+ Meer informatie

DIAKONALE ERVARINGEN NA INVOERING VAN DE ALGEMENE BIJSTANDSWET

2 minuten leestijd

De diakenenconferentie 1964 stond geheel in het teken van de toen nog op stapel staande Algemene Bijstandswet. Er werd de gehele dag druk over gediscussieerd en we gingen naar huis met de gedachte, dat we samen een aantal practische richtlijnen hadden gevonden voor de omgang met het nieuwe recht op materiële hulpverlening.

We meenden, dat het noodzakelijk zou zijn enige invloed te behouden op de uitvoering van de wet door middel van deskundige vertegenwoordiging van het protestants christelijk volksdeel in de colleges voor de verlening van bijstand en de commissies van advies, we achtten het nodig onze capaciteit op het terrein van de immateriële hulpverlening te versterken en we zagen daarnaast mogelijkheden tot het aanvatten van nieuwe — of tot dusverre verwaarloosde — taken, nu een deel van de diakonale middelen niet langer voor de financiële hulp aan broeders en zusters zou behoeven te worden gebruikt.

Kort na de vakantie 1967 vergaderde de redactieraad van „Ambtelijk Contact”. In die bijeenkomst rees de vraag: Hoe zouden nu de ervaringen liggen, die de diakonieën na de invoering van de Algemene Bijstandswet hebben opgedaan? Wat is er terecht gekomen van onze voornemens uit het jaar 1964? Hebben we ze kunen realiseren? Hebben we contacten kunnen leggen met de instanties, die deze wet uitvoeren? Hebben we een goed contact behouden met de broeders en zusters, die van hun rechten krachtens de A.B.W. gebruik maken? Zijn we toegekomen aan taken, die we tevoren niet konden vervullen?

De redactieraad besloot deze vragen eens aan de diakonieën in den lande voor te leggen. Met een verzoek om uw antwoord. Laat ons eens horen hoe het diakonaat anno 1967 in de christelijke gereformeerde kerken in de practijk leeft, of er accentverschuivingen zijn gekomen, of er specifieke moeilijkheden zijn ontstaan, enzovoort. De redactieraad zal graag uw bijdrage ontvangen, die dan weer via ons orgaan ten dienste van anderen kan worden gesteld.

Voor een goede verwerking van de diverse reacties is het gewenst, dat een termijn wordt gesteld, waarbinnen de antwoorden dienen te zijn ontvangen. Mogen we u vragen voor 15 december 1967 te willen reageren?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.