+ Meer informatie

Aanwijzing van Godswege om vergeving te krijgen

4 minuten leestijd

„Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt" Johannes 1:29b

Johannes de Doper wijst in zijn prediking aan de oever der Jordaan niet op zichzelf. Van de kwaal waaraan de gehele mensheid lijdt, is hij in beginsel verlost. Zélf in het middelpunt staan, veler belangstelling trekken, is door genade zijn streven niet meer. Hoogmoed is veranderd in ootmoed. Is die genade ook reeds ons deel?

De opdracht van de door God gezonden dienaar is, toen en nu, enkel te wijzen op Hem, Wien te kennen het léven is. Johannes, getrouw aan zijn roeping, vraagt aller aandacht voor Degene die van God is gegeven als het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Die zonde heeft Johannes de Doper éérst aangewezen.

Zij kan in één woord samengevat worden: ongehoorzaamheid. Niet slechts aan een medemens. Wanneer deze van Godswege over ons gesteld is, hetzij ouder, overheid of ambtsdrager, dienen wij hen de verschuldigde gehoorzaamheid te betonen, omdat God dit gebiedt.

De ongehoorzaamheid aan God, de Schepper en Eigenaar van alles, de overtreding van Zijn heilige en heilzame geboden, is het die Johannes bestraft, zoals zij zich in talloze vormen vertoont. „Bekeert u", is zijn oproep, „want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." God van de hemel laat dit krachtig getuigenis door Zijn dienaar horen.

De Koning, vanouds beloofd, is gekomen, is reeds onder hen, hoewel zij Hem (nog) niet kennen. Voor Hem is de heerschappij, heeft ieder zich te buigen. Dit betekent een zich omkeren op de weg van God àf. Niet langer de grootsheid des levens, de begeerlijkheid der ogen en des vleses na te jagen, tegen het goddelijk gebod. Het zien naar al dit vleesbekorende eist een hoge tol: het beneemt het leven. Het deed ons reeds vallen in de geestelijke dood.

Het doorgaan op die weg, het weigeren de roepstem tot bekering te volgen, maakt de banden des doods vast in eeuwigheid. Dan zal onze plaats zijn ónder de voeten van deze heerlijke Koning, Die ons nu nog aan Zijn voeten roept. Met droefheid over de zonde, in smeking: „Wat zullen wij doen?"

Het enige antwoord op deze vraag vinden wij in het woord onzer overdenking: „Zie het Lam Gods." Johannes' hoorders zagen vele lammeren over de Jordaan gevoerd worden, om te Jeruzalem geofferd te worden. Aangebracht door mensen die schuldbelijdend hun hand erop legden, zagen hoe het bloed van het lam vloeide, het leven genomen werd om hun zonde. Doch géén offers, hoe talrijk ook, voldeden aan Gods eis en eer.

Zij wezen slechts heen naar Hem, Die als Koning Zijn volk moest kopen met Zijn bloed, als Hogepriester en Offerlam Zich offeren voor hun schuld. Johannes wijst Hem aan: Zie het Lam Gods! Door de beledigde Majesteit des hemels Zelf gegeven, gezonden om verzoening te doen, plaatsbekledend voor zondaren Zijn heilig leven te geven in gehoorzaamheid aan Zijn Vader.

Opdat de verdienste van Zijn lijden en sterven zou verlossen van de eeuwige ondergang, het eeuwige leven brengen. Hoe? Alleen door het zien op dit Lam Gods. In erkenning aan Hem, om door Zijn genade behoudenis te verkrijgen. Als enkel "wereld", liggend midden in de dood, erdoor aangegrepen, zoals de ongehoorzame Israëlieten in de woestijn, gebeten door de slangen.

Alleen door het zien op de verhoogde koperen slang ontvingen zij genezing. Alzo bevrijdt het zien op het Lam Gods van het gif der zonde, waarvan de "wereld" vol is.

Johannes zegt: „dat de zonde der wereld wegneemt" (tegenwoordige tijd). Altijd, zolang er een ongehoorzaam, Godevijandig, verloren mensengeslacht is, zal de Banier des kruises opgeheven, de prediking "Zie het Lam Gods" gehoord worden. Als een heil- en troostrijk Woord voor allen die zich als "wereld" kennen, hun zonde leerden bewenen.

Een actuele prediking, ook voor deze tijd. Waarin dikwijls de zonde geen zonde meer genoemd wordt. Waar de wereld zich steeds bruter openbaart in de ongehoorzaamheid aan God.

Een oproep tot bekering te doen horen, waarin de zonde met name genoemd wordt, met daarbij de tweede komst van de Koning, door God met Majesteit bekleed. Met de wan in Zijn hand, om het koren van het kaf te scheiden. Opdat er verslagen harten zullen komen, die heengewezen mogen worden naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Voor allen die geen "wereld" willen zijn, is dit Lam een ergernis. Voor degenen die wereld willen blijven, is Het een dwaasheid. Doch voor hen die heilbegerig op Hem zien, met een waar geloof, is Hij de kracht en de wijsheid Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.