+ Meer informatie

Het nieuwe kerkgebouw der Geref. Gem. ie Wesikapellq

5 minuten leestijd

De Gereformeerde Gemeente te Westkapelle mag weer in een eigen kerkgebouw samenkomen.

Enige tijd geleden had schrijver dezes het genoegen tijdens een reis door Zeeland ook Westkapelle te bezoeken en daar ten huize van de familie Faasse (een der dochters van dit gezin is agente van Daniël) te overnachten.

Het is altijd mooi en goed, zelf eens kennis te nemen van wat men hier en daar aantreft.

Zo trof het mij bijzonder in de vele en aangename gesprekken, met welk een dankbaarheid men sprak over het werk van de Synodale Commissie voor de verwoeste kerken. Dank zij mede de steun van die Commissie heeft men het, met biddend opzien tot de Heere, aangedurfd een werk als dit, de bouw van een nieuwe kerk te ondernemen. Voorwaar een bewijs van vastberadenheid, want groot zijn de financiële offers en zorgen, die zoiets met zich brengt. Ora et Laboraü

Heeft men in Walcheren tóch al niet te kampen met grote zorgen, nu in de gezinnen meer en meer de gevolgen van de ramp in 1944 aan dc lijve worden gevoeld? Naarmate de mogelijkheden tot herstel van huizen en inboedels, zich uitbreiden en groter worden, wordt het financiële vraagstuk steeds zwaarder en toch bij al deze zorgen voor zichzelf, is de offervaardigheid der Westkapellenaren een voorbeeld voor anderen te noemen, waar het gaat iets bij te dragen aan de bouw van het huis des Heeren.

Dank zij de gegevens van ouderling Cijsouw te Westkapelle en onze agente aldaar, kunnen wij onze lezers iets van dit kerkgebouw en de ingebruikname vertellen en laten zien.

Het vorige kerkgebouw is 3 October 1944 verwoest, het nieuwe kerkgebouw 5 October in gebruik genomen. Vijf jaar lang vergaderde de Gereformeerde Gemeente in de daartoe welwillend afgestane Gereformeerde Kerk.

Geen wonder, dat 5 October een blijde dag was voor dit deel van 's Heeren kerk en dat het kerkgebouw stampvol was, toen 's namiddags 7 uur Ds W. de Wit als consulent de kansel beklom teneinde de eerste dienst in het nieuwe gebouw te leiden. Gaarne laten wij over het verloop van deze dienst ouderling Cijsouw even aan het woord, die ons het volgende schreef:

Bij de aanvang werd gezongen Ps. 84 : 1, daarna lezing van 2 Kron. 6. Na het votum gaat Ds de Wit voor in het gebed, dragende de belangen der gemeente, zomede van land, volk en Vorstenhuis aan de Heere op. Nadat gezongen was Ps. 22 : 2 nam hij tot inleidend woord Deut. 12 : 5, waar de Heere beveelt dat Israëls volk tot de plaats komen zal, die Hij uit alle stammen van Israël verkiezen zal, om aldaar hunne offeranden tot de priester te brengen. Nu de schaduwdienst een einde genomen heeft en wij geen centrale plaats in een der landen meer nodig hebben, wil de Heere evenwel onder het nieuwe verbond dat men overal plaatsen van samenkomst hebben zal, aan Zijnen dienst toegewijd.

Hij bepaalt de gemeente thans bij de gekozen tekstwoorden 2 Kron. 6 : 41, en wel: Bij een dierbare bede bij de inwijding des tempels."

le. De goddelijke inwoning;

2e. De met heil beklede priesters;

3e. De verheuging van ftods gunstgenoten.

Hij wijst er de gemeente op dat de noodzakelijkheid van het hebben van een nieuw bedehuis niet genoeg is, maar dat daar de goddelijke inwoning bij moet komen. Bij Israël kwam de Heere neder in de wolk en vervulde de door de koning Salomo gebouwde tempel.

De priesters konden niet staan om te dienen vanwege de heerlijkheid des Heeren welke boven de ark des verbonds en deszelfs verzoendeksel verscheen.

Zo werden de priesters met heil bekléed. Daar zullen de ambtsdragers in Gods Kerk ook kennis van moeten omdragen. De leraars in het profetisch ambt, de diakenen in het priesterambt en de ouderlingen in het koninklijk ambt. Dit wenst hij de ambtsdragers der gemeente en der classis van harte toe.

Dan zal het ook, naar onze derde gedachte leiden tot verheuging van Gods gunstgenoten. Of het dan in uiterlijke voor-of tegenspoed is dat men door de tijd

moet, het zal de ware blijdschap niet schaden. Wij zullen thans niet ophalen de ontzettende toestanden welke hier op 3 October 1944 doorleefd zijn. om de geslagen wonden niet weder open te rijten. Mag men evenwel in de ware blijdschap delen, dan zullen zodanige toestanden deze blijdschap niet schaden.

Het onderscheid wordt thans aangetoond deze blijdschap te missen of te bezitten; en vermaand wordt om de Heere te zoeken en zich voor God te verootmoedigen, eer het te laat zal wezen.

Na het zingen van Ps. 26 : 8 werden diverse toespraken gehouden tot de genodigden; de Commissaris der Koningin in Zeeland; de burgemeester van Westkapelle; de architect-ontw r erper van het bouwplan; ae aannemer; de dagelijkse opzichter; de orgelbouwer en voorts allen die bij de bouw betrokken zijn, alsmede de vrouwen en meisjes der gemeente die op zich namen de kerk schoon te maken en te stofferen. Voorts de ambtsdragers der classis en Ds Dieleman van de Zuidelijke Particuliere Synode; ook de Synodale Commissie voor verwoeste kerken voor de gebodene finantiele hulp in de Kerkbouw.

Burgemeester Tijdema sprak nog een woord van dank en wenste de gemeente een gezegende toekomst toe, nu zij het aangedurfd heeft om een nieuwe kerk te bouwen.

Nadat staande Ps. 122 : 1 gezongen was en de zegen op de gemeente gelegd, verliet men het kerkgebouw, waar de dienst voor een stil en aandachtig ge-

hoor was gehouden, en was men verblijd over de weldaden door de Heere geschonken. Tot zover de heer Cij3ouw.

Tenslotte zij nog vermeld, dat het kerkgebouw 264 zitplaatsen bevat, echter waren op de avond van ingebruikname plm. 400 personen aanwezig.

De firma Proper te Ooegstgeest heeft deze kerk gebouwd, terwijl een orgel werd geleverd door de fa. Ruijf te Dedemsvaart.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.