+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Ds. J.H. Velema, Toch licht in de nacht. Meditaties over Psalm 77. Uitg. Den Hertog Houten 2005, 85 blz.,€ 10,90.

Het zal weinigen ontgaan zijn dat ds. J.H. Velema onlangs 65 jaar predikant mocht zijn. In dat jubileumjaar maakte hij dit meditatieve boek over de psalm gereed, die al zo vaak harten die vol met geestelijke vragen zaten, de weg heeft gewezen en heeft getroost. Wat dat betreft, is er misschien ook wel een link te leggen naar de radiorubriek ‘Vragen naar de Weg’, die nog altijd door de auteur wordt gevuld voor de EO-radio. In ieder geval verwijst hij er in het voorwoord wel naar. Het boek is in een keurige, zelfs enigszins voorname uitgave, passend bij een jubileum, verschenen. Men herkent de auteur in zijn kennis van de Schriften en de geestelijke verwoording daarvan naar de leden van de gemeente. Ook van dit boek kan men weer veel leren. Een voorbeeld: de auteur legt een verbinding tussen de stem van God in de natuur, zoals die getekend wordt in deze Psalm en die spreekt van de weg die de Here baant naar het beloofde Kanaän én het natuurgeweld in water, wind en aardbeving dat we vandaag zien: dat laat duidelijk zien dat God opnieuw bezig is een weg te banen naar het hemelse Kanaan.

Hanneke Schoonebeek, Leer mij vertrouwen. Gedichten. Uitg. De Banier Utrecht 2005, 62 blz., €9,75.

In een heel mooie uitvoering (voor een geschenk heel geschikt) worden vele thema’s aangesneden, alle onder het in de titel aangehaalde gebed. De toon van de gedichten is eerbiedig, maar de begrippen zijn daarbij soms wel gedateerd. Er wordt bijvoorbeeld nog over ‘ ’s Heeren lieve knechten’ gesproken, waar klaarblijkelijk de predikanten zijn bedoeld. Dat is toch niet meer nodig en ook niet gewenst. Opvallend zijn ook de samentrekkingen (d’ eeuwigheid, Heer’, ’t volk, vreugd’, liefd’ enz.); de compositie is dus niet altijd even sterk. Daar tegenover: sommige gedichten zijn echt ontroerend, zoals het gedicht op blz. 16: ‘Als ’t niet meer gaat’.

Marcel Catsburg en Jan Ouwehand, HIV/aids. Een ramp van wereldformaat. Uitg. Groen Heerenveen 2005, 80 blz., € 9,95.

Onlangs hoorde ik op de radio dat de ernst van de verbreiding van het HIV/aids-virus en de desastreuze gevolgen daarvan zeker in ons land wat weggezakt raken. Dan is dit boekje er om ons daar weer van te laten doordringen: het is een ramp op wereldformaat (hoofdstuk 2). Het is de ‘meest ontwrichtende epidemie uit de geschiedenis’. En de impact op mens en maatschappij is groot. Wat kunnen we als kerken ervan leren? Die vraag komt in hoofdstuk 6 aan de orde. Allereerst is een leerpunt het stellen van de beleving van onze seksualiteit onder de heilbrengende norm van God; die seksualiteit moet gereinigd worden! Maar vervolgens ook het bieden van hulp aan slachtoffers, zonder met de vinger te wijzen. Dat hoeft het vervolgens wijzen op Gods heilzame geboden niet in de weg te staan. Een hartstochtelijk boek met een bewogen oproep.

Pieter W. van der Horst, De Samaritanen. Serie Wegwijs. Uitg. Kok Kampen 2004, 128 blz., €14,90.

De serie Wegwijs breidt zich gedurig uit. Ze valt uiteen in drie hoofdgroepen: wereldreligies, kerken en groeperingen, stromingen; aan de buitenkant zijn ze als zodanig te herkennen aan de hoofdkleur van de omslag: paars, groen resp. bruin. Onder deze laatste groep valt het nu uitgegeven boekje. Het is gewijd aan een vandaag bijna vergeten groep in Israël (nu is dat niet zo’n wonder, want naar informatie op blz. 119 zijn er nog slechts 675 leden, maar klaarblijkelijk bloeit zij wél op) die haar geestelijke wortels vindt in een geschiedenis van ongeveer 25 eeuwen: al in de oudtestamentische tijd heeft zij zich van het jodendom afgescheiden, en zo komen we de groep in de evangeliën bij de rondwandeling van Jezus op aarde tegen. We worden in het boek geïnformeerd over deze ontstaansgeschiedenis, over de geloofsvoorstellingen en over eredienst, feesten en andere gebruiken. Zoals telkens in deze serie blijkt: ook nu kan weer gesproken over een inzicht gevend, informatief boek, dat meer kleur geeft aan de passages in de bijbel waarin de Samaritanen ter sprake komen.

