+ Meer informatie

RECENSIES

22 minuten leestijd

Drs. Els van Dijk, De hunkerende generatie. De leefwereld van jongeren. Uitg. De Banier Apeldoorn 2011, 96 blz., € 9,95.

Twitter, Facebook, Hyves en in mindere mate LinkedIn… het zijn allemaal begrippen die voor jongeren gesneden koek zijn. Ze zijn druk, erg druk op de ‘social media’. En er gaat veel, heel veel tijd mee heen. Maar spreken ze ook mensen van hart tot hart, en kijken ze anderen nog wel eens echt in het oog? En in hoeverre zijn al die digitale ‘vrienden’ echte vrienden, waarbij je echt thuis kunt zijn? Wie herkent het niet bij zichzelf of in zijn of haar eigen omgeving: je kunt druk zijn met je schermpje, maar er tegenop gaan zien om iemand echt te bezoeken of een echt gesprek met iemand te hebben. En wat kunnen jongeren juist daarnaar hunkeren! Dit boekje, geboren uit een indringende lezing, gaat op dit alles in. Els van Dijk, directeur van de EH, weet waar ze het over heeft, is echt met jongeren in gesprek en heeft daarom recht van spreken. Een boodschap om te verwerken en in praktijk te brengen!

Esther Visser-den Hertog (red.), Sprankelend. Bijbels dagboek voor vrouwen. Uitg. Voorhoeve Utrecht 2011, 416 blz., € 19,50.

Een belofte voor elke dag. Uitg. De Groot Goudriaan 2011, € 9,90.

Het eerste boek: een dagboek voor vrouwen dat iedere dag iets moois, iets bemoedigends wil aanreiken uit het Woord van God. Zo wordt dit nieuwe dagboek op de achterkant getypeerd en zo is het ook. In een jaar wordt een groot deel van de Bijbel doorlopen. Elk nieuw Bijbelboek wordt voorafgegaan door een pakkende inleiding. Achterin vindt men een leesrooster voor de feestdagen en de weken daaraan voorafgaand. De samensteller woont in Thailand waar ze samen met haar man gemeentestichtend werk doet. Ze zag zich omringd van een ruime kring van andere vrouwen die zich bekwaamden op het gebied van maatschappelijke hulpverlening, pedagogiek, onderwijs, Bijbelvertaling, theologie… wat een gaven en wat mooi dat ze (o.a.) op deze manier voor het voetlicht komen.

Het tweede dagboek is veel kleiner, het bevat voor elke dag van het jaar een Bijbeltekst. Ik heb er geen rode draad in kunnen ontdekken, kijkt men bijv. bij 25 december, dan ziet men daar Ef. 2:10 afgedrukt. Er is ook geen volgorde qua Bijbelboek of iets dergelijks. Er zijn sterkere uitgaven verschenen dan deze.

George Harinck en Gert van Klinken (red.), Van kansel naar barak. Gevangen Nederlandse predikanten en de cultuur van herinnering. Uitg. Meinema Zoetermeer 2011, 208 blz., € 18,90.

In dit boek wordt aan de hand van bronnenonderzoek verhaald hoe predikanten in de tijd van de wereldoorlog geestelijk staande bleven en hun geestelijk werk bleven doen wanneer zij werden opgepakt en in gevangenissen of kampen van bewaring of concentratiekampen werden opgesloten. Een aantal van hen liet het leven daarbij. Zijn zij martelaren? Zijn zij slachtoffers? Zijn zij beide? En waren zij allemaal zo geestelijk als hun bediening aangaf? Vragen waarop antwoorden worden gegeven, maar vragen die soms ook alleen maar weer andere vragen oproepen. Dat heeft soms iets onbevredigends. Behalve aan de internering door de Duitse bezetter wordt ook aandacht gegeven, en dat is goed, aan de situatie in Nederlands-Indië.

Corjan Matsinger e.a., Denkstofstudies 1.

Reiner Sonneveld, De vraag. Waarom is er lijden? Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2011, 128/48 blz., € 19,50/3,50.

Els Bette-Fluit, dus zo zit ik in elkaar. Testboek voor tieners. Uitg. Boekencentrum (JES!) Zoetermeer 2011, 80 blz. (ringbanduitvoering), € 11,-.

