+ Meer informatie

RECENSIES

21 minuten leestijd

Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de 16e en 17e eeuw. Uitg. Kok, Utrecht 2012, 656 blz., € 25,-

Dit boek behandelt de geschiedenis van de Reformatie in de Noordelijke Nederlanden. Dat gebeurt op een uitgebreide, maar tegelijk prettig leesbare manier. De lezer ontvangt een schat aan informatie over het verloop van de Reformatie, over de inrichting van het kerkelijk leven (hoe zat het met de tucht, hoe ging men om met het huwelijk, welke bepalingen waren er rond een begrafenis, etc. etc.), en over remonstranten, dopersen, Lutheranen en de contrareformatie.

Feitelijk is de prijs van dit boek erg laag in het licht van wat u ervoor ontvangt. Gewoon een aanrader om eens in stille uren te lezen. Het is zo goed om te zien hoe ons voorgeslacht zich al over allerlei zaken gebogen heeft die ook ons bezighouden. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Volg hun geloof na. Belijden in het spoor van de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Uitg. Den Hertog, Houten 2013, 158 blz., € 16,50.

Dit boek richt zich speciaal tot jongeren die belijdenis hebben gedaan. Juist voor hen is Hebreeën 11 een aansprekend hoofdstuk. Jongeren willen immers graag ‘identificatiefiguren’? Nu, dan bieden deze voorbeelden allerlei aanknopingspunten. Op een fijne manier gaat de schrijver in op allerlei vragen die bij jongeren kunnen leven over het geloofsleven. Een boek dat heel goed als belijdenisgeschenk kan dienen.

dr. C.A. van der Sluijs, Het huis van mijn vader. Over een geestelijke erfenis met autobiografische noties. Uitg. Brevier, Kampen 2013, 111 blz., € 9,95.

Op een originele manier geeft de schrijver zijn visie op de gereformeerde gezindte, mede in het licht van wat hij zelf van huis uit meekreeg en verwerkte. De titel heeft een driedubbele lading: het ouderlijk huis van de schrijver, de kerk als huis van God en het Vaderhuis in de hemel. Hij kiest vijf kernwoorden (reformatorisch - piëtistisch - puriteins - kohlbruggiaans - gereformeerd) en beschrijft daarvan de sterke en zwakke kanten. Daardoorheen vertelt hij op een persoonlijke manier hoe hij zèlf de dingen beleeft. Zoals we dat van dr. Van der Sluijs gewend zijn, wijst hij allerlei eenzijdigheden ter linker- en rechterzijde af. Tegelijk wil hij breed om zich heenkijken. Hij trekt uiteindelijk de conclusie: ‘Alleen het gereformeerde belijden met en in zijn diverse reformatorische variaties en varianten heeft recht van spreken in het Huis van mijn Vader’.

Een enkele keer vraagt men zich af wat de schrijver bedoelt. Bijvoorbeeld op blz. 22: ‘In toenemende mate gingen confectie en confessie zich tot elkaar verhouden als water en vuur’. In zijn waardering voor het Kohlbruggianisme (blz. 98) meent de auteur het gevaar te zien van een geloof dat in zichzelf gelooft. Ook dat is mij niet echt helder.

Maar voor het overige: een boek in een geheel eigen stijl dat het waard is gelezen te worden.

Gerard Dekker, Dat Koninkrijk, verwachten we dat nog? Over de ontwikkeling van de samenleving en de houding van het christendom daartegenover. Uitg. Meinema, Zoetermeer 2013, 136 blz., € 12,95.

De bekende godsdienstsocioloog van de VU geeft in dit boek zijn visie op de ontwikkeling van de huidige (vooral Nederlandse) samenleving. Hij is daar heel positief over. Hij ziet die ontwikkeling in veel gevallen zelfs als een realisering van het christelijk visioen van het komende rijk van God. Hij vraagt zich af waarom christenen toch zo in verzet zijn (gekomen) tegen de groeiende autonomie van mens en wereld. En dat terwijl het christendom toch eeuwenlang een cultuurvormende kracht is geweest.

