+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

WEGGEDUWDEN, Protestanten in Spanje, door H. te Merwe. N.V. Uitgeverij „De Banier” te Utrecht.

De schrijver is in augustus 1965 in Spanje geweest. Hij heeft daar verschillende protestantse gemeenten bezocht en met meerdere predikanten en andere vooraanstaande protestantse personen gesproken. Hij heeft verschillende kerkdiensten meegemaakt en ook demoeilijkheden, welke protestanten in Spanje ondervinden, van nabij gezien. Uit de ervaringen, die hij heeft opgedaan en uit de gesprekken, die hij heeft gevoerd, heeft hij dit boek samengesteld. Hij doet daarin een poging een beeld te geven van het leven van de protestanten in Spanje in deze tijd. Het is een goed leesbaar verhaal geworden, waarin de schrijver op een voortreffelijke wijze zijn gegevens heeft verwerkt. De titel is juist gekozen. De protestanten worden in Spanje nog altijd weggeduwd, zoals uit deinhoud van het boek blijkt.

Uiteraard is een boek als dit een subjectieve weergave van de feiten, die hier niet door officiële gegevens worden bevestigd. Maar we mogen aannemen, dat de schrijver getracht heeft zo objectief mogelijk te zijn. Het boek ontleent daaraan zijn waarde, dat het ons een goede indruk geeft van de positie van de protestanten in Spanje. Het lezen ervan zal er stellig toe bijdragen om de liefde tot de evangelisatie-arbeid in Spanje aan te wakkeren.

We komen in het boek in aanraking met tegenstanders van het protestantisme, maar ook met het protestantse godsdienstige leven in Spanje. Wanneer dit inderdaad zo is als de schrijver het getekend heeft, zit er weinig diepgang in. We willen echter aannemen, dat er gemeenten en gezinnen zijn, waar we ons echt geestelijk één mee kunnen gevoelen.

Tenslotte nog enkele opmerkingen. Op blz 17 lezen we; je wist toch drommeis goed..... Dat ontsiert het boek. De tekening op blz 65 is niet in overeenstemming met de situatie, zoals het boek die tekent. Op blz 139 vinden we een gedeelte van een gesprek tussen een roomse moeder en haar dochter, die verloofd is met een protestantse jongeman. Daar laat de schrijver de dochter zeggen: Protestanten eren Maria en de heiligen wel. Maar ze bidden niet tot Maria, en ze roepen de heiligen niet aan. Ze erkennen hen wel als vrome en trouwe gelovigen. Als kinderen van God. En even verder: Ik bedoel: we willen toch allebei God dienen. Maar omdat we het op allerlei punten niet eens zijn, vergeten we meestal, dat dit het voornaamste is. De schrijver kan het meisje dit in haar onwetendheid laten zeggen, maar dan komt uit, dat zij toch maar bitter weinig begrepen heeft van het protestantisme. Wat het meisje zegt, is niet juist en daarom had de schrijver het meisje zo niet moeten laten spreken. Nog één vraag: Vele zinnen staan tussen aanhalingstekens. Het valt op, dat als een zin eindigt met een vraag of uitroep het teken vóór het tweede aanhalingsteken staat, en als de zin gewoon eindigt, de punt op dit aanhalingsteken volgt. Is dit juist?0.i. niet. Depunt hoort bij de zin.

Het boek is uitgegeven in een geplastificeerde vierkleurenband en kost f 9,75.

BELONINGSMATERIAAL voor scholen,zondagsscholen e.d. Uitgave N.V. „De Banier” te Utrecht.

Het gaat om:

A. Plaatjes met bijbelsevoorstellingen in vierkleurendruk, per vel van 25 stuks, geperforeerd f 0,90.

B. Plaatjes met bijbelse voorstellingen, in zwart gedrukt, per vel van 33 stuks, geperforeerd f 0,50.

C. Plaatjes met bloemen in vierkleurendruk, per vel van 36 stuks, geperforeerd f 0,95.

D. Grote bloemenkaarten in vierkleurendruk, per serie van 25 stuks, los f 1,25.

E. Plastic bloemenplaatjes, zonder tekst, per serie van 25 stuks, los, f 0,25.

De plaatjes zijn stuk voor stuk mooi. De voorstellingen zijn niet alle natuurgetrouw. Er is b.v. een plaatje, waarop we kunnen zien, hoe Jona overboord geworpen werd. De golven en de wind gaan in tegengestelde richting. Het scheepje is erg klein. De schepelingen wagen zich ondanks de hevige storm boven op de plecht zonder verschansing. Bij zo’ n situatie in werkelijkheid zouden ze allemaed overboord geslagen zijn. Er zouden meer voorbeelden te noemen zijn van onjuiste voorstelling, maar dat is niet nodig. De plaatjes zullen het zeker doen. Op de voorzijde staat de voorstelling met een tekstaanduiding en aan de achterzijde vinden we de tekst in ongewijzigde Statenvertaling. Het plastic-bloemen-plaatje heeft op het model, dat wij ontvingen een aanduiding in het Engels. Dat is niet zo wenselijk.

Overigens edles van harte aanbevolen. B.

DE GEESTELIJKE PELGRIM door Lambrecht Myseras. Uitgeverij Pieters te Oostburg.

Dit is de herdruk van een werkje, dat voor het eerst het licht zag omstreeks het jaar 1720 en dat reeds in 1738 in 12e druk verscheen. Het heette toen: Der vromen ondervinding op de weg naardehemei. Myseras heeft ook nog andere werkjes geschreven, die alle een goede naam hebben.

In de nieuwe uitgave schrijft Ds. G. A. Zijderveld te Middelburg een ten geleide. Hij vermeldt daarin, dat het werk in het tegenwoordig Nederlands is herschreven. Myseras, zo lezen we verder in een voorwoord, was geen geleerde, maar een eenvoudig lidmaat van de kerk te Middelburg. Mogelijk is hij ouderling geweest. Hij schreef als een ongestudeerde, gelijk hij onder en met de vromen gewoon was dagelijks te spreken.

Het blijkt echter duideiijk uit het boek, dat hij van God geleerd was. Hij heeft met kennis van zaken geschreven. Hij schrijft zeif aan het einde: Mijn vrienden, mijn hart wordt ontroerd, als ik aan de tijd denk, dat ik op dezelfde valse gronden het huis van mijn zaligheid bouwde. Ik zou voor eeuwig onder Gods toorn als een zelfbedrieger zijn gevallen, als ik toen was gestorven. Maar God heeft Zich over mij ontfermd. Even verder lezen we: De Heere heeft Zich over mij, onwaardige, ontfermd, naar Zijn grote barmhartigheid.

Het is een kostelijk werkje, dat geschreven is in vragen en antwoorden. Het getuigt van veel geestelijke wijsheid. Myseras noemt ook zijn tijd al een geesteloze. Hij schrijft o.a. blz 131: Velen steunen op een ingebeeld geloof. Zij denken en zeggen: „Ik geloof in de Heere Jezus, Hij is mijn Zaligmaker”. Ze zijn echter nooit door Gods Geest wedergeboren. En de wedergeboorte is noodzakelijk tot zaligheid. Duizenden mensen rusten in onze dagen op valse gronden en zinken bij hun dood in de afgrond. Het is de begeerte van de schrijver, dat de ontfermende, drieënige, zalige, aigenoegzame God Zich ontferme over hen, die zich bedriegen. Hij wenst zijn geliefde broeders en zusters in de genade toe, dat de aigenoegzame God de Vader, Die hen heeft verkoren, hen onderstéune en vertrooste, dat de Zoon Gods, de Middelaar, die dierbare Heere Jezus, hen fundere en bevestige in het geloof en dat de Heilige Geest hen verlichte en heilige.

Het werk handelt over de overtuiging van de zondaar, de wedergeboorte, het zaligmakend geloof, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking, de verbondssluiting tussen God en de wedergeborene, de leiding van de Heilige Geest enz. Het vermeldt vele bewijsplaatsen uit Gods Woord. Wij hadden graag gezien, dat ook was aangegeven, waar deze bewijsplaatsen te vinden zijn.

Het is een werkje van ruim 130 bladzijden. Het is keurig verzorgd en leest gemakkelijk door de duidelijke letter. Wij kunnen dit werkje van harte aanbevelen. Wellicht kan de uitgever overwegen om ook de andere werkjes van Myseras op gelijke wijze weer in het licht te geven. Dit is goede iectuur, die wij in veler handen wensen. Het werkje, dat gebonden is in een zwarte band, kost f 6,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.