Het eerste boek is bedoeld om fundamenteel op veel voorkomende vragen bij jongeren in te gaan. Daarvoor dient het boek, maar ook de erbij behorende filmpjes, die via nazending of in het boek bijgesloten te gebruiken zijn. Dat alles in goede samenwerking met de EO en ZvK. Inhoudelijk is tevens Youth for Christ bij het hele proces betrokken geweest. Er worden 15 thema’s in dit denkboek aangesneden en daarbij worden scherpe vragen gesteld. Vragen waarin de jongeren met hun eigen scherpte zich zullen herkennen, maar. waarin ze met diezelfde scherpte de bal ook weer krijgen teruggespeeld. Dat zal toch herkenning geven? De auteurs hopen dat er zo gespreksstof zal zijn voor rand- en buitenkerkelijke jongeren, maar ook voor hen die kerkelijk meeleven; hun vragen zijn ten diepste immers wezenlijk niet anders? Zo gaat het o.a. over de ‘regeltjes’ van God, de seksualiteit, de vragen van lijden en gebrokenheid, het leven in de duisternis, de terugkomst van Jezus enz. Pittige kost!

In het tweede boek wordt dieper en breder ingegaan op één van de in hierboven aangesneden vragen: God en het lijden. Grote vragen… maar gelukkig komt de auteur niet verder dan kleine antwoorden, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarbij wordt groots ingezet: bij de vraag van het waarom van het lijden van Jezus namelijk. Dan worden we als het goed is ‘vanzelf’ al klein.

En in het derde aangekondigde boek zien we een nieuw deel in de qua uitvoering en inhoud zo aantrekkelijke serie Jes! Het boek is samengesteld door Els Bette, die als tienerwerker bij de HGJB werkte, en dus weet waarover en over wie zij het heeft. Dat is een combinatie die zegenrijk is. Er zijn vijf thema’s: jij en jezelf, kerk en geloof, vrije tijd, relaties, jij en de wereld. En bij ieder thema wordt een aantal deelthema’s opgevoerd. De lezers kunnen aanstrepen, kladden, doorstrepen, aantekeningen maken enz. En omdat die lezers horen bij een groep die vooral snel wil gaan, zijn de gedachten puntig. Maar vergis je niet; dat is niet hetzelfde als oppervlakkig.

Ken Blanchard en Phil Hodges, Een leider worden naar Gods hart. Uitg. Ark media Amsterdam 2011, 128 blz., € 12,50.

Manager zijn, of ouderling, teamleider of voorganger. het zijn hele uitdagingen. De auteurs laten zien dat er in het Woord van God en in het leven van zijn Zoon op aarde wijsheid te vinden is voor de dagelijkse dilemma;s die we in de praktijk kunnen tegenkomen. Dat gebeurt vanuit vier invalshoeken: hart, hoofd, handen, dagelijks handelen, Verwacht u geen wijdlopige beschouwingen: het boekje is bewust klein gehouden en biedt korte, spitse gedachten aan de hand van Bijbelwoorden. Om in de leiderspraktijk klein te blijven en God de eer te geven.

Mark Driscoll & Gerry Breshears, Dood door liefde. Uitg. Van Wijnen Franeker 2011, 283 blz., € 17,95.

Lewis B. Smedes, Nooit goed genoeg? Hoe genade je van je schaamte geneest. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2011, 190 blz., € 15,90

Het eerste boek legt de betekenis van de kruisdood van Jezus uit en laat zien wat dat voor gevolgen heeft voor het dagelijks leven van christenen. Het is daarin reëel over de vragen van lijden en zonde, maar verbinden die met het werk van de Heiland: met heil en heling dus. Zo komen persoonlijke vragen rond verslaving aan de orde, rond mishandeling en machtsmisbruik, rond ziekte en angst voor de hel. Grote vragen, waarbij ik wel dacht: ik hoop dat iemand die één of meer van deze dingen zelf met zich meedraagt niet alleen dit boek leest, maar daarin ook de moed ontvangt om persoonlijke hulp te zoeken. Want met boekenwoorden alléén redt men het in deze verdrietige dingen niet.