Ik aarzel niet om dit een verbijsterend boek te noemen. Men moet toch werkelijk wel een roze bril op hebben om allerlei ontwikkelingen in onze maatschappij als positief te duiden. Kennelijk zijn ordeningen in God schepping en de Tien Geboden geen maatstaf meer. Immers, wanneer we werkelijk het Woord van God als uitgangspunt nemen, zien we steeds meer antichristelijke trekken in de huidige samenleving.

Dekker meent zich voor zijn gedachten te kunnen beroepen op Bonhoeffer. Maar ik vraag mij af of hij hem recht doet. Wie bijvoorbeeld in de recent verschenen ‘Ethik’ van Bonhoeffer diens gedachten over het ongeboren leven leest, komt een andere waardering van abortus tegen dan in dit boek. Als de schrijver dan met instemming Berkhof aanhaalt (‘de bekroning van het proces van de evolutie’) komt voor mijn besef de aap uit de mouw.

Dr. Ad Prosman, Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering. Uitg. Groen, Heerenveen 2013, 283 blz., € 12,50.

Ongeveer tegelijkertijd met het rapport over homoseksualiteit en homoseksuele relaties dat onze generale synode openbaar het licht deed zien, verscheen dit boek van dr. Prosman, hervormd emerituspredikant. Het boek staat in de rij van de Artiosreeks en is dus een uitgave in samenwerking met de Gereformeerde Bond.

Principieel trekt de schrijver dezelfde lijnen als het synoderapport. Het boek biedt onder meer een overzicht van de discussie in de Nederlandse kerken, maar ook in buitenlandse kerken en in het Jodendom. De relevante Schriftgegevens worden uitgebreid besproken. Een apart deel wordt gewijd aan de hermeneutiek, want daar blijken de beslissingen te vallen. In dit gedeelte gaat de auteur in gesprek met o.a. dr. B. Loonstra en dr. R. Ganzevoort. Belangwekkend is de manier waarop de auteur de teksten uit Leviticus 18 en 20 plaatst in het licht van de beslissingen van het apostelconvent in Handelingen 15.

Op de psychologische achtergronden van homoseksualiteit wordt in dit boek niet ingegaan, en dat is bewust ook niet de opzet geweest.

De kracht van het boek ligt vooral in de exegetische en hermeneutische partijen, en minder in de handreiking hoe hier nu mee om te gaan in praktijk van het pastoraat. Maar het biedt heel veel waarmee we in de huidige discussie onze winst kunnen doen.

Dr. Jan Hoek, Garantie voor de toekomst. Gespreksboek over hoop. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 160 blz., € 17,50.

Jaren geleden schreef dr. Hoek twee boekjes over de toekomst: ‘Voorbij de dood’ en ‘Nabij de toekomst’. Dit boek is de opvolger van die twee. Veel aspecten van de Bijbelse toekomstverwachting komen aan de orde. Het boek is helder geschreven. Door de gespreksvragen is het ook geschikt om in een kring te behandelen.

Het boek is heel sterk waar het blijft binnen de grenzen die de Schrift zelf aangeeft, en dat is voor het overgrote deel van de bladzijden het geval. Veel waardering daarvoor. Juist als dat spoor verlaten wordt en de schrijver zich ‘enige speculatie veroorlooft’, zoals hij zelf opmerkt op blz. 95, wordt het wat anders. Bijvoorbeeld in de manier waarop herkenning na de dood wordt ingevuld. Of over de vraag of aanhangers van andere godsdiensten behouden kunnen worden zonder bewuste kennis van Christus. Dan gaat de schrijver verder dan de Schriften ons aanreiken en dat is jammer. Dat neemt het vele goede in dit boek echter niet weg; er wordt in veel opzichten ‘klare wijn’ geschonken.

H. van’t Veld, Ik wil zingen van mijn Heiland. De Heidelbergse Catechismus in 52 liederen. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 69 blz., € 11,90.

De auteur van dit boekje heeft al heel wat bijdragen geleverd aan ‘het christelijk lied’. Op een gegeven moment (in 2007) verscheen van hem in liedvorm een bewerking van de Heidelberger.

