+ Meer informatie

Een konferentie over jeugdwerk in Rusland en Nederland

9 minuten leestijd

Begin januari zijn er vanuit de Jeugdbond plannen gemaakt om met een aantal jongeren de voormalige Sovjet-Unie te gaan bezoeken. Het doe! zou zijn: kontakt met de jeugdwerkleiders en de jongeren van de gemeenten Moskou. Novosibirsk. Irkoetsk en St. Petersburg en een konferentie in Moskou met enkele jeugdleiders over het jeugdwerk in Rusland en Nederland. Op deze konferentie zouden we dan ervaringen uit kunnen wisselen en spreken over wat we van elkaar kunnen leren. Daarnaast zou er ook tijd vrijgemaakt worden voor kulturele aangelegenheden. De eerste vijf dagen verbleven we in Moskou. Hier volgt een impressie.

Op maandag 14 juni om 14.45 uur zet het vliegtuig de landing in. Vol spanning kijken wc naar buiten. Wat zal ons te wachten staan? Hoe zullen de mensen ons ontvangen? Hoe zal de konferentie in Moskou gaan? Deze vragen rijzen in ons op. In de aankomsthal worden we opgewacht door Andrej. een jongere van de gemeente van Moskou. Met een busje brengt hij ons naar het gastgezin. Wat ons direkt opvalt, is de grote gastvrijheid in dit gezin. Het is geen enkel probleem dat wc met zeventien man enkele dagen daar zullen slapen en eten. Deze mensen geven van hun armoede. We troosten ons met dc gedachte dat we via Friedensstimme geld gestuurd hebben, zodat ze niet alles zelf hoeven te betalen.

Moskou

Dinsdag en woensdag bezoeken we Moskou. Een stad. even groot als de provincie Utrecht. Er wonen ongeveer 6 miljoen mensen. Er staan veel flatgebouwen die er uitzien als grauwe betonblokken. Met dc metro gaan we het centrum van Moskou in. We maken kennis met de enorme Tsarenklok. een gevaarte van meer dan 20.000 kilo. De tsaren waren dol op groot en veel. Maar deze klok heeft nooit geluid, omdat hij te zwaar was om op te lakeien. Verder bezoeken we onder ander de GOEM (een groot overdekt warenhuis) en het Rode Plein met het Kremlin. Aan de voet van de Kremlinmuur staat het Leninmausoleum. In dit gebouw ligt het gebalsemde lijk van Lenin. de man die in 1917 de verdere geschiedenis van Rusland in belangrijke mate bepaalde. Op veel plaatsen in Rusland staan nog metershoge afbeeldingen van hem.

Langs de Kremlinmuur liggen andere 'helden' van Rusland

begraven, onder andere de eerste mens die de ruimte betrad, de kosmonaut Yuri Gagarin. Als laatste liggen achter het mausoleum de twaalf belangrijkste Russen uit de kommunistische tijd, onder andere Dzerzhinsky, grondlegger van de KGB, Stalin, Brezjnev. Andropov en Tjernenko. Deze mensen onder andere zijn dc oorzaak van de ellende die er geweest is in Rusland. Mede door hen zijn er veel christenen gevangen genomen en vreselijk mishandeld in de strafkampen. Hoe langer we in Rusland zijn hoe meer we gaan beseffen dat ook nu nog de bittere gevolgen van het kommunisme te merken zijn, want ook de ekonomie staat op een laag pitje. De mensen zijn niet gewend om te denken cn tc handelen. Er werd immers altijd voor hen gedacht. Het is triest om tc zien hoeveel armoede er is en hoeveel mensen hun heil zoeken in de wodka, omdat ze geen uitzicht meer hebben.

Jongerenbijeenkomst

Dinsdagavond is cr in een fiat van een gezin van de gemeente, een jongerenbijeenkomst belegd. Er zijn ongeveer 45 jongeren aanwezig. De leider van deze avond. Pavel, heet ons van harte welkom en gaat voor in gebed. Daarna vertelt hij iets over de gemeente in Moskou. Tweeëneenhalf jaar geleden zijn in Rusland de deuren geopend voor het Woord van God. Daardoor kunnen nu in vrijheid godsdienstoefeningen gehouden worden. De gemeente in Moskou groeit. Op dit moment wordt er een groot gebedshuis gebouwd. In deze gemeente zijn weinig oude mensen, en dat wordt als een gemis ervaren, want zij hebben juist veel levenservaring. De jongeren hebben twee straatbibliotheken gestart. Helaas is er een tekort aan bijbelverklaringen en boeken met vragen en antwoorden over de Bijbel. Er zijn ook enkele jongeren aanwezig die door middel van deze bibliotheken tot bekering zijn gekomen.