Die laatste opmerking zou ik ook willen maken bij het tweede hier aangekondigde boek, van Lewis B. Smedes. Pastoraal van toon en van inhoud, en in zin echt waardevol, en zolang de problematiek niet al te diep zit wellicht afdoende. Maar soms worden schaamtegevoelens en depressieve aanvallen zó groot (zozeer zelfs dat de omgeving ze als grotesk afdoet.), dat fundamentele hulp van mens tot mens nodig is.

Tim Keller, Kruistocht. Het leven van koning Jezus. Uitg. Van Wijnen Franeker 2011, 272 blz., € 19,95.

Tim Keller is bekend predikant, stichter van de Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, New York City. Hij is ervan overtuigd dat men het helderste inzicht in het verhaal over de wereld en de vraag hoe wij daarin passen krijgt door het ‘verhaal’ over Jezus rechtstreeks en nauwkeurig in het oog te vatten. Het tekent de door de Vader aan zijn Zoon gegeven macht, ook in genezing, dat echter alleen in het perspectief van het kruis te beleven en te genieten is. Evenzo gaat het met het woord ‘rust’, ‘sabbath’. De Zoon des mensen is er Heer over; hij heeft die rust ook voor mensen ‘verdiend’. De auteur laat tevens zien dat de macht van de Heiland soms kan vertragen, aan de hand van de geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus. En zo zit dit boek vol met Bijbels-geestelijke en daardoor pastorale overwegingen.

Ds. W. Visscher, De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen. Uitg. Willem de Zwijgerstichting Baarn 2012, 47 blz., € 4,30 (jaarlijks abonnement € 7,- voor twee brochures).

Ds. Visscher, predikant van de Geref. Gemeente te Amersfoort, schreef de tekst voor de nieuwe uitgave van de bekende Willem de Zwijgerstichting. Aan alle kanten ziet men dat deze aarde ‘verzwakt’; de mens put haar uit. Dat roept vragen op naar de duurzaamheid van de aarde en naar de verantwoordelijkheid van de mens, ook t.o.v. de generaties die nog komen. Maar een christen kijkt en denkt verder: er komt een nieuwe aarde, op de dag van Jezus’ wederkomst. De auteur gaat de schriftgegevens langs in OT en NT, neemt enkele kerkhistorische lijnen onder de loep en trekt daarna enkele theologische lijnen. Zodoende ontstaat in het korte bestek van een brochure(!) een breed en diep beeld van de toekomstverwachting. Daarbij is gebruik gemaakt van vele bronnen, ook uit de kring van de CGK: velen zullen weten dat dit onderwerp wijlen prof. Van Genderen zeer bezighield, hetgeen o.a. uit zijn afscheidscollege bleek (Apeldoornse Studies nr. 29). E.e.a. is een goede reden om die er nog eens bij te pakken, gedeeltelijk gaat zij over dezelfde thematiek.

René Fransen en Reinier Sonneveld (red.), Het boek van de natuur. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2011, 256 blz., € 18,90.

We genieten van de natuur, we zorgen ervoor, we werken ermee, we zijn er bang voor. De natuur is gemaakt door God en bevat overal sporen van Hem. Vogels, leliën op het veld, maar ook DNA, sterrenstelses, roofdieren, tornado’s - het zegt iets over God, hoe indirect soms ook. Hierdoor geïnspireerd laat een aantal schrijvers zien hoe hun groot hun verwondering is over deze scheppingsmacht van de Allerhoogste. En u kunt er in woord en beeld kennis van nemen, om ook tot verwondering en aanbidding te komen.

Arenda Haasnoot, Neem je plaats in. In de tussentijd van kerk en Koninkrijk. Uitg. Ark media Amsterdam 2011, 136 blz., € 15,95.

Arenda Haasnoot is predikante binnen de PKN en de laatste jaren snel bekend geworden door haar plaats in het moderamen van de generale synode. In dit boek legt zij een persoonlijk getuigenis af van haar geloof en haar ambtswerk, dat daarin geworteld is. Geprikkeld door de leegloop van de kerken ziet zij de geestelijke leegte binnen de kerk. Dat moet toch een relatie met elkaar hebben? Zij verlangt naar een levende kerk, die begint bij individuele mensen die leven vanuit Gods Geest, en die zich uitstrekt naar gemeenschappen en plaatsen. Zo komt het tot een uiterst persoonlijke oproep aan de lezers om de plaats in te nemen waartoe God een mens roept. Zelf heeft zij niet anders willen doen. Het boek is een synthese (dat woord gebruik ik expres) van een persoonlijke terugblik op de weg die zij geestelijk ging (in persoonlijk en later ook ambtelijk leven) en een geestelijke doordenking van die weg, toegespitst op de verantwoordelijkheid van iedere christen vandaag en in de toekomst. Dit alles in afhankelijkheid van God en zijn Geest. Want… door de hand van mensen wordt het Koninkrijk nooit maakbaar.

