+ Meer informatie

Ontmoetingsdag te Zwolle

7 minuten leestijd

OP 21 AUGUSTUS 1971

2

Ds. Van der Ent beklom de kansel en las Psalm 119 : 1-16. Hij sprak over Jeugd en Woord. U kunt het gesprokene terugvinden in de artikelen Voor de Jeugd. In dit nummer wordt het derde gedeelte opgenomen en in het volgende nummer het slot. Op de hem eigene wijze heeft de spreker zijn onderwerp duidelijk belicht. Er werd met aandacht en instemming geluisterd.

Na zijn rede het Ds. Van der Ent zingen Ps. 119 : 3 en 5. Er werd een collecte gehouden. In de pauze bleek dat deze ruim f 1570,— had opgebracht. Dat was een grote verrassing.

Hierna sprak Ds. P. Beekhuis een kort slotwoord naar aanleiding van Psalm 25 : 15. Wat hij sprak kunt u in hoofdzaak terugvinden in de meditatie, die in het vorige nummer is opgenomen. We zongen samen Ps. 25 : 7. Ds. Beekhuis ging voor in dankgebed. Hij vroeg Gods zegen over de maaltijd.

De pauze was aangebroken. Men maakte van de gelegenheid gebruik om wat te eten en te drinken en in onderlinge gesprekken elkaar nader te leren kennen of de vriendschapsbanden te verstevigen. Anderen maakten een wandeling buiten, waarvoor zich het weer uitstekend leende. We gevoelden ons in een grote familiekring, die in sterk saamhorigheidsgevoel bijeen was.

Om 2 uur in de middag besteeg Ds. D. Slagboom de kansel. Hij liet zingen Ps. 86 : 6 en ging voor in gebed om een zegen te vragen voor de middagvergadering. Hij bepaalde de hoorders bij Richteren 5 : 23. Wat hij sprak kunt u terugvinden in de meditatie, die in dit nummer is opgenomen.

Na het zingen van Ps. 19 : 5 was het woord aan Ds. H. van Leeuwen. Deze sprak, over Belijden en Beleven en nam daarbij zijn uitgangspunt in Mattheus 21 : 28-30: de gelijkenis van de twee zonen. Na zijn ernstige rede, waarvan een samenvatting al in een vorig nummer werd opgenomen, zongen we Ps. 119 : 16 en 86. Weer werd er een inzameling gehouden, die, zoals na telling bleek, f 1600,— had opgebracht. Dat was opnieuw verrassend. Ook daarin kwam openbaar de onderlinge band.

Ds. R. Kok van Nijkerk sprak een slotwoord. Hij vertelde eerst van zijn bezoek aan de stervende Ds. M. S. Roos in het ziekenhuis te Zwolle. Het was aandoénlijk. U hebt reeds in ons blad kunnen lezen wat Ds. Kok uit de volheid van zijn hart naar voren bracht. Met stille aandacht en ontroering werd geluisterd. Er ging een getuigenis van uit. We zingen het wel eens: Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het nad’ren van de dood volkomen uitkomst geven. Nu dat werd bevestigd bij het sterven van onze vriend, die we hier missen, maar aan wie we de rust gunnen, die er over blijft voor het volk van God.

Verder sprak Ds. Kok nog over Romeinen 12 : 2. In de vorm van een meditatie zal het gesprokene spoedig in ons blad verschijnen.

Tenslotte ging onze oude broeder voor in dankgebed. Er was overvloedig stof om de Heere te erkennen voor Zijn weldaden en Gods bewarende hand te vragen op de weg naar huis. En niet minder om Gods zegen voor de toekomst af te smeken.

We zongen Ps. 89 : 7 en 8. In wensvorm sprak Ds. Kok nog een zegen uit. Zo kwam het einde van de ontmoetingsdag. Het was toen 4 uur in de middag. De kerk stroomde leeg. Een half uur later waren allen op weg naar huis.