Kennelijk heeft de uitgever er brood in gezien dat werk opnieuw uit te brengen in het herdenkings- jaar van ons leerboek. Hoewel keurig verzorgd laat de uitgave toch iets van haastwerk zien: verantwoording, toelichting en inhoudsopgave ontbreken. Wat de inhoud betreft: de schrijver heeft een goed oor voor de verhouding tussen woord- en muzikaal accent,waardoor de liederen goed zingbaar zijn op de aangegeven melodieën van bekende psalmen en gezangen. Maar of ze veel gezongen gaan worden? De aard van onze catechismus brengt niet alleen een getuigende maar ook een redeneren- de ‘toon’ mee. En daar is een lied m.i. toch niet het ideale voertuig voor. Tenslotte merk ik op dat de prijs voor dit kleine boekje wel aan de hoge kant is.

H. Bor, Gedenkt de gevangenen. Ervaringen met mensen in de marge. Uitg. Den Hertog, Houten 2013, 175 blz., € 14,50.

De schrijver, thans als lerend ouderling verbonden aan de kleine gemeente in Poederoijen, was lange tijd werkzaam in het Belgische Gent, niet alleen als evangelist, ook als hoofdaalmoezenier van de rijksgevangenis daar. In dit boek doet hij verslag van zijn ervaringen als pastor van gedetineerden. Hij doet dat op eenvoudige, onopgesmukte manier waarin hij van tijd tot tijd situaties uit het leven van een reeks gevangenen afwisselt met momenten uit het leven van profeten en apostelen. Dat werkt soms heel verfrissend, soms ook wel eens wat verwarrend. Schrijven vanuit het eigen perspectief werkt zeker de levendigheid in de hand, maar heeft ook het gevaar in zich dat je als auteur wel erg aanwezig bent.

Maar voorop staat zeker de dienst van het Evangelie verricht aan kwetsbare en gekwetste mensen.

Graham Tomlin, Een kerk die verrast, Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2012, 205 blz., € 15,90.

Mensen buiten de kerk zijn meestal niet geïnteresseerd in de boodschap die de kerk probeert uit te dragen. De vraag die Tomlin zich stelt is: hoe kunnen zij verrast worden met de waardevolle boodschap van het Evangelie? Hij tast de huidige samenleving af en concludeert dat mensen minder naar vergeving zoeken als wel naar een minder oppervlakkige levensstijl. De eerste stap naar het verstaan van de Bijbelse boodschap is daarom niet proberen de ander te overtuigen, maar naar meer te laten verlangen van het heil dat zichtbaar wordt in de nieuwe gemeenschap die God schept. De vele praktijkvoorbeelden die Tomlin gebruikt, maken het boek aantrekkelijk om te lezen.

John Piper, Gebruik je verstand, Uitg. Van Wijnen, Franeker 2012, 223 blz., € 19,95.

Piper is hoogleraar en predikant in Minneapolis (VS). Zijn vele boeken over geloof en theologie, waarvan er ook enkele in Nederland zijn verschenen, vinden heel veel waardering onder orthodoxe christenen. Dat heeft ongetwijfeld alles te maken met Piper’s grote eerbied voor de Heilige Schrift, maar zeker ook met zij heldere en toegankelijke manier van schrijven. In dit zeer leesbare boek voert hij een pleidooi voor het liefhebben van God met heel je verstand. Wat betekenen die woorden? Hij omschrijft dat zelf als volgt: ‘Het betekent dat ons denken alles in het werk stelt om in ons hart wakker te roepen hoe goed het is om God daadwerkelijk lief te hebben boven alles’. Hij ontmaskert daarbij valse tegenstellingen tussen hoofd en hart en gaat uitvoerig en Bijbels onderbouwd het relativisme en anti-intellectualisme van ons postmoderne denken te lijf. Mij trof daarin bijzonder de bescheiden en ook realistische wijze waarop deze auteur waarschuwt voor vormen van hoogmoed; maar meer nog de werkelijk bevindelijk-ootmoedige houding in zijn omgang met de Schrift. Een zeer leerzaam boek dat ik graag in de handen van veel ambtsdragers zou zien!

Frans Willem Verbaas, De vierde vrouw. De wonderlijke lotgevallen van een tegendraads theoloog. Uitg. Mozaïek, Zoetermeer 2013, 382 blz., € 19,90.