Drs. H.J. de Bie, Bijbelse theologie van het Oude Testament vanuit de gereformeerde traditie. Een aanzet en uitnodiging. Uitg. Groen Heerenveen 2011, 304 blz., € 39,95.

Ds. De Bie is emerituspredikant binnen de PKN en zeer verbonden aan het gereformeerde gedachtegoed, ervan overtuigd dat binnen die traditie de Schriften recht verstaan worden. Hij heeft er zich in zijn leven zeer voor ingezet om daarin dieper en dieper te graven. o.a. was hij docent dogmatiek, Oude Testament en Hebreeuws aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond (die nu ingebed is binnen het geheel van de Christelijke Hogeschool Ede) en deze Bond heeft ook op andere manieren van zijn kennis en gaven gebruik mogen maken, o.a. bij de voorbereiding van de Herziene Statenvertaling. Dat laatste is de aanleiding geweest voor het schrijven van dit boek, maar is het ook vrucht van een heel leven eerbiedig omgaan met de Schriften. Vanuit de eerste vijf Bijbelboeken (de Tenach) worden de profeten en de geschriften bezien, en dat alles - hoe kan het anders als gereformeerd exegeet? - in het perspectief van het Nieuwe Testament. En daarmee onderscheidt het boek zich principieel van andere boeken die op dit ‘onderzoekserf’ bekend zijn. De auteur noemt het een ‘bescheiden poging’ (blz. 10), maar men mag het mijnentwege ‘markant’ noemen.

Hub Crijns e.a., Diaconie in beweging. Handboek diaconiewetenschap. Uitg. Kok Utrecht 2011, € 461 blz., € 34,90.

Dit boek is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. Het werd geschreven op initiatief van de Oecumenische Diaconale Studiekring en het landelijk bureau DISK en wil in een behoefte voorzien bij de theologische en kerkelijke (ambts)opleidingen. Zo begint het bij de Schriften, en gaat het vervolgens de kerkgeschiedenis door. We krijgen daarbij een overzicht van verschillende (werk)vormen van diaconaat in de loop der eeuwen én bij onderscheiden kerkgenootschappen.

Het tweede deel wordt gevormd door een aantal ‘contexten van diaconie’. Daarbij komen de globalisering, de verzorgingsstaat (tot en met de WMO, dus keurig bij!), katholieke/protestantse immigranten, het lijden (van de hand van de christelijke gereformeerde Herman van Well, die ook enkele andere bijdragen voor zijn rekening nam) aan de orde. Een boek dat veel stof tot gesprek oplevert, zij het dat het voor de diakenen in de praktijk toch niet zo gemakkelijk zal zijn om die stof tot zich te nemen, naar mijn waarneming. Maar dat brengt het niveau zoals verwoord in de ondertitel bijna per automatisme met zich mee. En dat is de auteurs dus niet kwalijk te nemen.

Paul David Tripp, Anders dan je droomde? Waar het echt om gaat in je huwelijk. Uitg. De Banier Apeldoorn 2011, 315 blz., € 19,90.

Me dunkt dat de meeste predikanten tegenwoordig op de een of andere manier een geestelijke toerusting geven voor stelletjes die in het huwelijk willen treden - of onlangs zijn getrouwd. Daarin zullen o.a. de verschillende verwachtingspatronen aan de orde komen die de huwelijkspartners van elkaar hebben. En het zal gaan over de mooie dagen, maar ook de donkere dagen (of perioden.) die te verduren zijn. Vroeg of laat komt men immers in aanraking met teleurstellingen. Wat dan? En tot Wie neemt men dan ten principale de toevlucht? De auteur - hoogleraar pastorale zorg aan het Redeemer Seminary in Dallas -helpt in dit boek om huwelijkspartners te helpen hun huwelijk waardevol te laten zijn, ook als onrealistische verwachtingen zijn gesneuveld. En hij doet dat met de wijsheid van de Schriften in de hand.

