+ Meer informatie

Zending in Rhodesia

5 minuten leestijd

„OP TREK"

Velen zullen al uitgezien hebben naar verder nieuws van het uitgestrekte zendingsgebied in Rhodesia. Er moest door omstandigheden even een korte onderbreking komen, maar nu kunnen we weer iets vernemen. Het is het beste maar om zendeling Van Woerden zelf aan het woord te laten. Hij schrijft:

Om de afgelegen kralen te bezoeken, zijn we deze dagen weer op „trek". I11 ons vaderland zouden we zeggen „op reis", en we stellen ons dan voor de comfortabele autobussen of sneltreinen met gelegenheid van consumptie: even in een koffiehuis of andere gelegenheid een verkwikkend kopje koffie gaan drinken en dan weer verfrist verder gaan. Of, indien we die tot onze beschikking hebben, in een luxe auto over gladde asfaltwegen, met op bepaalde tijden het tegenkomen van de wegenwacht, 0111 eventuele storingen voor ons te verhelpen, op het gestelde doel toesnellen.

Het op trek-zijn in de binnenlanden van Zuid-Afrika heeft met zulk reizen niets gemeen. Comfortabele treinen en autobussen, asfaltwegen en wegenwachten zoek je tevergeefs, evenals de pleisterplaatsen voor chauffeurs, waar men even weer op verhaal kan komen en eventueel benzine kan tanken. Dit alles wordt nog volkomen gemist in het gebied van honderden vierkante kms, waarin ons zendingsterrein ligt.

Voor vrijwel alles zijn we op zelfbediening aangewezen. Ik moet dan ook telkens weer met verwondering en aanbidding O O terugzien op de weg, die de Heere mij van jongsaf geleid heeft, mij voorbereidend tot een taak, waarvan ik toen het bestaan nog niet kende. Gods voorzienigheid is hierin duidelijk te onderkennen, want het werk van een zendeling is niet alleen het brengen van het evangelie aan zwarte hei-O O denen, maar er moet ook voor zoveel gezorgd worden, waar we in het vaderland geen bemoeienis meer mee hebben, omdat het kant en klaar bij ons in huis wordt gebracht en we

dat heel gewoon zijn gaan vinden. Ik denk b.v. aan de waterleiding in het vaderland. Om hier aan water te komen, moeten de jongens van de scholen het iedere dag in vaten en kruiken over een afstand van een km uit een daar aanwezige pomp halen. Als deze 11a langdurige droogte niet werkt, wat soms wel enige maanden duurt, moet het water uit een andere pomp, die nog vier km verder afstaat, gehaald worden. Het wordt dan in vaten over die afstand door rul zand gerold. Er is natuurlijk geen spra-ke van om met water, dat met zoveel moeite verkregen is, een tuintje te sproeien of er eens een flink bad in te nemen. Daarom ben ik nu begonnen aan het herstellen van een wel, die oorspronkelijk 70 voet diep was. Gedurende zware regens is die wel enkele jaren geleden ingestort en zo blijven liggen, omdat er niemand de moed en de durf kon opbrengen om er aan te beginnen. Met de motor, die u mij stuurde, hoop ik er op de duur water uit te kunnen pompen en wil daarom trachten hem weer aan het functioneren te krijgen '

Ik heb de jongens aan het graven gezet en er een lier boven gebouwd om de emmers met zand gemakkelijker op te kunnen halen. Maar daarbij is voortdurend toezicht nodig. Zij kunnen niet recht spreken, maar ook niet recht bouwen of graven.

Toen ik 11a een dag weg geweest te zijn het werk controleerde, bleek me, dat ze de hele lier met bok en al scheef getrokken hadden. We hopen echter de moed niet te verliezen en met Gods hulp te trachten de wel weer in werking te krijgen. Er zal nog heel wat water door de Sambesi stromen eer het zo ver is.

Uit een van de brieven, die ik ontving, begreep ik, dat men een voorstelling van de kliniek, waarover ik wel eens melding maakte, heeft, alsof dit een gebouw met verscheidene vertrekken zou zijn. Niets is minder waar, daar het bouwsel, dat ik hiervoor in gebruik heb, in de beschaafde maatschappij zeker tot „onbewoonbare woning" zou worden bestempeld.

De kraal, waar ik deze brief schrijf, heet Betany.

Vanmiddag hoop ik hier een dienst te leiden en ik moet 111e daartoe voorbereiden. Liever gezegd: vragen of de Heere mij vóór wil bereiden. Hij kan mij in vijf minuten meer leren dan ik zelf in een heel mensenleven zou kunnen.

LANDROVER

Na de verantwoording in ons vorig nr. van giften van de „Landrover" zijn weer verscheidene giften ontvangen en wel als volgt: J. R. te 's Gr. /' 10.—; J. v. R. te D. f 10.—; Uit collecte zendingsavond te Hoofddorp: f 2.50; N. N. te H. ƒ 35.—; N. N. te M. ƒ 7.50; N. N. te G. (huiscollecte) ƒ 15.—; mej. P. v. G. te K. f 2.50; Wed. P. B. te K. f 2.50; C. B. te K. f 5.—; N. N. te H. f 10.—; fam. V.-v. B. te K. f 7.—; mej. A. j. H. te M. ƒ 25.—; Wed. Z. te R. f 2.50; fam. V. te H. G. ƒ 20.—; N. N. te E. ƒ 10.—; J. R. te B. f 5.—; fam. F. te N. f 5.—; J. B. te M. /' 25.—; J. M. N. te R. ƒ 10.—.

Wat zou het verblijdend zijn als giften voor dat doel nog wat bleven binnenstromen. U weet het: „Ons gironummer is 149473 van Adm. „Daniël" te Gouda met vermelding „Landrover."

In de vorige verantwoording moest achter de ƒ 50 staan: Dames Schipper te R.

Voor ditmaal allen hartelijk bedankt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.