Dit boek is een roman met als hoofdpersonage niemand minder dan de befaamde theoloog Karl Barth. Het startgegeven lijkt wat bizar: de inmiddels 119 jaar oude Barth wordt ontvoerd naar een Afrikaans land (dat blijkt later een daad van de president van Zimbabwe, Mugabe, te zijn.) Vanuit die situatie blikt Barth terug op zijn werk, z’n bewogen theologische arbeid, z’n universitaire carrière in relatie tot het opkomend Hitlerregime, z’n vriendenkring en, niet in de laatste plaats, op z’n huwe- lijksleven. Wie mocht denken dat hier door een romanschrijver wat ‘bij elkaar gefantaseerd is’ heeft het mis; Verbaas doet verantwoording van wat hij heeft gedaan. Karl Barth overleed in 1968; alles wat over hem verteld wordt (uiteraard tot aan dat sterfjaar) berust op gedegen bronnenonderzoek. De lezer wordt op een verrassende manier met het leven van deze bijzondere man geconfronteerd, waarbij hij vaak ook met het gedachtengoed van Barth kennismaakt. Een met ernst en humor ge- schreven boek. En wie die vierde vrouw is? Ook dat is een ( serieuze) verrassing.

Henk Vreekamp, Als Freyja zich laat zien. De code van het christendom. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 366 blz., € 19,90.

Met dit boek voltooit Vreekamp zijn opmerkelijke trilogie over de positie én de kern van het christe- lijk geloof in het oorspronkelijk heidense Nederland, m.n. het Veluweland. Daar heeft hij eindeloos gewandeld, mensen ontmoet, oude vindplaatsen bezocht, historische attributen in kerken onder- zocht en vooral nagedacht over de vraag hoe dat christelijk geloof geland is in die oude Germaanse en Saksische heidense cultuur. In dit derde deel doet hij dat weer op een boeiende manier: hij laat het modern-heidense meisje Freyja (naam van een Germaanse godin!) uitvoerige wandelingen maken vanuit de dorpskerk van Epe. Zij ontvangt tijdens één zo’n wandeling een op perkament ge- schreven tekst, het is de in oude Angelsaksische taal gegeven versie van de Apostolische belijdenis. Op elke wandeltocht ontmoet zij een apostel die haar steeds één geloofsuitspraak uit die belijdenis uitlegt. Zo komen alle apostelen voorbij met wie Freyja soms stevig in discussie gaat. Vreekamp heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt maar hij weet waar hij over spreekt. Zijn passie voor alles wat met de culturele en bovenal religieuze ontmoeting te maken heeft van jodendom, heidendom en christe- lijk geloof spat als het ware van de bladzijden van dit boek af. De Schrift is zijn hoofdbron; vaak is zijn toepassing verrassend, soms ook wel eens wat speculatief, maar altijd zeer de moeite van het lezen waard. Wie dit boek leest, verrijkt zijn geest.

M. Lucado, Wat genade met je doet, Uitg. Voorhoeve, Utrecht 2012, 144 blz., € 14,50.

Deze populaire schrijver heeft een frisse en makkelijk leesbare stijl. Het is zo laagdrempelig dat het ook gelezen kan worden door wie nog vreemdeling/jongeling in Genadeland is. Keerzijde van het vlotte taalgebruik is echter wel dat het in mijn beleving regelmatig de grens van eerbied overschrijdt als het gaat om het beschrijven van Gods werk (genade als “Gods beste ingeving”, “Gods allerbeste gedachte”, “God is aan het opwarmen”). De bedoeling is positief (Gods goedheid en genade in begrijpelijke taal aanprijzen), maar zulk soort woorden zijn toch echt te mensvormig. Hoe is het inhoudelijk? Veel is Bijbels. Omdat het zo’n veelgelezen schrijver is, kan alertheid op eenzijdigheden extra van belang zijn: het boek is bijvoorbeeld weinig onderscheidenlijk en soms lijkt de genade niet meer van een wet te willen weten. Toch komen er mooie vragen aan de orde: Wat doet genade met jezelf en met anderen? Wat wil de Heere ermee doen? Hoe ga je met Zijn genade om? Geeft het je werkelijk de rust die het bedoelt? Hoe verandert het je leven? Goede vragen! Juist als ambtsdragers zijn we geroepen om schatzoeker, schatgraver, schatbewaarder en schatuitdeler te zijn op het gebied van genade. Dit boek kan daarbij goede diensten bewijzen! Daarom toch aanbevolen om de betekenis van genade diepgravend (en dat mag ook best kritisch) te onderzoeken.