Michelle van Dusseldorp, Ik kan veranderen. Elf stappen naar innerlijke heling en groei. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2011, 164 blz., € 15,-.

Ieder mens verbaast zich wel eens over zijn eigen gedrag, gedachten en gevoelens. Waarom reageer ik zoals ik reageer? Waarom voel ik mij zo neerslachtig? De auteur (psycholoog, lid van een Rafaëlgemeente) neemt de lezer mee op een zoektocht naar verborgen motieven, weggestopte emoties en onbewuste drijfveren. Daarbij betrekt ze wat Paulus zegt in Rom. 7: ‘Ik ellendig mens! Wat ik verlang te doen laat ik na, wat ik wil vermijden, dat doe ik’. Ze wil bereiken dat mensen door zelfinzicht en zelfaanvaarding en het toepassen van christelijke principes komen tot innerlijke genezing en geestelijke volwassenheid.

Hanneke Schaap-Jonker en Harmen van Wijnen, Alle aandacht! Preken voor kinderen en jongeren. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer in samenwerking met de HGJB 2011, 123 blz., € 13,50.

Iedere prediker kent het probleem: je ziet je gemeente voor je terwijl je op de kansel staat, en je wilt ze allemaal zo graag bereiken met het woord dat je overdacht hebt. Daarbij is een goede uitleg van het Schriftgedeelte allereerst noodzakelijk, maar daarbij komt ook de vraag: hoe kom ik dichtbij de harten? Laat ik duidelijk zijn: tien keer ‘jongens en meisjes’ zeggen in een preek maakt die preek nog niet tot een voor kinderen begrijpelijke preek. En anderzijds: niemand wil in de ‘verkleutering’ terechtkomen - en terecht. Dit boek biedt een goed handvat om in deze dingen verder te komen. De auteurs gaan zowel op de psychologische als theologische kant van de zaak in en komen met goed bruikbare praktische handreikingen. Voor predikanten, kerkenraden en commissies die nadenken over de eredienst.

André F. Troost, Alle mensen. Bijbelverhalen van Adam tot Paulus. Met illustraties van Wil-leke Brouwer. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 256 blz., € 24,90.

Een schitterend uitgevoerde kinderbijbel, waartoe zowel de tekst als de kleurrijke illustraties hebben bijgedragen. De wijze van beschrijven van de Bijbelse geschiedenissen is bijzonder: ds. Troost is echt in gesprek met zijn jonge luisteraars, en tegelijk blijft hij dicht bij de Bijbeltekst. Dat is knap en eerbiedig. Soms wordt een gedeelte in de ik-vorm doorverteld, waardoor de Bijbelse figuur a.h.w. met de kinderen in contact komt. Elk stuk (telkens twee bladzijden) begint met een korte inleiding en eindigt met een kort gebed, en dat laatste heb ik niet eerder in een kinderbijbel gezien - maar ik ken ze natuurlijk niet allemaal. Wat men wél vandaag de dag vaker tegenkomt, maar ook hier: minder bekende Bijbelse figuren krijgen ‘kleur’: bijv. de vorstin Atalja, de profeet Hosea, de psalmdichter Asaf. De slaaf Malchus.

B.W. Ebbinge (samenstelling), Dankbaar voor wie je was. Teksten bij afscheid en uitvaart. Uitg. Kok Utrecht 2011, 95 blz., € 12,50.

Bloemlezing met korte poëtische en bemoedigende teksten die kunnen helpen om woorden te vinden bij afscheid en verlies. De teksten bieden herkenning en troost, maar zijn ook praktisch te gebruiken: welke tekst zetten we op de kaart, in de liturgie of op de steen? Wie de teksten op zich in laat werken, zal ontdekken dat er een groot verschil in (geestelijk) gehalte is. Maar er zitten beslist hele rake tussen, en dat maakt het boekje de moeite waard.

Marieke Meijer, Vrij van moeten. De vrijheid van het leven in Christus. Uitg. Kok Utrecht 2011, 127 blz., € 14,50.

