+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Ds. C. den Boer (eindredacteur). Met vreugde. Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad. 158 blz.; f. 10,--; Uitgeverij Kok, Kampen. Een uitgave in sa- menwerking met de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Dit is een boek met enige verscheidenheid. Dat blijkt reeds uit de ondertitel. Waarom immers predikant en kerkeraad apart genoemd? De predikant maakt toch ook deel van de kerkeraad uit? Het zal samenhangen met de indeling. Deel I gaat over Dienaar van het Goddelijk Woord - een hoge roeping. Ds. Den Boer en dr. Van Brummelen schrij- ven elk twee opstellen.

Deel II gaat over Bewerktuiging van de gemeente - overwegingen voor het kerkeraads- beleid. Met name in dit onderdeel gaan de zaken wat door elkaar lopen. De „verscheidenheid van gaven” wordt als thema afgewisseld met een bespreking van o.a. het stich- ten van een nieuwe predikantsplaats, terwijl ook „Tijdschema en prioriteitenagenda” aan de orde komt.

In deel III komt het onderwerp geldwerving - kerkvoogdelijke aspecten, aan de orde. Hier wordt vanuit de praktijk gesproken.

Men herkent in dit geheel de artikelen die reeds eerder in de Waarheidsvriend zijn verschenen. Ze werden aangevuld met enkele speciaal voor deze bundel geschreven artikelen.

We kunnen ons vinden in wat we lezen in „Ten Geleide”: De opzet is wat fragmentarisch, maar biedt weliicht voldoende stof voor een vruchtbare bespreking en doordren- king van een aantal zaken”.

Wel moet gezegd worden dat met name deel III, doch ook deel II, op situaties in de Ned. Herv. kerk slaat.

De volgorde in deel I over de dienaar des Woords als een man des gebeds, de dienaar en zijn prediking en de dienaar en zijn ambt, vind ik weinig systematisch.

Er is inderdaad uit dit boekje wel te leren, Toch betreur ik het dat het boekje niet een duidelijker profiel vertoont. De prijs van het boekje is onvoorstelbaar laag.

Dr. C. Trimp, Media Vita. 80 blz.; Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen, 1981. f. 17,50. Dit is nummer 24 in de reeks Kamper Bijdragen. De auteur sprak een deel van de in- houd van dit geschrift uit bij de rectoraatsoverdracht aan de Hogeschool van de (vrijge- maakt) Gereformeerde Kerken. De ondertitel luidt: De betekenis van de Gereformeer- de ambtsleer voor de „Humaniteit” in de kerkelijke zielszorg.

Centrale Stelling is deze: Wie de reformatorische ambtsgedachte in praktijk brengt, be- hoeft daarom nog niet tekort te doen aan de humaniteit. Deze is immers pas echt veilig binnen het Evangelie van Jezus Christus.

Kern van het pastorale werk is de bediening van de sleutelmacht. Trimp laat prachtig zien hoe vanuit het gereformeerde biechtgesprek vóór het Avondmaal het huisbezoek is gegroeid. Leer en tucht zijn bij Calvijn met elkaar verbonden. Zondag 31 krijgt bij de bespreking een brede plaats.

Hierna worden enkele moderne zielszorgopvattingen besproken. De nood van de mens is niet langer zijn schuld voor God, maar de verscheurdheid van zijn bestaan. Hij moet met zijn naaste en zichzelf in het reine komen. Niet de goddelozen, maar de radeloze mens is voorwerp van zielszorg. Dat geeft aan aanpak en opbouw van het pastoraat een geheel ander aanzien. Het gesprek zelf wordt heilsmiddel, in plaats van het Woord dat in het gesprek wordt gebracht.

Opvallend is dat Trimp psychologische en andere hulpmiddelen voor de bearbeiding van de gemeente niet afwijst. Ze moeten echter hun plaats krijgen binnen een gereformeerde leer omtrent de zielszorg. In aansluiting bij Voetius gaat hij diep in op de betekenis van de raadgeving. Dit onderdeel lijkt mij van waarde.

In het geheel genomen kunnen we ons in de strekking van het betoog vinden. Wij achten deze rede voor oriëntatie in de problematiek van belang. Het zou interessant zijn geweest, als de schrijver ingegaan was op de dissertatie van dr. Rebel, die enkele maan- den voor het uitspreken van de rede is versehenen. Helaas missen wij een verwijzing naar dit boek. Trouwens: discussie is niet de sterkste kant van het betoog. Er wordt ge- typeerd en gekarakteriseerd, maar weinig gediscussieerd. Vier korte excursen geven nog breder informatie dan in de tekst van de rede mogelijk was. De strekking zouden we willen typeren als niet enkel verdedigend, maar ook wegwijzend. Het is geen eenvoudi- ge kost, maar wel de moeite waard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.