+ Meer informatie

Utrecht streeft naar automatische inspraak

NOTA AAN DE RAAD:

3 minuten leestijd

UTRECSrr — Om de burger inspraak in. de gemeentelijke plannen te garanderen, wil het Utrechtse gemeentebestuur een mechanisme ontwikkelen, waarbij men intern wordt „gedwongen" na te gaan of bij beslissingen al dan niet een inspraakprocedure in gang moet worden gezet. Dit staat in een nota van b. en w. van Utrecht aan de gemeenteraad over inspraak en inspraakprocedures.

B. en W. van Utrecht zeggen ter verbetering van de inspraak de vorming van wijk- en buurtorganen te wSllen bevorderen. Wel zullen deze organen aan zekere-, voorwaarden ten aanzien van de representativiteit moeten voldoen, aldus het Utrechtse college. In de nota wordt verder erkend, dat onder de burgerij nog steeds veel wantrouwen voorkomt ten aanzien van de gemeentelijke overheid. Een mentaliteit van openheid, waardoor onnodige geheimhouding wordt doorbroken, moet dat wantrouwen doort)reken en er een sfeer van vertrouwen voor in de plaats doen komen.

Gesteld wordt, dat de noodzaak voor systematische inspraakverlening groter is naarmate de reikwijdte van een beleidsvoornemen groter is. waarbij wordt erkend dat bet moeilijker is de burger te „bereiken?' als de plannen abstracter en veelomvattender zijn. Gaat het om directe, con(ADVERTENTIE! crete zaken in wijk of zelfs straat, dan is dat duidelijker voor de bevolking dan wanneer het om de in algemenere of in vaktechnische termen gestelde bestemmings- of structuurplannen gaat, aldus de nota.

Voorts wordt de bereidheid verkondigd vrij aanzienlijke bedragen benevens tijd en moeite te steken in inspraakprocedures. De nota bepaalt nadrukkelijk dat inspraak in geen geval beslissdngsreoht inhoudt. Dat recht is en blijft voorbehouden aan de democratische organen van de gemeente, dus de gekozen gemeenteraad. In de nota wordt het houden van „massale" inspraakvergaderingen als niet-effeotief afgewezen. Inspraak is, zo wordt gezegd, maar gediend met de formatie van permanente gespreksgroepen.

Over buitenparlementaire acties wordt in de nota gezegd dat „een objectief beeld dient te worden gevormd van de betekenis van dergelijke akties": Komen zij rechtstreeks voort uit bepaalde bevolkingsgroepen, of gaat het — over de hoofden Van de bevolking heen — om een demonstratie van „doorgaans, kleine, sterk ideologische groepen". 77

O, dat is een heel verhaal. Weet je iets van vader en moeder? Johan vertelt zijn wedervaren in Rot erdam en laat hem de brief van vader lezen.

Zo, dus mama in Duitsland. En Wilhelm... die is zeker in Holland gepakt, bij de bevrijding... maar in Amerikaanse handen... dat begrijp ik niet. Wat voerde Wilhelm dan uit? Hij was luitenant bij de SD of de SS een van beide.

Nee, toch Johan is er onthutst van. Weet je dat zeker?

O ja, er is geen twijfel aan, verschrikkelijk!

Ida heeft intussen oom Kees en tante Sanne op de hoogte gebracht dat Karl gearriveerd is. Hij wordt met grote blijdschap begroet, al kijken ze er van op dat Karl zo schamel gekleed is.

En vertel nu eens, Karl, zegt Johan. Ik geloof, dat je heel wat meegemaakt hebt!

Onopgesmukt vertelt Karl, beginnend bij de scène thuis tot aan zijn bevrijding door de Amerikanen uit het concentratiekamp in Duitsland.

Wist je, dat Johan in Elim je neef was, vraagt Kees plotselii^.

Neen oom. De achternaam kwam mij vaag bekend voor, maar ik kon die niet thuisbrertgen. Johan zag da delijk dat ik een Israël was en toen werd alles duidelijk. Jullie weten misschien van zijn ondergrondse wenk en van zijn verlossing uit de gevangenis in Arnhem?

Nog lang niet alles, maar dat komt nog wel. Zo gauw mogelijk wil ik naar Elim. Dat is niet nodiig. Hij heeft vol

Dankzij de aanwezigheid van e^n brandmuur, kon het tegen de schuur aangebouwde woonhuis gespaard blijven. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Het vuur werd bestreden door de brandweerkorpsen van Apeldoorn, Beekhergen en Klarenbeek.

De schade is geschat op ruim 100.000 gulden. De familie Jacobsen was om principiële reden niet verzekerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.