De auteur (psycholoog met eigen praktijk en bezig met een dissertatie) heeft het in het verleden niet getroffen: lid van de GKv en zodoende veel kerkdiensten meegemaakt waarin veel moest en weinig mocht. Tobbende christenen, vechten tegen onvolmaaktheid en zonden, stroperige kerkenraden, slechte huisbezoeken… een weinig opwekkend beeld wordt ons geopenbaard. Kort door de bocht, soms op het cynische af. Kan op die basis een evenwichtig boek ontstaan? Ze komt op het thema ‘vrijheid’, hetgeen (blz. 93) dan uiteindelijk inhoudt de vrijheid om van kerk te veranderen. Dan wordt het natuurlijk wel spannend: zal deze vrijheid toch weer een geestelijke inkadering vinden? Met Petrus uit de boot (Matt. 14, blz. 108)… uiteindelijk toch weer in de boot en dán pas gaat de storm liggen (blz. 110). Gelukkig maar; nu een internationale kerk voor de auteur, mede als gevolg van haar beleving van de vrijgemaakte werkelijkheid. Maar… of dit alles nu echt een boekje waard was?

Henry Cloud en John Townsend, Wat je moet doen als je niet meer weet wat je moet doen. Acht levenslessen. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 100 blz., € 10,90.

Het lijkt er op dat meer mensen dan vroeger moeite hebben om hun problemen het hoofd te bieden. We zijn ook als christenen meer geïnfecteerd door het maakbaarheidsvirus dan we voor waar willen houden. Dit boekje is geschreven door twee auteurs die professioneel recht van spreken hebben (ze zijn klinisch psycholoog), maar waarvan één van hen ook ervaringsdeskundige is als het gaat om de vraag of alle dingen opgelost kunnen worden in dit leven: hij is chronisch ziek. Die combinatie maakt dat er geen overspannen verwachtingen worden gewekt. Wel worden er zeer bruikbare Bijbelse tips gegeven om geduldig te zijn, te wachten en moed te houden.

Ds. M.M. van Campen, De gereedschapskist van de Heilige Geest. De negen Geestesgaven. Uitg. Groen Heerenveen 2011, 149 blz., € 9,95.

In 1 Korinthe 12 noemt Paulus een aantal gaven van de Geest die God aan de gemeente, zijnde het lichaam van Christus, wil geven. De auteur noemt dat gereedschappen van de Geest, waarmee we onze bediening kunnen uitvoeren in afhankelijkheid van Hem. Maar… waarom zien we daar vandaag dan zo weinig van? Te denken is dan met name aan de gaven van genezing en de gave van profetie. Hoe functioneerden ze in de tijd van de Bijbel en in de kerkgeschiedenis en wat kunnen wij daarvan vandaag leren? Spannende vragen, waar de auteur voorzichtig, maar ook duidelijk een weg in wijst. Soms is er sprake van een onduidelijkheid; zo bleef ik aanvankelijk haken bij een zin op blz. 20, waaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken dat alle Geestesgaven aan iedere gelovige ter beschikking staan. Het zal, zo dacht ik daarna, wel in het licht gelezen moeten worden van de bladzijde daarvóór: verscheidenheid en diversiteit in dit opzicht.

Eline van Vreeswijk (red.), Van binnenuit. Bijbelstudies over Psalmen. Uitg. Boekencentrum (Jes!) Zoetermeer 2011, 90 blz., € 9,50.

Psalmen komen van binnenuit en spreken de taal van het hart. Daarom liggen ze mensen ook vaak na aan het hart. Ze gaan over ervaringen die men herkent: blijdschap, twijfel, aanvechting, dankbaarheid, problemen. In de uitleg van acht Psalmen wordt een brug geslagen naar jonge mensen vanaf ongeveer 12 jaar (de doelgroep van Jes!). Het zijn ach tereenvolgens de Psalmen 57, 96, 51, 116, 13, 119, 121, 145. En uit deze opsomming is duidelijk: men heeft een grote geestelijke variatie genomen. En zodoende komen hoogten en diepten in het geloofsleven eerlijk aan de orde. Daarvoor wordt de in HGJB-kring ontwikkelde SOLVAT-methode gebruikt: stil worden, open handen, lezen, vragen stellen, antwoorden, toepassen. Ter navolging wat mij betreft.

Thomas a Kempis, Brevier. Samengesteld en bewerkt door Jacques Koekkoek. Uitg. Kok Utrecht 2011, 394 blz., € 19,90.

