+ Meer informatie

DE FINANCIEN VAN ONZE KERKEN

8 minuten leestijd

De redactie vroeg ondergetekende in zijn kwaliteit van deputaat financiële zaken een en ander op papier te zetten over de financiën van onze kerken. Met name zou daarbij aandacht moeten worden besteed aan de minimumbijdrage (omslagen) en dat, voor zover mogelijk, in vergelijking met die van andere kerken.

Het leek hem handig om daarbij uit te gaan van onze kerkorde, ons akkoord van kerkelijk samenleven als gemeente van Jezus Christus. Hierin zijn namelijk niet alleen afspraken vastgelegd over de inrichting van ons gemeentelijk leven, maar ook overtaken die beter gezamenlijk als kerken kunnen worden vervuld.

Dit gemeentelijk leven en de vervulling van deze taken heeft ook een financiële kant en daar zal hij het in het hierna volgende over hebben.

Traktementen

Om te beginnen, de kerkeraden zijn, als vertegenwoordiger van de gemeente, verplicht de dienaren (predikanten) behoorlijk te onderhouden, namelijk in overeenstemming met de plaats die zij in de maatschappij innemen. Teneinde dit zo goed mogelijk te waarborgen ontvangen de kerkeraden elk jaar een advies omtrent het minimumtraktement en de daarbij behorende emolumenten.

Onderlinge bijstand en advies

Aangezien de gemeenten wel eens zo klein kunnen zijn, dat zij een predikant uit eigen middelen niet naar behoren kunnen onderhouden en/of om andere redenen financiële hulp behoeven, is er vanwege de generale synode een kas in het leven geroepen voor onderlinge bijstand en advies. Gemeenten met minder dan 250 (doop)leden kunnen een beroep doen op deze kas voor steun bij betaling van het traktement en de minimumbijdragen aan de kerkelijke kassen. Verder kunnen alle gemeenten aankloppen bij deze kas voor een bijdrage in geval van kerkbouw.

In 1993 werd aan 27 gemeenten bijstand verleend bij de betaling van het traktement en de minimumbijdragen en aan 13 gemeenten inzake kerkbouw.

De hoogte van e.e.a. is mede afhankelijk van het exploitatie-tekort.

Van deze hulp werd over de volle breedte van de kerken gebruik gemaakt.

De bijdrage die van de kerken voor deze onderlinge hulpverlening wordt gevraagd bedraagt f 7,20 per (doop)lid.

Emeritikas

Aangezien dienaren des Woords hun leven lang aan de dienst der kerken zijn verbonden, hebben kerken ook levenslang naar behoren zorg te dragen voor hun levensonderhoud. Bij emeritering wegens ouderdom, ziekte of om andere reden, rust deze zorg bij de kerk die hij laatstelijk diende. Aangezien dit voor deze kerk een te zware last zou zijn, is er een algemene kas in het leven geroepen om de kerken te helpen bij het nakomen van hun verplichtingen.

In deze kas wordt ook een kapitaal gevormd voor de nakoming van toekomstige verplichtingen.

Gesteid kan worden: wat het pensioenfonds is voor werknemers, is de emeritikas voor predikanten (en meer dan dat). Want ook bij emeritering wegens ziekte kan een beroep op deze kas worden gedaan.

De minimumbijdrage voor de emeritikas bedraagt thans f 20,80 per (doop)lid.

Ter vergelijking:

De minimumbijdrage bedraagt bij de Nederlands Gereformeerde Kerken f 37,-, bij de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) f 25,-, bij de Gereformeerde Kerken (Synodaal) f 29,- (w.o. vut-regeling).

Geestelijke verzorging varenden en pastoraat in de gezondheidszorg

Predikanten kunnen ook beroepen worden tot bijzondere arbeid, bij voorbeeld voor het geven van godsdienstonderwijs op scholen en als geestelijk verzorger in ziekenhuizen etc. Meestal heeft dit geen financiële consequenties voor de kerken. Wel is dit het geval met twee van onze predikanten die vrijgesteld zijn voor de geestelijke bearbeiding van tot onze kerken behorende doven resp. schippers.

De minimumbijdrage hiervoor is vastgesteld op f 2,48 per (doop)lid.

Theologische Universiteit

Voor de opleiding van predikanten onderhouden onze kerken te Apeldoorn een Theologische Universiteit. Deze wordt voor 48% door het Rijk gesubsidieerd.

Mede dank zij deze subsidie en de busjesactie van het vrouwencomité kon de minimumbijdrage voor dit doel beperkt blijven tot een bedrag van f 2,- per (doop)lid.

Ter vergelijking:

De minimumbijdrage van de niet-gesubsidieerde Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) bedraagt f 29,-.

De kerken zullen zich met de verkondiging van het Evangelie richten tot hen die van het evangelie vervreemd zijn, alsmede tot Israël en de niet gekerstende volken.

Aldus artikel 21 van onze kerkorde.

Evangelisaue

We beginnen dicht bij huis. Het uitdragen van het Evangelie in onze eigen omgeving.

Teneinde de gemeente hiertoe toe te rusten en, zo nodig, steun te verlenen is een deputaatschap voor de evangelisatie ingesteld. Voor dit doel kan worden beschikt over een vrijgestelde (deze ging onlangs met emeritaat; over zijn opvolging vindt beraad plaats). Een aantal evangelisatieprojecten wordt gesubsidieerd (w.o. een in België), terwijl wordt geparticipeerd, ook in financieel opzicht, in de Stichting Evangelie en Moslims.

Een minimumbijdrage bedraagt f 3,60 per (doop)lid.

