussie over een in januari 1991 gepubliceerde discussienota betreffende “de hoofdlijnen van de politieke filosofie”: “een uiteenzetting over de reformatorische staatsvisie () bij het licht van Gods Woord, in de bereidheid om te leren van de geschiedenis, en puttend uit de arbeid van christelijke denkers over staat en overheid” (7v.). Mr. Rouvoet wordt de “motor van het geheel” genoemd. Na een inleiding worden achtereenvolgens behandeld: de maatschappij, de staat, de taak van de overheid, kerk en staat, de actualiteit aan de orde gesteld en gepoogd (voorlopig en voorzichtig - 161) perspectief te bieden. Al zal niet iedere burger even geïnteresseerd zijn in de politiek, geen burger zal ontkennen dat de zaken die hier aan de orde zijn, hem/haar raken!

Drs. P.D. Hofland, Geloofsopvoeding in gezin, school en kerk. Uitg. Groen - Leiden 1993. 112 blz. f 19,95.

De schrijver heeft veel lezingen gehouden over het thema dat de titel van het boek vormt. Hij heeft het daar behandelde materiaal op papier gezet. Hij geeft een vrij brede analyse van hedendaagse inzichten en bespreekt waarom het gaat in de geloofsopvoeding en hoe die in het gezin toegaat. Kind en school, en kind en kerk komen als laatste onderwerp aan de orde.

In dit boek staat veel dat ouders, ouderlingen en opvoeders van dienst kan zijn. Er wordt in elk hoofdstuk veel ter sprake gebracht, niet altijd op de meest systematische wijze. Waar de schrijver anderen kritisch citeert en waar hij zelf spreekt, is niet altijd duidelijk onderscheiden. Elk hoofstuk sluit af met een handreiking, die uit heel verschillende onderdelen bestaat. Mijn indruk is dat de lezer zijn weg in dit boek moet zoeken. Wie zich daartoe zet, zal veel vinden, dat hem van dienst is bij de overdenking en bespreking van het thema.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.