Het brevier ontstond in de Middeleeuwen, toen de behoefte groeide aan een persoonlijk gebedenboek dat handzaam in het gebruik was en ook gemakkelijk mee op reis kon worden genomen. In een brevier staan o.a. gebeden, lofzangen, Bijbelpassages en andere teksten, geordend naar het kerkelijk jaar. Deze werden dagelijks op vaste tijden gebeden. Het Brevier van a Kempis kan worden opgevat als een moderne variant van het middeleeuwse brevier, in die zin dat het ook een jaarindeling heeft en teksten en gebeden bevat voor elke dag. Dwars door het boek heen vindt men een aantal geïllustreerde bladzijden, en ook dat is geheel naar de gewoonte in die oude tijden. Om een jaar meditatief mee op weg te gaan!

Jordy Kroon, Jongens met lef. Gods uitdaging voor jou.

Ruth Tanghe, Schitterende meiden. Gods uitdaging voor jou. Uitg. Boekencentrum (Jes!) Zoetermeer 2011, 178/172 blz., ieder € 14,90. Ben de Raaf, Zoom in. Bijbels dagboek.

Ds. A.T. Vergunst, Brug naar Esther. Uitg. De Banier Apeldoorn 2011, 370/124 blz., € 13,90/€ 10,95.

Over de eerste twee titels: dit zijn uitdagende boekjes, in minstens tweeërlei opzicht: allereerst door de aantrekkelijke vormgeving die de doelgroep (tieners) echt zal aanspreken; vervolgens door de inhoud: de auteurs dagen jongens en meiden uit om hun mening over de vraag wie zij (mogen) zijn (voor God) en hoe zij zich zullen ontwikkelen eerlijk te toetsen aan het Woord van de Here. Dan zal blijken dat veel zaken die voor vriend(inn)en belangrijk zijn verbleken en andersom. Zo komen thema’s aan de orde als: verhouding met je ouders, kijk op jongens/meisjes, verkering en de ontwikkeling daarvan, seksualiteit. Bijbels-serieuze zaken, die in eigentijdse, maar nergens platte bewoordingen worden benoemd en worden uitgewerkt. En zo nu en dan een humoristische uitspraak of cartoon om toch ook bij alle inspanning een beetje ontspanning aan te reiken.

Over de andere twee titels: de doelgroep is dezelfde, maar de taal en benadering van die doelgroep is traditioneler. En op die manier zal weer een ander segment van de jeugd zich erdoor aangesproken weten. Dat heeft iets moois: we weten dat in onze kerken (en niet alleen in de onze) er geestelijke variatie is, en die komt ook uit in het taalgebruik en bijv. gebruikte Bijbelvertaling. In het eerste boekje wordt, zoals de Engelse titel belooft, een groot aantal Bijbelgedeelten ‘groter in beeld gebracht’, om zodoende de geestelijke boodschap ervan duidelijk te maken. In het tweede boekje gebeurt eigenlijk hetzelfde, maar daar is gekozen voor de uitleg van één Bijbelboek. Het is voor de jongeren een mooie gelegenheid om eens door dit boek ‘heen te lezen’: het is niet het meest bekende Bijbelboek. Goede stof!

Victor van Heusden, Leeftocht. Lees- en werkboek voor pelgrims. Uitg. Buijten & Schipper-heijn 2011, 128 blz., € 13,90.

Menig christen zoekt naar echt contact met mensen en met God. En steeds meer mensen zoeken daarvoor een mogelijkheid van stille meditatie en inkeer; waarom zouden anders Taize en Santiago de Compostella zo trekken? De auteur (oprichter en directeur van retraitehuis De Spil) wilde dat ook graag en ondernam een zoektocht. De vruchten daarvan worden in dit boek neergelegd, om geplukt te worden. Voor iedere gelovige is er immers een weg naar een vernieuwde relatie met de Here; die moet immers elke dag weer onderhouden worden? In het eerste deel van het boek worden verschillende oude bronnen opengelegd (kloostertradities) om de weg naar God te vinden: zonde en schuld, zicht op Jezus, doorwerking van de Heilige Geest. In het tweede deel gaat de pelgrim een maand lang op weg met oefeningen in mediterend Bijbellezen (de Psalmen), ingebed in een sobere dagliturgie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.