+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

Drs. M.A. de Ronde en drs. W.H. Dekker, Woorden hebben. Over levensbeschouwelijke conflicten. Uitg. Groen, Leiden 1993. 150 blz. f 27,50.

Ook in christelijke kringen doen zich conflicten voor; soms denkt men: juist daar. Over de oplossing van dergelijke conflicten gaat dit boek. Eerst worden ze beschreven, daarna geanalyseerd en tenslotte worden verschillende mogelijkheden tot oplossing geboden.

Het goed recht van een conflict wordt erkend. Soms is het een spanning tussen waarheid en eenheid (liefde); ook wel eens een spanning tussen het belang van de overtuiging en van de relatie.

Aan de hand van reële conflictsituaties worden conflictstijlen besproken: forceren staat tegenover problemen oplossen; ontlopen tegenover toegeven, met in het midden (de gulden middenweg) compromis zoeken. Deze middenweg is de beste, als het conflict niet kan worden opgelost. Forceren betekent vaak breken en uit elkaar gaan. Toegeven betekent zich schikken zonder overtuiging, en ontlopen is mijns inziens altijd slechts een voorlopige oplossing.

Uit een oogpunt van communicatie betekent vechten altijd gebrekkige communicatie door siecht luisteren; aanpassen betekent een gebrekkige communicatie door siecht zenden; conflictvermijding betekent geen communicatie. Wie een compromis zoekt, is tegelijk op zoek naar een strategisch afgewogen communicatie.

Het verloop van een conflict wordt beschreven onder het gezichtspunt van escalatie en van bevriezing.

Tenslotte wordt gesproken over het binnenhalen van een buitenstander. Wanneer, wie en hoe?

Ik heb enkele momenten uit dit boek naar voren gehaald. Men kan er aardig wat uit opsteken. Voor de inzet en intentie heb ik waardering. Mijn moeite zit hierin, dat theorieën over conflicten en over conflictoplossing doorsneden worden door de daadwerkelijke pogingen tot een oplossing. Theorie en praktijk lopen door elkaar heen. De praktijk moet de theorie illustreren. Ook het omgekeerde is het geval. Dat vergroot de duidelijkheid niet. Wie deze verstrengeling weet te ontvlechten, kan veel aan het boek hebben. Er zit genoeg materiaal in ter hantering van een conflictoplossing. Het wordt echter niet altijd even duidelijk gepresenteerd!

Ds. Joh. de Rijke, Gerard Wisse. Een profetisch prediker. Uitg. R.D.U. b.v., Boskoop 1993. 316 blz. f 49,95.

Nog een boek over professor Wisse (verschenen kort voor dat van ds. H. van der Ham). Dit is een uitvoerige levensbeschrijving. Vanaf de jeugd van Wisse tot aan zijn sterven in 1957 worden bekende en minder bekende feiten op een rij gezet. In dit boek worden veel publikaties van Wisse besproken. Preken worden met thema en verdeling weergegeven. Daarnaast treffen we anekdotes aan, die er vele zijn.

Het boek zet op een rij wat van Wisse bekend is, mede door citaten uit acta van synoden. Wat onbekend was, blijft onbekend, bijvoorbeeld de merkwaardige gang van zaken rond zijn beroepen worden in Amsterdam, terwijl hij hoogleraar was in Apeldoorn; ook de overgang van Amsterdam naar Middelburg.

De schrijver is hervormd predikant. Niet duidelijk is of hij in Vlissingen een gemeente dient, dan wel alleen daar woont. Hij noemt Wisse een profetisch prediker, gemeten aan de maatstaven die W. Aalders en S. Gerssen daarvoor aangeven.

Voor mij is het de vraag of Wisse hiermee is getypeerd.

Zelf denk ik aan een combinatie van apologeet en bevindelijk schrijver, op een enigs-zins wijsgerige basis. Hoe dan ook, de auteur heeft verdienstelijk werk gedaan.

Het boek is dicht bedrukt, op vellen van A4-formaat. Er staat veel in. Wie over Wisse geïnformeerd wil worden, kan hier terecht.

Drs. J.P. Heering e.a. (red.), Een wijder perspectief. Nadere beschouwingen over het boek “Op zoek naar een nieuwe horizon” van dr. W. Zijlstra. In de serie Leidse lezingen. Uitg. Callenbach, Nijkerk 1993. f 29,90.

Elk jaar worden door medewerkers van de Theologische faculteit in Leiden lezingen georganiseerd over een bepaald thema. Dit boek is resultaat van de studiedag november 1992. Het thema was toen het boek van dr. W. Zijlstra, “Op zoek naar een nieuwe horizon”. Drie theologen gaan in op het boek en Zijlstra zelf geeft antwoord. De lezingen zijn met grote sympathie voor het boek van Zijlstra geschreven, met hier en daar een kritische noot. Het is te doen gebruikelijk dat er daarna commentaren worden geleverd. Deze zijn iets minder uitvoerig. Het zijn er zes. Die van drs. H. de Leede en van mevrouw ds. W. van Beinum zijn kritisch. Prof. Heitink prijst het boek als een model voor een nieuw soort theologie.

De kernvraag in het boek van Zijlstra is voor mij wat het wezenlijk nieuwe van de theologie is in vergelijking met de psychologie. Het valt me op dat degenen die het boek van Zijlstra prijzen, dat niet duidelijk aangeven.

Wel wordt gezegd dat Zijlstra antwoord geeft op vragen van mensen die het traditionele geloof zijn kwijtgeraakt. De vraag is wel waar hij dat antwoord vandaan haalt. Zijn “voorlopig antwoord” in de bundel zelf vind ik niet sterk. Het zou boeiender geweest zijn, als hij op de beide hierboven genoemde kritische opstellen was ingegaan.

C.J. de Ruijter e.a., Door de Geest bewogen. Evangeliseren, persoonlijk, als gemeente, in de wereld. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1993. 88 blz. f 15.90.

In (vrijgemaakt) gereformeerde kring is opnieuw een congres gehouden over evangeliseren. Dit boekje bevat de daar uitgesproken referaten met enkele aanvullende, praktische bijdragen over “Hoe wordt ons geloof zichtbaar in de wereld” (R. ter Beek) en “Hoe bereiken wij buitenlanders die in ons land wonen, met het evangelie” (Ds. W. de Graaf). Prof. De Ruijter schrijft over “Door de Geest bewogen”. Zijn referaat bevat een duidelijk overzicht van gegevens in het Nieuwe Testament met betrekking tot de Heilige Geest, met nadruk op opdracht en leiding van de Geest. De andere drie referaten gaan over de ondertitel, persoonlijk bewogen, als gemeente en in de wereld. De hoofdstukken zijn praktisch toegespitst.

Dit boekje zou ik willen typeren als een praktisch werkboek met het oog op evangeliseren door gemeenteleden en door de gemeente in haar geheel. Goed bruikbaar.

In de serie Scala verschenen bij De Vuurbaak - Barneveld, twee herdrukken:

K. van der Geest, De Heilige Geest. 86 blz. f 14,75, tweede druk.

We hebben de eerste druk met waardering aangekondigd.

W.C. van der Horst, Zelfstandig worden. 86 blz. f 14,75.

Ook dit boek is met waardering besproken. De auteur gaat in op allerlei aspecten van het zelfstandig worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.