G.W. Marchal, Ver halen thuis brengen. Uitg. Kok Kampen 2005, 127 blz., € 13,50.

De auteur is predikant van de protestantse (PKN) gemeente van Beekbergen. Hij heeft de gave ontvangen om met betrekkelijk weinig woorden veel te zeggen. Dat doet hij dan ook in dit boekje, en wel in drie delen: in deel 1 worden allerlei mensen getekend die zijn pastorale pad kruisten. In deel 2 gebeurt hetzelfde met een aantal gebeurtenissen die hem getroffen hebben. In deel 3 wordt een aantal bijbelgedeelten behandeld, waarin soms verrassende gedachten naar voren komen. Mij trof met name de belichting van Uria bij de geschiedenis van David en Bathseba (blz. 92). Een boekje om te ontspannen én in te spannen — een mooie combinatie. Het gegeven dat het merendeel van de verhalen al eerder gepubliceerd is, in periodieken, betekent dat er soms een overlap in informatie is (zo komen we wel erg vaak de gedachte tegen dat gehandicapten nu mensen met een functiebeperking heten). De kopij kan de volgende keer misschien daarop nagekeken worden. Maar die volgende keer mag er komen!

Reinier Sonneueld, Jutten. Over de verrassingen van God. Uitg.Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2005, 206 blz., € 12,50.

De auteur schreef dit boek in de vorm van korte stukjes, met aan het eind een gespreks- handleiding rond de aangesneden thema’s. Zijn stijl is direct, aansluitend bij de leefwereld van vandaag. Dat maakt dat zijn boek de een zal aantrekken, de ander zal afstoten. Maar is dat niet altijd het geval, welke invalshoek je ook neemt? Hoe men ook over de stijl denkt, duidelijk is dat hier iemand de pen voert die diepgaand met de Schriften bezig wil zijn. Zijn stukjes zijn niet ‘zomaar vlot’, ze zijn vlot met een bestudeerde ondergrond. Dat blijkt bijv. uit de dingen die gezegd worden over het spelen op de fluit (blz. 38), de eunuch in Hand. 8 (blz. 42) en de oogappel uit Psalm 16 (blz. 58). Uit het gehele boek spreekt ook de verwondering over Gods verrassingen, zoals die in de komst van de Heiland zichtbaar worden. En dat alles maakt dat het zijn weg — meest naar jongeren, maar niet alleen naar hen — echt wel zal vinden.

Maarten Luther, Een eeuwige toevlucht. Verklaring van Psalm 90. Uitg. Den Hertog Houten 2005, 97 blz., €10,90;

Beloften van troost. De zaligsprekingen. Uitg. De Banier Utrecht 2005, 95 blz., €12,50.

Twee uitgeverijen op het reformatorisch erf laten ons nog weer eens proeven uit de onuitputtelijk schat van de reformatie van de 16e eeuw, en wel uit de geestelijke erfenis van Maarten Luther. Bij Psalm 90 wordt aangetekend (in het voorwoord, door ‘onze’ mevr. drs. C.Th. Boerke) dat Luther een bijzondere voorliefde voor de Psalmen had. Deze zal hem in zijn aangevochten leven zeker geliefd zijn geweest, men merkt het in de tekst! Mevr. Boerke laat de ontstaansgeschiedenis van de tekst zien: afkomstig uit de colleges die Luther aan de universiteit gaf.

Het tweede boek is geredigeerd door mevr. Erica Heijboer-Sinke; zij schreef ook het voorwoord en verantwoording: de tekst is afkomstig van gehouden preken. Inderdaad: beloften van troost!

Lynn Austin, Hizkia. God is mijn lied. Roman. Uitg. Voorhoeve Kampen 2003, 304 blz., € 16,95.

Dit is een boek in een genre zoals dat de laatste tijd vaker verschijnt: over een bijbelse figuur wordt een levensverhaal geschreven. Daarbij dienen, wil het niet verkeerd lopen, de bijbelse gegevens goed in acht genomen te worden. En dat heeft de schrijfster gedaan. Dat is te waarderen. Er is voorts sprake van een boeiende schrijfstijl. En tenslotte geldt hier, evenals bij vergelijkbare boeken: het verhaal moet u niet canoniseren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.