Na deze korte inleiding vertelt een broeder zijn bekeringsgeschiedenis. Aangrijpend is het om tc horen dat deze jongen een moeder had die voor hem bad. Ondanks dat heeft hij het kommunisme trouw gezworen, nadat hij in het leger is gegaan. Mede op het gebed van zijn moeder is hij tot bekering gekomen. Zijn verhaal deed me sterk denken aan Augustinus en zijn moeder Monica.

Konferentie

Donderdag is één van de belangrijkste dagen van onze reis. Op deze dag houden we een konferentie met enkele jeugdwerkers. Helaas zijn er enkele broeders afwezig, zoals Peter Peters en Daniël Naprienko. Zij hebben nog

enkele belangrijke zaken te bespreken naar aanleiding van de Broederraad die is gehouden. Met de andere broeders wordt het een fijne en leerzame dag.

Viktor. een medewerker van de broederraad in de Kaukasus. leest ons Romeinen 8:1-4 voor. Hij gaat onder andere in op de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw en het gesprek met Nicodemus.

We zingen gezamenlijk het Russische lied 'Ljoebjoe Gospod. Twoj dom' ('k Bemin. Heere. Uw huis). Dan krijgt J. H. Mauritz het woord. Hij spreekt enkele groetwoorden naar aanleiding van Filippensen 2:1-3. Daarna vertelt hij één en ander over het leiding geven aan jongeren in deze tijd. Hij noemt het voorbeeld van dc herder. Die leidt zijn kudde en gaat hen vooruit. Hij kent dc gevaren die dc schapen kunnen overkomen. Kennen wij de gevaren voor onze jongeren? Het uiteindelijke doel van ons leidinggeven vinden we in Psalm 78:6 cn 7: .En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten". Eén van de andere jeugdleiders bedankt ons hartelijk voor de veie pakketten met christelijke lektuur die ze vanuit Nederland ontvangen. ..Het is verblijdend tc weten dat duizenden kilometers ver christenen wonen die aan ons denken en voor ons bidden", zo laat hij weten. Hij is blij ons persoonlijk te mogen ontmoeten en te kunnen bedanken.

Daarna spreekt hij enkele woorden naar aanleiding van Exodus 10:8-10. Hij vertelt van de moeilijkheden die er zijn geweest ten tijde van de vervolgingen. Satan richtte zich vooral sterk tegen de gemeente. Hun grootste zorg waren de kinderen en de jeugd. Het was verboden kinderen mee te nemen naar de bijeenkomsten. Maar als de kinderen het Woord niel horen en de ouderen zijn gestorven dan is het Woord weg. De overheid kontroleerdc streng. De militie bezocht de bijeenkomsten. In het geheim werd het jeugdwerk echter voortgezet.

Distriktswerk

Het werk voor de kinderen en jongeren is centraal georganiseerd. Do Broederraad is verantwoordelijk voor het kindcr-en jeugdwerk in het gehele land. Er is een onderverdeling gemaakt in twaalf distrikten.

Per distrikt is er één verantwoordelijke voor het jeugdwerk en één voor het kinderwerk. Eén keer per jaar komen deze leiders bijeen in twee verschillende plaatsen (in Europa en in Siberië). Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld cn wordt er gesproken over de zorgen die er zijn cn zo mogelijk kan er advies gegeven worden.

Por distrikt komen dc jeugdleiders van de gemeenten drie a vier maal per jaar bijeen. De verantwoordelijke jeugdleider van het betreffende distrikt bezoekt regelmatig de gemeenten in zijn distrikt.

Twee maal per jaar is er een distriktskonferentie. Die wordt bezocht door alle leden van de verenigingen. Zo'n konferentie duurt twee of drie dagen.

