+ Meer informatie

Ter overweging

5 minuten leestijd

Tekst voor Tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Secretaris van de redactie: ir. J. van der Graaf. ‘s-Gravenhage 1987. f. 175,—.

Intussen is een tweede druk verschenen van dit bruikbare, beknopte commentaar. Tal van oud- en nieuwtestamentici hebben eraan meegewerkt, waaronder minstens zeven uit onze kerken. Ik zal er niet diep op ingaan. Hier en daar komt een kritische benadering van de tekst om de hoek kijken (Numeri, Deuteronomium en Jesaja).De canonieke gegevens met betrekking tot elk bijbelboek bieden een goed inzicht en overzicht. De aanpak is nogal verschillend. Soms behandelt een auteur vers voor vers. Anderen nemen een hele perikoop of het voornaamste uit een psalm. Het is een handzaam en bruikbaar commentaar, dat men voor welke toelichting op een tekst of voor welke bijbelstudie ook, graag onder handbereik heeft.

Ds. C.den Boer e.a., Zicht op Israël 2. Voortgaande Reformatorische bezinning op de verhouding van Kerk en Israël in bijbels perspectief. 187 blz., f. 24,95. ‘s-Gravenhage 1987.

Dit is een tweede bundel studies, die zicht geven op Israël. Auteurs zijn dr. H. Vreekamp, ds. C. den Boer, dr. A. Noordegraaf, dr. T. Brienen, drs. H. de Leede, drs. J.A. van der Velden en ir. J. van der Graaf. Eerlijk gezegd mis ik hier iets van het verrassende van de eerste bundel. Er zijn opstellen bij waarvan ik de inhoud, geheel of ten dele reeds elders in artikelen ben tegengekomen. Tussen de bijdrage van dr. Vreekamp en die van ds. Den Boer lijkt mij een spanning te bestaan. Als kennismaking met problemen en met literatuur is dit boek te waarderen. Wil men de discussie verder voeren dan is er meer nodig. Dat het conflict in het Midden-Oosten bij het historisch gedeelte wordt behandeld, lijkt mij minder geslaagd. Trouwens de vier opstellen van dit historische deel zijn tamelijk willekeurig gekozen.

Ds. K.H. de Groot, Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken 1988.

208 blz., f. 13,50. Amsterdam 1988.

In een helder blauwe omslag is het informatieboekje van bovengenoemde kerken gestoken. Ds. De Groot schreef als redacteur het jaaroverzicht 1987 (in de inhoudsopgave ten onrechte 1986 genoemd). De eigen weg van de Ned. Gereformeerde Kerken komt vooral daarin uit dat de gegevens per gemeente zijn gerangschikt. Onder de rubriek Landelijke Commissies treffen we die commissies aan (men spreekt niet van deputaat-schappen) die door de landelijke vergadering zijn ingesteld. Daarnaast stichtingen en organisaties. Het zendingswerk is per gemeente geregeld. Bij de „regionale indeling” treft ons dat er over de ene regio bijna geen en over de andere regio heel uitvoerige informatie, van adressen voorzien, wordt gegeven. Opmerkelijk is dat de schrijver van het jaaroverzicht hoopt dat de Christelijke Gereformeerde en de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken elkaar zullen vinden. Dat zou, ook naar de Nederlandse Gereformeerde Kerken toe, goed werken. Een stelling om over na te denken.

Ds. M. Drayer e.a., Jaarboek 1988 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. 272 blz., f. 13,40. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1988.

Dit is het bekende en onmisbare jaarboekje. Ditmaal in voornaam grijs omslag. Viermaal jubilea, driemaal een In Memoriam. Ds. J.J. de Jonge, pastor voor het dovenpas-toraat schrijft over „Zeven dagen uit het leven van een dovenpredikant”. Dr. Verplanke over de intrekking van de Wet op de Kerkgenootschappen, met alle gevolgen daarvan. Die gevolgen zijn het vervallen van een aantal bepalingen. De heer Steenbergen, verbonden aan Effatha, schrijft over „100 jaar Effatha”. Ds. J.H. Velema gebruikt drie trefwoorden voor de terugblik op 1987. In de dagbladpers zijn ze al geciteerd: Verstilling, verdriet en verlegenheid. Nieuw is de afwezigheid van het gegeven dat men vroeger onder elke plaatselijke kerk aantrof: „Onder deze Kerken ressorteren leden uit………”. Is er verband tussen het vervallen van deze gegevens (ze gaven immers geen zuiver beeld meer van de situatie) èn de typering door de „kroniekschrijver”? Het jaarboekje is onmisbaar voor elk gezin.

Dr. W.J. Ouweneel, Het domein van de slang. Christelijk handboek over occultisme en mysticisme. 428 blz., f. 44,50. Amsterdam 1988.

De vierde druk van een dik boek, binnen tien jaar. Dan is aanbeveling overbodig. Alleen zij gezegd dat de auteur duidelijk stelt dat hij heel het boek nog voor zijn rekening neemt, ook al zou hij hier en daar iets genuanceerder schrijven. Twee toevoegsels: een apart artikel over alternatieve geneeswijzen en een over de New Age beweging. Het standpunt hierin verdedigd, heeft Ouweneel de laatste jaren in tijdschriften en artikelen en in interviews al eerder naar voren gebracht. Het boek is kennisname waard.

Dr. S. Schoon, Naar aanleiding van de Joodse feesten. 94 blz.,f. 12,50. Uitg. Kok, Kampen, 1988.

Een deel van dit boekje is eerder verschenen in de bekende Israël-reeks: Verkenning en Bezinning. Ik kan het als abonnee op die serie niet waarderen, dat dat hier opnieuw verschijnt. Het betreft zes van de twaalf hoofdstukken. Het boekje gaat over de Joodse feesten. Er wordt beknopte informatie geboden. Wat mij moeilijk valt is het achteruit-schuiven van onze Here Jezus Christus als de vervulling van het Oude Testament. Op bladzijde 91 bijvoorbeeld wordt gezegd dat de autoriteit van Jezus door Zijn volgelingen als Messiaans werd opgevat. De gemeente heeft dit Messiasschap bevestigd gezien in Jezus’ opstanding uit de doden! Alsof Jezus niet Zelf Zijn Messiasschap heeft beleden, en Zijn opstanding hiermee in verband heeft gebracht - en dat naar de Schriften.

Wij Christenen hebben het Joodse volk gekruisigd, in hen hebben wij Jezus opnieuw gekruisigd (blz. 14). Jezus is een Tora-getrouwe Jood geweest (91) èn meer! Dit meerdere staat in de schaduw van de sympathie voor de voortgaande heilshistorische rol van Israël. Met deze laatste zin wil ik het standpunt van de auteur typeren. Dat is mijn standpunt niet. Hier ligt voor mij een kloof.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.