+ Meer informatie

NIEUWE INZICHTEN

5 minuten leestijd

(2)

We hebben gezien, dat we — aldus Kuitert — nu met andere oren moeten luisteren naar b.v. de eerste hoofdstukken van de Bijbel dan we vroeger deden. Wie gehoord en gelezen heeft van fossielen leest de geschiedenis van die eerste hoofdstukken anders dan hij, die niet weet wat de wetenschap heeft kunnen vaststellen op grond van allerlei vondsten. De eerste gaat inzien, dat de bewuste hoofdstukken van Genesis geen geschiedenis bevatten van wat er werkelijk gebeurd is.

Ik mag nog wel even herhalen wat ik in het vorige artikel schreef: Kuitert gelooft niet, dat Adam en Eva werkelijk bestaan hebben; het zijn geen historische personen; het is ook helemaal niet belangrijk of zij geleefd hebben, ja of neen, we kunnen ook niet spreken van het paradijs als een werkelijke plaats waar de Schepper het eerste mensenpaar heeft gesteld; evenmin van werkelijke bomen dus en van het eten van die bomen. Er is ook geen sprake van een zondeval als in de zin van het Genesisverhaal. Niemand kan bewijzen, dat dit werkelijk historie is.

We gaan nu verder met naar Kuitert te luisteren. Het is nodig in dit verband een nog al lang citaat te geven. We lezen in zijn boek: Verstaat gij wat gij leest? ondermeer het volgende: „dezelfde schrijver (bedoelt is de schrijver van Genesis, T) vertelt ons echter van de eerste mens Adam, die met zijn vrouw Eva in de hof van Eden leefde als eerste ouderpaar. Maar hoe verder we vandaag in de geschiedenis terug gaan, des te minder vinden we een eerste ouderpaar in een hof van Eden! Integendeel, de oudste mensheid die we op het spoor kunnen komen, blijkt een zeer primitieve mensheid te zijn, eerder een hordewezen dan een fijn besnaard menselijk wezen als de Adam uit Genesis. Hier wordt het al moeilijker om gewoon door te lezen. Er zijn weliswaar bijbel-lezende christenen die met het al of niet bestaan van Adam en Eva even weinig moeite hebben als met het al of niet bestaan van het „uitspansel” (hier doelt de schrijver op Gen. 1 : 6: „en God zei, daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat make scheiding tussen wateren en wateren, T). De leefwereld waarin de schrijver van Gen. 1 zich uitdrukt wanneer hij God als de Schepper wil verkondigen, was een leefwereld waarin een „uitspansel” thuishoorde zo goed als een eerste mensenpaar. Dat hoorde als het ware tot de kennisbagage van de toenmalige tijd. Wanneer wij vandaag God de Schepper willen belijden, zullen we dat moeten doen met behulp van de kennisbagage van onze tijd, en dus moeten spreken in termen van b.v. evolutie, van cellen en atomen, enz.” Tot zover Kuitert op blz. 25 van zijn boek.

Ik ontken allerminst dat er bij de uitleg van de Bijbel belangrijke vragen aan de orde komen. Ik ontken evenmin, dat er erg moeilijke vragen aan de orde komen die niet met een handomdraai opgelost kunnen worden. Ik ontken evenmin dat de Bijbel een voorwerp van gedegen studie mag zijn, zelfs moet zijn, en dat we naar de wetenschap moeten luisteren. Maar ik ontken beslist dat we de Bijbel moeten lezen in het licht van de wetenschap, door de bril van de wetenschap. Allereerst is het de grote vraag of we kunnen spreken van de wetenschap. Vandaag kan de wetenschap iets vaststellen op grond van bepaalde vondsten of onderzoekingen en morgen wordt wat vastgesteld was weggevaagd en wordt er een heel andere konklusie getrokken.

De ene geleerde komt op grond van zijn studie en onderzoek tQt een bepaalde stelling en de andere geleerde gooit die stelling weer ondersteboven. Wie heeft er nu gelijk? Het is maar een kwalijke zaak als we aan de hand van de wetenschap in het heiligdom van de Schrift ingeleid zouden moeten worden.

Met wat hierboven is opgemerkt is natuurlijk niet bedoeld, dat we voor de rechte uitleg van de Bijbel niet min of meer op de hoogte zouden moeten zijn met de wereld, de zeden en gewoonten van het Oosten, vooral in de tijd van het ontstaan der Bijbelboeken. Maar dat is iets anders dan wat we ontdekken bij Kuitert en anderen. In het eerste geval gaat men uit van de absolute autoriteit van de Schrift en buigt men ootmoedig voor de waarheid van Gods Woord, terwijl Kuitert en anderen wel zeggen, dat zij het gezag der Schrift willen handhaven en het dus niet gaat om de autoriteit van de Bijbel doch alleen om de juiste uitleg van de Bijbel, maar in feite is men er toe gekomen dat gezag aan te tasten. Er zijn volgens hen heel wat zaken in de Bijbel die niet overeenkomen met de resultaten van het onderzoek van de wetenschap.

Het kan niet zo zijn als de Bijbel het zegt, de wetenschap laat het wel anders zien. Zo b.v. kan er geen schepping geweest zijn in de zin als de eerste hoofdstukken van Genesis zeggen; alles is ontstaan in de weg van evolutie. Dat heeft de wetenschap wel heel duidelijk aan het licht gebracht. In verband met dit alles staat, zoals uit het bovenstaande citaat wel gebleken is, dat Adam en Eva geen historische personen zijn geweest. Kuitert stelt het resultaat van het onderzoek van de wetenschap (evolutieleer) hoger dan wat de Bijbel ons leert (schepping).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.