+ Meer informatie

Fusiekoorts binnen financiële sector

5 minuten leestijd

• HAARLEM - De EG-landen verbruiken bijna 50 miljoen ton papier en karton, dat is 21 procent van het wereldverbruik. Het jaar 1990 zal een groei te zien geven die boven de groei van het bruto nationaal produkt zal uitkomen. Oorzaak van de forse groei is enerzijds de toenemende informatieverschaffing via computerpapier, telefaxpapier en kopieerpapier, alsmede een groeiend advertentievolume. Anderzijds is de groei toe te schrijven aan de demografische ontwikkeling, kleinere huishoudens met een vraag naar kleinere verpakkingseenheden, alsmede de voorkeur van de consument voor materiaal dat is gemaakt uit de vernieuwbare grondstoffen hout en oud papier. Dif staat in een jaaroverzicht van de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken.

8.75

Opnieuw een mammoetfusie binnen de financiële sector. Nationale Nederlanden en de NMB Postbank, een verzekeraar en een bank, willen gezamenlijk hun positie in vooral het buitenland sterk uitbouwen. Concentratie is geen onbekend fenomeen in de branche waarbinnen beide ondernemingen opereren. Op dit moment geeft het naderende Europa-zonder-grenzen een krachtige impuls aan de fusiekoorts.

Nederland krijgt er een financiële multinational bij die qua omvang op Europees niveau zonder meer meetelt. Het veruit grootste verzekeringsconcern van ons land en de nummer drie op de lijst van banken komen onder één dak. Nationale Nederlanden en NMB Postbank blijven weliswaar, als twee afzonderlijke werkmaatschappijen, hun eigen activiteiten uitoefenen, maar zij maken straks deel uit van een overkoepelende holding. Die voegt een nieuwe managementlaag aan het geheel toe, waarin de twee vennootschappen op voet van gelijkheid, namelijk elk met zes personen, zijn vertegenwoordigd.

Qua beurswaarde (aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de koers) wordt de combinatie het op twee na omvangrijkste fonds dat notering heeft in Amsterdam. Alleen Koninklijke Olie en Unilever steken er bovenuit. De fusiepartners behaalden vorig jaar samen een nettowinst van 1631 miljoen gulden, zo'n 80 miljoen meer dan ABN en Amro. Zij tellen 48.500 personeelsleden, waarvan er 16.200 werken bij buitenlandse vestigingen.

Grenzen vervagen

De EG streeft naar de verwezenlijking van een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Als alles volgens plan verloopt, moeten over ruim twee jaar de binnengrenzen van de Gemeenschap zijn geslecht. Dan is er sprake van één grote Europese markt, met op wat langere termijn wellicht tevens één munt. De concurrentie zal toenemen. Het bedrijfsleven bereidt zich voor op die beoogde situatie. Samenwerking, concentratie, schaalvergroting en internationalisering zijn de antwoorden op het naderende Europa-van-na1992. Wie geen initiatieven ontplooit en niet meedoet aan het spel van overnames en fusies, ter versteviging van de eigen positie, loopt het gevaar zelf opgeslokt te worden. Dit alles geldt uiteraard ook voor de financiële sector.

Binnen die wereld zien we trouwens, mede onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen, nog in een ander opzicht de grenzen vervagen. De schotten tussen het bankbedrijf en het verzekeringswezen verdwijnen immers eveneens. In Nederland, dat op dit punt in EG-verband zeker niet voorop liep, is het sinds begin dit jaar wettelijk toegestaan om beide soorten van financiële transacties binnen één concern te bundelen; al dienen zij wel, omwille van het toezicht door respectievelijk De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer, te zijn ondergebracht in gescheiden bedrijfspoten. De consument krijgt hierdoor aan hetzelfde loket een breed pakket van produkten aangeboden. In Duitsland duidt men dit concept aan met de term Allfinanz. In de Verenigde Staten gelden nog strenge regels en mag een onderneming niet èn bankieren èn verzekeren.

Fusiegolven

Fusiegolven behoren bij de financiële dienstverlening, zo leert de geschiedenis. Reeds in de vorige eeuw vonden er in Engeland, Duitsland en Frankrijk belangrijke concentraties plaats binnen het bankwezen. In algemene zin heeft dat verschijnsel natuurlijk te maken met het streven van elk bedrijf om steeds groter te worden en in samenhang daarmee steeds meer te verdienen. Voor banken geldt verder dat zij slechts kunnen bestaan indien het publiek voldoende vertrouwen in hen heeft. Ontbreekt het daaraan, dan zal iemand niet zijn centen aan de betrokken instelling in bewaring geven. Groei van een bank versterkt meestal dat vertrouwen en vermindert in de ogen van de klant het risico. Hetzelfde valt te zeggen met betrekking tot verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast spelen specifieke factoren een rol bij de voortdurende concentratie. Zo gaat het op dit moment dus vooral om het verwerven van een gunstige uitgangspositie met het oog op die toekomstige Europese markt, een situatie waarin nationale grenzen niet langer allerlei beperkingen opleggen aan het zaken doen op financieel gebied.

De voorbeelden uit het verleden zijn talrijk. In 1964 zorgden twee fusies binnen de groep van toonaangevende banken voor het ontstaan van ABN en Amro. Een jaar eerder leverde het samengaan van de twee grootste verzekeringsgroepen van dat moment. Nationale Levensverzekering-Bank en De Nederlanden van 1845, het concern op met de naam Nationale Nederlanden. Later gingen Ennia en Ago op in het huidige Aegon. De Raiffeisenbank en de Boerenleenbank verenigden zich tot Rabo. De Postbank kwam voort uit de Postcheque- en Girodienst en de Rijkspostspaarbank. In een volgende fase verbond deze combinatie zich weer met de NMB. Fusies zijn binnen de financiële wereld een repeterende breuk. In de voorbije maanden kreeg de opzienbarende samenvoeging van ABN en Amro gestalte. Amev wil in zee met de Verenigde Spaarbank en Rabo lijft Interpolis in. Wat opvalt is, dat na de mislukking van de alliantie tussen Amro en de Belgische Generale Bank, de voorkeur duidelijk uitgaat naar partners uit eigen land.

Expansie

Nationale Nederlanden en de NMB Postbank Groep -er is nog geen besluit gevallen over de naam voor de combinatie— versterken via de voorgenomen fusie de basis. Zo krijgen zij meer financiële armslag voor uitbreiding en worden de risico's en winstbronnen beter gespreid. Als conglomeraat kunnen zij een breed scala van produkten aanbieden. Daarbij staat, met de NMB-vestigingen en de postkantoren, een dicht netwerk van distributiekanalen ter beschikking.

Het strategisch beleid zal gericht zijn op een krachtige expansie in vooral het buitenland. Het verzekeringsconcern realiseert nu reeds 53 procent van de omzet elders in de wereld. Daarbij ligt de nadruk op de Verenigde Staten (23 procent). Binnen Europa zijn Frankrijk en Duitsland nog witte vlekken. Met de toename van activiteiten in het buitenland van eerst de NMB en daarna de NMB Postbank ging het de laatste jaren erg snel. In 1989 steeg het aandeel van het internationale bedrijf in de actiefzijde van de balans van 16,5 naar 19,5 procent. Samen gaan de partners nu op jacht naar overnames, met de intentie een internationale financiële dienstverleningsgroep van allure te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.