+ Meer informatie

GEWIJDE GESCHIEDENIS N.T.

DE SYNODE TE JERUZALEM

4 minuten leestijd

(Handelingen 15 : 1—31)

De aanleiding tot deze vergadering De bespreking op deze vergadering Het resultaat van deze vergadering

De Christenen uit de Joden konden het aanvankelijk niet overnemen, dat ook de heidenen tot het geloof in Christus konden komen.

Velen waren van mening dat de genade tot het Jodendom beperkt bleef.

Dit was vooral de mening van hen, die uit het Farizeïsme tot God bekeerd waren.

Zij verkondigden, dat de heidenen alleen Christenen konden worden langs de weg van het Jodendom; m.a.w. dat zij niet konden zalig worden, dan alleen, wanneer zij zich lieten besnijden.

Zo ontstonden er twee partijen en deze zaak werd in de zo bloeiende Gemeente van Antiochië een oorzaak van hevige twist.

Paulus en Barnabas gingen tegen hen, die voor de besnijdenis streden, met kracht in.

Er kwam evenwel geen rust, ja men durfde zelfs het gezag van Paulus ifls apostel, betwisten.

Het was een goede gedachte van de Gemente van Antiochië, Paulus en Barnabas naar Jeruzalem te zenden, om het oordeel van de Gemeente te Jeruzalem over deze belangrijke zaak te vragen.

Hier kon dan tevens uitgemaakt worden, of Paulus recht had zich apostel te noemen.

Met Paulus en Barnabas reisden nog enige andere broeders, waaronder ook Titus, afkomstig van Creta, een heiden, die tot God bekeerd was.

Aan Titus konden de Judaïsten, de partij die voor de besnijdenis was, zien, wat de genade Gods vermocht. De Gemeente werd saamgeroepen om onder leiding van de apostelen over deze zaak te beslissen.

Wel schreven we boven deze tekst: De Synode te Jeruzalem, maar dat is niet geheel juist.

Immers waren er geen afgevaardigden van alle kerken, maar alleen van Jeruzalem en Antiochië. Toch was het een bijzondere vergadering omdat de apostelen de leiding hadden en de beslissing die moest worden genomen, verstrekkende gevolgen had.

Hier is men tot de overtuiging gekomen, dat aan Paulus het Evangelie der voorhuid was toebetrouwd, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis.

Hoewel de aanvang der vergadering zich kenmerkte door onenigheid, is men toch over deze zaak tot eenstemmigheid gekomen, vooral door de verstandige wijze, waarop Petrus en Jakobus, leiding-hebben gegeven.

Petrus, Barnabas en Paulus hebben het woord gevoerd. De man, die de beslissing bracht, was Jakobus, de broeder des Heeren.

Hij was een man van gezag.

Zijn oordeel was van het grootste belang.

Hij was het met Petrus eens en staat dus aan de zijde van Paulus en Barnabas en niet aan die der Judaïsten.

Toch wilde hij, dat de Christenen uit de heidenen zich in enkele opzichten aan de Mozaïsche Wet zullen houden en wel om alle ergernis weg te nemen.

Men moest zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet waren, van de hoererij, van het verstikte en van bloed.

stikte en van bloed. Het vlees dat van de afgodenoffers overbleef, werd in de slachthuizen verkocht.

Jakobus stelde voor, dit vlees niet te eten. Barnabas en Paulus, Judas en Silas reisden naar Antiochië.

Daar werd de brief met de beslissing over genoemde zaken voorgelezen.

De Gemeente was verblijd over de inhoud van de brief en werd verkwikt door de vertroostende woorden van Judas en Silas.

Enige tijd later kwam er een andere moeilijkheid; die gemakkelijk had kunnen voorkomen worden.

Petrus ging heel getrouw met de gelovigen onder de heidenen om, maar toen er aanmerkingen werden gemaakt, onttrok hij zich.

Daarover heeft Paulus hem terecht bestraft.

Ambtsdragers zijn mensen met gebreken en het ontbreekt vaak aan takt en leiding.

Gelukkig als op meerdere vergaderingen het gezag van Gods Woord de doorslag geeft bij gewichtvolle beslissingen.

Dan gaat er een gezegende invloed uit op de Gemeenten.

We moeten waken tegen Synodale hiërarchie, want de meerdere vergaderingen hebben relatief gezag en niet, zoals Rome, absoluut gezag.

Kennis van het Gereformeerde Kerkrecht is vooral voor de ambtsdragers van grote waarde.

Men kieze voor verantwoordelijke functies vooral oudere en ervaren mannen.

Ds A. DE BLOIS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.