M. Van Kooten, De vier mannen van de Heidelberger, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 127 blz., € 9,95.

De auteur van dit boekje, bekend van de catechisatiemethode ‘Reflector’, schrijft over het ontstaan en de lotgevallen van de Heidelberger Catechismus. Hij weet dat op een aansprekende wijze te doen, mede door de insteek te kiezen bij de levensverhalen van vier personen die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van de catechismus. Daarbij laat hij tevens zien dat de invoering ervan enerzijds gepaard ging aan oprechte vroomheid en gedegen Bijbelkennis, maar aan de andere kant ook zwaar bevochten moest worden. Men achtte dit onderwijs zo hoog dat de katholieken er de doodstraf op zetten en dat de protestanten er het leven voor over hadden. Al met al brengt dit boekje de lezer opnieuw onder indruk van de betekenis van de Heidelberger in de geschiedenis tot nu toe. Welke criticus durft na lezing van deze lotgevallen de waarde van de Heidelberger nog te betwisten? Vier mannen die ons wijzen op de drie stukken, de twee wegen en de ene Naam uit Gods eigen Woord. Dat kan veel slechter en eigenlijk niet beter. Aanbevolen dus. De catechismus is nog steeds geen verleden tijd. Enkele kleine drukfoutjes in dit boek (o.a. op blz 102 en 106) behoren ongetwijfeld wél tot het verleden na deze eerste druk.

P. Rouwendal, Verantwoordelijkheid en verkiezing. Een harde noot, Uitg. Brevier, Kampen 2013, 126 blz., € 12,50.

Een harde noot, een grote nood - hoe dan ook, een belangwekkend onderwerp voor geestelijke leiding in prediking, onderwijs en pastoraat: Hoe kan ik verantwoordelijk zijn als God alles besluit en bestuurt? Velen beten de geestelijke tanden er op stuk. Is deze noot te kraken? Rouwendal trekt aan de noodrem als het gaat om een noodlottig systeemdenken enerzijds en een notoir Arminiaans denken anderzijds. Ook plaatst hij voetnoten bij een te gemakkelijk spreken over een ‘onoplosbare spanning’. Verantwoordelijkheid en verkiezing spreken elkaar niet tegen, betoogt hij. Ontdaan van de ruwe bolster van onze vragen werkt de blanke pit van de verkiezing niet verlammend, juist stimulerend! Namelijk om in afhankelijkheid de door God gegeven middelen aan te grijpen tot geloof en bekering. Een kraakhelder boekje, onderbouwd met vele noties uit Bijbel en belijdenis. Is de noot daarmee ook werkelijk gekraakt? Niet voor wat de verkiezing zelf betreft: als het daarom gaat, krijgen we alleen maar minder noten op onze zang. Maar de sleutel ligt dan ook niet in het kraken van de hardste noten, maar in het teruggaan naar het ‘aap-noot-mies’ van het evangelie. Het is noodzakelijk dat valse tegenstellingen (die het geloofsleven in de weg staan) daarvan worden afgepeld. Opdat de vrije genade in Christus, gezien, gesmaakt en genoten mag worden. Nota bene!

H. de Wolf, Verhaal en feit in Bijbelse tijd. Geschiedschrijving in het Oude Testament, Uitg. Woord en Wereld, Haarlemmermeer 2013, 104 blz., € 11,00.

De auteur van dit ‘cahier’ (de serie is bedoeld voor gemeenteleden, tot versterking van het gereformeerde leven) is emerituspredikant binnen de GKV. Hij belicht de oudtestamenti-sche geschiedschrijving. Hij komt op voor de historiciteit van de Bijbel (een verfrissend geluid te midden van veel moderne theologie die alles van vraagtekens voorziet), al is het een geschiedschrijving met een bijzonder karakter. Dat zij niet in alles voldoet aan de huidige eisen van een wetenschappelijk-historische studie, doet echter nog niets af aan de feitelijkheid ervan. Al met al een nuttig boekje, ook voor pastorale of catechetische gesprekken! Toch maakt de schrijver, zeker voor wie zich al wat diepgaander met deze materie heeft beziggehouden, soms wel hele korte slagen als het gaat om complexe hermeneutische vragen. Hij geeft zelf aan het begin al aan niet uit te zijn op een wetenschappelijke discussie, maar meer op een instructief boekje. Dit maakt het enerzijds goed leesbaar voor niet-theologen, maar tegelijk gaat het soms wel erg krap door de bocht: ook eerlijke vragen die de tekst serieus willen nemen, lijken zonder meer op dat hellende vlak te worden geplaatst, dat afglijdt naar de theologie van het ‘wel waar, maar niet echt gebeurd’. Dat is wel vaak gebeurd, maar gelukkig niet altijd waar.