Vermelden we nog, dat onze jonge vrienden uit Alphen aan den Rijn weer zorgden voor de verkoop van brochures. In hoofdzaak door hun activiteit werd aan verkochte exemplaren en overbetalingen bijna f 250,— ontvangen. Een van de bezoeksters nam 25 ex. mee. Een week later was al een bedrag van f 40,— op mijn girorekening overgeschreven. Hartelijk dank voor deze spontane en vlugge medewerking. Er zijn anderen, die nog een aantal exemplaren in hun bezit hebben ten verkoop. Ik zou het op prijs stellen hun afrekening eerstdaags te ontvangen. Met een beetje inspanning zijn er nog vele exemplaren aan de man te brengen. Dat is allereerst in het belang van de verspreiding van de beginselen naar Gods Woord en ook in het belang van onze kas. Het abonnementsgeld is een belangrijke vorm van inkomsten, maar niet toereikend om de kosten van het blad Bewaar het Pand te dekken. Echter zijn we nog nooit iets tekort gekomen door de vele giften en overbetalingen en laten we niet vergeten de collecten op de ontmoetingsdagen en de opbrengst van de brochures. Wat het laatste betreft gaan we er dan van uit, dat de hele voorraad zijn bestemming krijgt. Wie wil in eigen omgeving werken? Men melde zich bij mij.

We mochten vele nieuwe abonné’s noteren. Zie de mededelingen Van de Administratie. Er werd gevraagd naar proefnummers voor het winnen van abonné’s in eigen woonplaats. Ook dat is bemoedigend.

Er werd weer sterk op aangedrongen het blad wekelijks te doen verschijnen. Dat begeren wij zelf ook, maar het moet ook financieel mogelijk zijn. De baten van zo’n ontmoetingsdag kunnen ons in de goede richting helpen. De uitgave is, menselijk gesproken, voorlopig wel verzekerd. Wanneer de financiële basis gezond is kan worden besloten tot een wekelijkse uitgave. We moeten echter niet vergeten, dat de kosten van drukken en verzenden zeer hoog zijn. We hopen echter voortdurend het doel voor ogen te houden en alles wat binnen ons vermogen is te doen om de uitgave van het blad steeds meer aan dit doel te doen beantwoorden. Daarbij denken we dan bij name aan een wekelijkse verschijning.

Ten besluite willen we allen hartelijk danken voor hun opkomst. In het bijzonder zijn we dankbaar voor de belangeloze medewerking van velen, die op welke wijze dan ook zich voor het welslagen van deze dag hebben gegeven.

De Heere is goed. We hebben allerlei uitingen gehoord omtrent de indrukken, die deze dag heeft nagelaten. We nemen hier over, wat iemand schreef.

We hebben het een voorrecht gevonden dat er in deze dagen nog zijn, die de beginselen nog handhaven, die gegrond zijn op Gods Woord. Er werd gewaarschuwd tegen de wereldgelijkvormigheid die allerwege steeds meer wordt gevonden. Ook werd er op gewezen, dat de afval in deze dagen steeds groter wordt. Zulke klanken worden niet vaak meer beluisterd. Het deed ons goed, dat er voor deze dag nog zo veel belangstelling was, daar het kerkgebouw geheel gevuld was. In de pauze hebben wij gezien hoe veel vrienden en bekenden elkaar hebben ontmoet en wij hebben ze met elkaar horen spreken. Ze waren één van hart en één van zin. We hebben een goede dag gehad en zien weer uit naar een volgende ontmoetingsdag. Dezelfde persoon voegde hieraan nog iets toe, wat we gaarne overnemen. Wellicht zijn er anderen, die dezelfde ervaring hebben opgedaan.

De ontmoetingsdag is voor mij een onvergefelijke dag geworden. Ik kan mijn persoonlijke noden niet neerschrijven, maar ik verkeerde in moeilijke omstandigheden en kon het leven niet meer aan. Ik heb daar veel gehoord wat mij weer moed gaf om verder door het leven te gaan. Onder het zingen van Ps. 130 vers 4 greep ik moed, dat de Heere nog verlossing zal geven en ook uit Ps. 89, dat God een Schild wil zijn in het strijdperk van dit leven. Jk heb die dag begeerd de Heere te volgen, hoe verder mijn weg ook mag gaan. Mijn omstandigheden zijn niet veranderd, maar ik ben gesterkt naar huis gegaan.

We eindigen met een van de verzen, die we samen bij de opening zongen en wel Ps. 80 : 11


Behoud ons, HEER der legermachten,
Zo zullen w’ons voor afval wachten;
Zo knielen w’altoos voor U neer.
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons; toon ons ’t lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.