Evangelieverkondiglng onder Israël

In het kader van de Evangelisatieverkondiging onder Israël is een predikant uitgezonden. Teneinde de aandacht voor Israël levend te houden, wordt door deputaten de uitgave verzorgd van het blad Vrede over Israël.

Een minimumbijdrage kon door verschillende oorzaken beperkt blijven tot een bedrag van f 0,60 per (doop)lid.

Bultenlandse zendlng

Deputaten buitenlandse zending hebben tot taak om niet gekerstende en ontkerstende volken het Evangelie te verkondigen en wel door het uitzenden van missionaire predikanten en andere zendingsarbeiders. Dit gebeurt thans in KwaNdebele (Zuid Afrika) en Botswana, waarnaar zes zendingswerkers zijn uitgezonden. Verder wordt steun verleend aan kerken die uit zendingswerk zijn ontstaan, namelijk die in Toraja (Indonesië) en Venda (Zuid Afrika).

Het zendingshuis dat in Hilversum was gevestigd, is onlangs geïncorporeerd in het Kerkelijk Bureau te Veenendaal. Voor het secretariaat is een predikant vrijgesteld. Met de uitgave van een zendingsblad worden de leden op de hoogte gehouden met de voortgang van het zendingswerk.

Voor het zendingswerk is in totaal benodigd f 23,32 per (doop)lid. De minimumbijdrage bedraagt f 5,72 per (doop)lid (te dekken uit de opbrengst van de Pinkstercollecten); verwacht wordt dat de resterende f 17,60 wordt bijeengebracht door middel van acties van zendingscommissies etc.

Ook door diaconieën wordt op verschillende wijzen samengewerkt bij de uitoefening van hun ambtelijke opdracht. Dit gebeurt o.a. binnen de deputaatschappen voor algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden (ADMA), kerk en bedrijfsleven en hulpverlening in binnen- en buitenland.

ADMA

Tot taak van ADMA behoort o.a. het geven van voorlichting en adviezen in algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden en het toerusten van diakenen voor hun ambtelijke opdracht. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Diaconaal Bureau.

De minimumbijdrage bedraagt per (doop)lid f 4,80.

Kerk en bedrijfsleven

Het deputaatschap kerk en bedrijfsleven heeft tot taak zich te bezinnen op de gevolgen van de industrialisatie in onze samenleving, met als doel dat de kerken hiervan kunnen profiteren bij de uitvoering van hun pastorale en diaconale taak. Een predikant is parttime voor deze taak vrijgesteld. Tevens wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Diaconaal Bureau.

De minimumbijdrage bedraagt per (doop)lid f 0,72.

Hulpverlening In binnen- en buitenland

De deputaten voor hulpverlening in binnen- en buitenland houden zich niet alleen bezig met daadwerkelijke hulpverlening, maar hebben in het kader hiervan ook tot taak om kerkeraden en in het bijzonder diaconieën voor te lichten en toe te rusten.

Ook vervullen zij een functie bij hulpverlening in geval van rampen.

Bij de uitoefening van hurt taak wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Diaconaal Bureau.

Ter informatie: op het Diaconaal Bureau zijn voor de uitvoering van deze drie diaconale taken twee functionarissen beschikbaar.

Contact met de kerkjeugd

De generale synode benoemde ook nog deputaten voor het contact met de kerkjeugd.

De deputaten zijn gemachtigd om jaarlijks een collecte te houden teneinde de onder ons bestaande jeugdorganisaties, namelijk de Christelijke Gereformeerde Jongerenorganisaties en de Landelijke Jeugdcontacten, te kunnen subsidiëren.

De minimumbijdrage voor dit doel bedraagt f 1,28 per (doop)lid.

Algemeen

De minimumbijdragen per (doop)lid bedragen voor 1994 in totaal f 50,-, te verhogen met f 20,- te verkrijgen uit andere bronnen. Vergelijking met andere kerken is niet goed mogelijk, omdat sommige taken nog al eens worden vervuld door plaatselijke kerken, waarbij al dan niet wordt samengewerkt met genabuurde kerken. Ook vindt samenwerking plaats tussen kerken behorende tot dezelfde classis c.q. particuliere synode. Soms wordt voor bepaalde gezamenlijke taken uitsluitend een collecte gehouden. De indruk bestaat evenwel dat onze kerken voor de taken waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, eerder minder dan meer geld vragen.

De bijdragen worden vastgesteld door de generale synode, die zich daarbij baseert op door de verschillende deputaatschappen (en de quaestor) ingediende driejaarlijkse begrotingen. Deze worden beoordeeld dor deputaten financiële zaken. Deze controleren ook de werkelijke uitgaven, daarbij gebruik makend van een accountant, en rapporteren hierover aan de generale synode.

Quaestor generale synode

Om het overzicht compleet te maken: ook de quaestor van de generale synode dient over financiële middelen te beschikken. De bijdrage hiervoor is voor de jaren 1993, 1994 en 1995 vastgesteld op in totaal f 10,50, te innen via de particuliere synoden. Deze bijdrage dient ter dekking van de kosten verbonden aan de generale synode, de kosten van enige deputaatschappen en huisvestingskosten van het landelijk bureau (nieuw).

Tenslotte

Uit het bovenstaande hebt u kunnen opmaken welke gemeenschappelijke taken er zoal zijn, welke kosten hieraan verbonden zijn en dat rekening wordt gehouden met de draagkracht van de gemeenten. ook dat er met de nodige zorgvuldigheid mee wordt omgegaan. Bij dit alles is onmiskenbaar, dat er in onze kerken veel liefde voor de naam en de zaak van de Heere wordt gevonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.