+ Meer informatie

Gewijde Geschiedenis N.T.

3 minuten leestijd

(Joh. 2 : 1—11).

Het eerste wonder van de Zaligmaker.

1. Het geschiedde op een bruiloft. 2. Het was het beginsel der tekenen. 3. Het doel was de verheerlijking van Christus.

In het huwelijksformulier lezen we, dat Christus de huwelijke staat hoog geëerd heeft m*t Zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana. in Galilea.

Als we vragen, wat het bruidspaar in Kana deed, dan is het antwoord: Zij nodigden Jezus en Z^jn discipelen tot de bruiloft.

Als we vragen: Wat deed Jezus op die bruiloft, dan antwoorden we: Hij deed een wonder, en dat wonder was een teken, en dat teken was het beginsel der tekenen.

Bovendien heeft Hij 'daar Zijn heerlijkheid geopenbaard.

En als we vragen, wat deden Zijn discipelen, dan zeggen we: Zij geloofden in Hem, d.w.z. hun geloof in Hem werd versterkt en bevestigd. Het eerste Wonder, dat Jezus deed, geschiedde niet in een sterfhuis, of in een ziekenhuis, maar op een Bruiloft.

Dat wonder was ook een teken, ja het der tekenen. beginsel

Onze beginselen zijn de samenvatting van heel onze levensovertuiging.

Het beginsel der tekenen is een inbegrip van alle weldaden die Christus in deze arme wereld brengt. Het huwelijk is door de zonde ontheiligd, maar wordt door de genade weer hersteld.

Het ls het middel tot uitbreiding van het menselijk geslacht, waardoor God Zijn raad vervult tot zaligheid van Zijn Bruidsgemeente.

Hij verandert water in wijn, niet alleen om dat schijnbaar arme bruidspaar uit hun verlegenheid te redden; niet alleen om hun een koninklijke gift te schenken van ongeveer 500 liter wijn, maar om Zich te openbaren als de ware Bruidegom die Zijn volk de ware vreugde bereidt.

Johannes, de Adelaar der Evangelisten, gaat xn Zijn Evangelie terug tot achter de schepping. Het begint met de verheven woorden: In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. In zijn Evangelie laat hij duidelijk uitkomen de eeuwige Godheid van Christus.

Dat Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eengeboren van de Vader, vol van genade en waarheid.

In het Evangelie van Johannes, domineert overal: „Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd". Ook op de bruiloft te Kana, heeft Hij Zijn heerlijkheid geopenbaard.

Hij stelt Zich voor als de ware Bruidegom. Ook de huwelijksband wordt straks verbroken. Het leven, dat met een bruiloft begint, eindigt met een begrafenis.

Daarom is het nodig Hem als de ware Bruidegom te kennen.

De huwelijksband met Hem, wordt nooit verbroken. De Bruid uit het Hooglied roemt Zijn schoonheid en beminnelijkheid.

Alleen als Hij zich openbaart, kunnen wij Zijn heerlijkheid zien.

Maar dan zien met het oog des geloofs. Daarom lezen we van de discipelen: zij geloofden in Hem.

Het wonder door Hem verricht is tevens een teken dat ons opleidt tot Hem, die getuigt: „Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid".

Als we Hem en Zijn volk nodigen op onze bruiloft, dan is er echte vreugde en we worden bewaard voor allerlei zotternij en dwaasheid waarin de natuurlijke mens zijn vermaak zoekt.

Met banden des bloeds zijn we gebonden aan Adam. Door Zijn overtreding liggen wij allen in een staat van schuld en wonen in een tranendal.

In de wedergeboorte verbindt de H. Geest ons door de band des geloofs aan Christus, en worden deelgenoot van Zijn weldaden. Die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de Heere.

Zalig de mens, ook de jonge mens, die Hem leert kennen en benodigen, om straks met al Gods volk aan te zitten met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk Gods, waarvan we lezen: „Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal van de Bruiloft des Lams."

Bronnen:

Dachsel. Henry. Sillevis Smit. Stok.

Ds. DE BLOIS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.