S. Kierkegaard, Voor die ene die lezen wil, Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2013, 143 blz., € 15,00.

In dit boekje treffen we vijf in het Nederlands vertaalde toespraken van de bekende Deense filosoof-theoloog Søren Kierkegaard aan. Kierkegaard noemt de overdenkingen bewust geen preken (uit bescheidenheid, of… wars van alles wat kerkelijk is?), maar toespraken. Elk van hen wordt voorafgegaan door een Bijbeltekst, maar daar lijkt exegetisch niet heel veel van terug te komen in de wijdlopige besprekingen die volgen. Er zijn niettemin diepe gedachten in te vinden. Soms gaan de gedachten, diep inhakend op de eigen beleving, net even dieper dan Gods openbaring reikt. Al met al best mooi, maar -om eerlijk te zijn- weinig dat direct hout snijdt voor de ambtelijke praktijk. Maar zoals Kierkegaard zelf in elk van zijn drie voorwoorden in dit verzamelboekje schrijft: wat hem betreft blijft het boekje in het verborgene: het gaat hem maar om die éne, die het lezen wil -diegene die hij ‘zijn lezer’ noemt.

Prof. dr. A. Baars en drs. A. Groothedde, Belijden in zevenvoud. Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschriften, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 448 blz., € 39,90.

Deze ‘foliant’ bevat een overzicht in kolommen van zeven van de belangrijkste protestantste belijdenisgeschriften. Behalve de drie Formulieren van Enigheid zijn ook de Augsburgse Confessie, de Catechismus van Genève, de Westminster Confessie en de Kleine Catechismus van Westminster opgenomen. Bij het bepalen van de structuur is uitgegaan van de bekende lokaal-methode, dat wil zeggen de indeling die ook in de meeste dogmatieken gebruikelijk is. Wie kennis neemt van dit werk, komt niet alleen onder de indruk van de inzet van de samenstellers om het belijden der kerk op deze wijze toegankelijk en overzichtelijk te maken, maar zeker ook van de inhoud van wat wordt geboden. De samenstellers, van wie prof. Baars tekende voor de aan de confessies voorafgaande inleidingen, hadden bij het vervaardigen van dit kloeke werk naar eigen zeggen een breed publiek voor ogen. Daarbij is het zeker voor ambtsdragers de moeite waard om via een boek als dit kennis te nemen van wat in onze traditie ís en wórdt beleden. Opdat we als leidinggevenden in de gemeenten in de leer die naar de godzaligheid is, gefundeerd mogen zijn!

Gerrit Beunk, Nu mag je aan het avondmaal! Een week van voorbereiding, Uitg. Groen, Heerenveen 2013, 67 blz., € 9,95.

Gezien de schrijfstijl van dit boekje zal het bedoeld zijn voor voornamelijk jonge mensen. Het is bedoeld voor de persoonlijke invulling van de voorbereidingsweek voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal. Via thema’s als ontdekking, schuldbesef, vergeving en verwachting wordt de lezer meegenomen langs Schriftwoorden, meditaties en gedichten. De titel van deze paperback kan onbedoeld op het verkeerde been zetten. Het zal toch niet de bedoeling van de schrijver zijn om het lezen van zijn boekje te koppelen aan de constatering op de kaft?

Ds. P. Molenaar, Zaligmakende genade. De brief aan Titus, (serie ‘Aan u geschreven’), Uitg. De Banier, Apeldoorn 2012, 155 blz., € 13,90.