Kinder- en jeugdwerk

Na pauze en gebed wordt het woord gegeven aan Ljoeba. Zij zal ons het één en ander vertellen over het kinderwerk. Zij leest met ons Psalm 118:14: De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij lot heil geweest". In 1961 is begonnen met het kinderwerk. De ouderen waren bezorgd dat de jongeren niet onderricht zouden worden. Maar er was geen kindermateriaal. Een zuster van de gemeente heeft vertellingen voor kinderen verzameld en geschreven in een boek, genaamd 'Kindervriend'. Omdat er geen mogelijkheid was om te drukken zijn veel boeken met de hand geschreven. Ten tijde van de vervolging zijn veel broeders cn zusters gearresteerd, vanwege hun met de kinderen.

Sinds 1980 is het kinderwerk centraal georganiseerd en vanaf 1991 ontvangen ze veel materiaal van Friedensstimme. waarmee ze goed geholpen zijn. Er is nu veel literatuur voor de kinderen. Er wordt ook veel kinderwerk verricht voor kinderen van ongelovige ouders.

De kinderbijeenkomsten zijn voor jongeren tot ongeveer 16 jaar. Daarna gaan zc naar de jeugdbijeenkomsten. In de regel eindigt dat als ze trouwen. Eén keer per week wordt er een bijeenkomst voor dc jongeren gehouden waarbij een thema wordt behandeld.

Ook nu worden er moeilijkheden ervaren, bijvoorbeeld van verschillende okkulte bewegingen. Ook de charismatici en de pinkstergemeenten zijn in opmars. Een ander gevaar is het materialisme dat vanuit het Westen komt cn tenslotte is cr het gevaar van de pornografische lektuur die in het land wordt verspreid. Dit alles heeft een slechte invloed op de jongeren. Er wordt hierover veel met hen gesproken en op bepaalde tijden wordt er gevast gebeden.

Tegenstand Orthodoxe Kerk

In veel distrikten is de tegenstand van de Orthodoxe Kerk groot. Vooral in het zuiden van Rusland. Daar wonen veel etnische minderheden. die kontakten hebben met de Orthodoxe Kerk. Deze kerk publiceert artikelen waarin geschreven wordt dat alle protestantse bewegingen van de satan zijn. Wie de ikonen niet aanbidt, het kruis niet om zijn nek draagt en niet tot Maria bidt, is van de duivel. Wie een Bijbel van een baptist ontvangt mag deze niet lezen, want die Bijbel is onheilig omdat de baptisten hem aangeraakt hebben. Deze artikelen worden geloofd door de mensen en daardoor krijgen zc een negatief beeld van de baptistengemeenten.

Na de pauze gaan we verder met de middagbijeenkomst. Dineke Groencvcld vertelt aan de hand van een diaserie over het kinderevangelisatiewerk in Rotterdam. Door middel van haar verhaal neemt ze ons een dag mee. We horen en zien hoe aan deze kinderen het Evangelie gebracht wordt. Er blijken hieromtrent veel vragen te zijn van de kant van de Russische deelnemers.

Evangelisatie heeft hun interesse.

Marianne Sollie houdt een inleiding over het kinderwerk in Nederland. Zc vertelt over de bijbelse opdracht om Gods Woord door te geven aan de kinderen. Daarnaast laat zc het werkmateriaal zien dat wij aanreiken voor de leidinggevenden. Naar aanleiding van de vele vragen die er zijn omtrent de organisatie en werk van dc Jeugdbond, laat J. H. Mauritz dia's zien over dit onderwerp cn geeft daarbij een toelichting.

Aan het einde van dc konferentie spreekt broeder Andrej een slotwoord. „De dienst Jezus Christus is een grote zaak. Het is geen mensendienst maar Gods werk. Mensen van zichzelf die grote eer niet waard om te dienen. Maar de Hccrc heeft ons van zijn genade geschonken en dc gave om Hem te dienen. Zonder Hem kunt gij niets doen".

Zo is cr een einde gekomen aan dc konferentie en tevens aan ons verblijf in Moskou. We hebben veel indrukken opgedaan. De christelijke naastenliefde wordt onderling heel sterk ervaren en men staat open voor elkaar. Het is verblijdend te merken dat de Heere ook hier in Rusland wil werken en Zijn gemeente bouwt. Tenslotte wil ik ccn oproep aan jullie doorgeven, die de broeders in Moskou aan meegaven: „Bidt voor ons. wij bidden ook ons voor jullie".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.