De uitgever is al enige tijd bezig met het laten verschijnen van Bijbelstudieboekjes over de nieuwtestamentische brieven. Ds. Molenaar, emerituspredikant van de PKN, schreef deze meditatieve verklaring van Paulus’ brief aan Titus. Deze brief krijgt naar aanleiding van Titus 2 vers 11 de ondertitel ‘Zaligmakende genade’ mee. Het is een helder en bevindelijk getoonzet werkje, dat mede door de toegevoegde gespreksvragen ook voor gesprekskrin-gen of verenigingen geschikt is.

John Piper, Spectaculaire zonden. Hun wereldwijde betekenis voor de verheerlijking van Christus, Uitg. Van Wijnen, Franeker 2013, 104 blz., € 12,50.

De wat merkwaardige titel van dit boek verwijst naar het vele ‘opzienbarende’ kwaad dat in deze door de zonde getekende wereld wordt aangetroffen. Velen lopen stuk op de gedachte dat ‘de God van liefde’ zoveel onrecht en lijden kennelijk tolereert. Piper gaat op een Bijbelse én gereformeerde wijze op dit probleem in. De leer van Gods soevereiniteit blijkt daarbij geen extra struikelblok te zijn, maar wijst de weg naar het vinden van troost, moed en houvast in een wereld vol onrechtvaardigheid. Daarbij is het de diepste wens van de schrijver dat we ook in deze dingen de eer van de drieënige God op het oog mogen hebben. Opnieuw een verrijkend werk van deze vruchtbare theoloog.

Reinier Sonneveld, De stilte van God, Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2013, 384 blz., € 17,90.

Volgens de flaptekst is dit boek een diepgravende studie, die toch vlot en prettig leest. Inderdaad is de stijl helder en hedendaags, maar wat geboden wordt, vraagt toch herhaaldelijk om bezinning en verwerking. Er komen veel thema’s langs, die herkenbaar zullen zijn voor wie in onze postmoderne tijd met het geloof worstelt. ‘Het doet me zo weinig’, ‘Je moet altijd zo veel’, ‘waarom doet God niks?’ en ‘tegenwoordig weten we wel beter’, zijn enkele van onderwerpen die behandeld worden. De veelzijdige kennis van de schrijver, die hij probeert te verwerken in het oplossen van vragen, dwingt respect af. Wel had ik moeite met het feit dat ter verwerking van de thema’s een negental speelfilms worden aanbevolen. Tevens gaan de behandelde onderwerpen naar mijn gevoel niet écht de diepte in. Waar is de worsteling van de mens, die zich zondaar voor God weet, en de vraag van McCheyne leert stellen: ‘Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God’?

Jos Strengholt, Kleine Catechismus voor freethinkers, Uitg. Medema, Heerenveen 2013, 192 blz., € 14,95.

De bekende priester, journalist en commentator, die we onder meer kennen van zijn verslaggeving vanuit Egypte, schreef dit boekje met het oog op het gesprek dat we vandaag de dag nogal eens met atheïsten te voeren hebben. Het uitgangspunt voor deze paperback met daarin 52 vragen en antwoorden, was de ongeveer 200 vragen die hij op de atheïstische website www.freethinker.nl tegenkwam. Dat Strengholt uitkwam op 52 vragen, is naar eigen zeggen een ‘knipoog naar de gereformeerde catechismus met 52 vragen en antwoorden’. Als hij hiermee de Heidelberger bedoelt, zal dat wel over de bekende Zondagsafdelingen gaan.

Dit boekje bevat veel verhelderende gedachten. Dat laat onverlet dat het ‘overtuigen’ van de waarheid van Gods Woord nooit door redelijke argumenten, maar door Gods Geest tot stand gebracht wordt.

Ds. W. Visscher, Kom er maar voor uit. Jongeren de samenleving in, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2012, 88 blz., € 8,95.

De pastor van de Gereformeerde Gemeente heeft een vaardige pen én oog voor wat het betekent om in de huidige tijd christen(jongere) te zijn. Hij signaleert daarbij - en dat geeft evenwicht - zowel bedreigingen als uitdagingen. De tekst die de schrijver aanleverde, gaat vergezeld van kadertjes met voorbeelden uit de praktijk, geschreven door Govert-Henk Mijnders. Een mooi, persoonlijk getoonzet boekje, dat bijvoorbeeld cadeau gedaan kan worden aan jongeren die ofwel aan een vervolgstudie beginnen of gaan werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.