+ Meer informatie

Besprekingen van de Heilige Oorlog

6 minuten leestijd

53.

Krachtig heeft de consciëntie als Gods stedehouderes gesproken tot bevestiging van de waarheid die Vreze Gods kwam uit te dragen in Mensziel. Als leraar kwam het geweten het kwade met heilige autoriteit te bestraffen en het goede aan te prijzen. De stad kwam in de eerste plaats haar plicht te verzuimen door haar roeping, waartoe zij geroepen was, niet te vervullen.

Maar toen zij van deze diepe ontroering een weinig bedaard waren en allen eendrachtig geloofden dat de woorden van Vreze Gods de waarheid waren, kwam men tot het besluit handelend op te treden.

Allen die de vreze Gods waren toegedaan keerden zich tegen de verleider Vleselijke Gerustheid. 't Is waar, onder zijn invloed kwamen wij het rechte spoor te verlaten en onze beminde Vorst te krenken. Door de ware rust des geloofs die in de Heere is, uit het oog te verliezen, kreeg de vleselijke gerustheid die zich in alles godsdienstig voordeed, ingang. En zo werd het door ons verzuimd het kostelijke van het snode te onderscheiden, tot grote schade van de levendige werkzaamheden des geloofs.

Toen deze zaken met gevoel van smart in de stad besproken werden, was dat niet om aan te horen voor de trotse heer Vleselijke Gerustheid. Zonder iets te zeggen, want hij bemerkte heel goed dat hij in al zijn doen doorzien en veroordeeld werd, verdween deze verleider in een stil vertrek.

Bij deze gelegenheid woog het woord van hun Vorst zeer zwaar op het hart, waarmee Hij hen bevolen had zich te wachten van de valse profeten, die zouden opstaan om de stad Mensziel te verleiden en te bedriegen.

Hadden wij maar naar dat woord, naar dat waarschuwend woord geluisterd, dan had de vleselijke gerustheid, die uit ons verdorven bestaan is opgekomen, nooit die macht over ons verkregen. Hoe is het mogelijk, want in aard en doen is die diabolistische geest toch goed te onderscheiden van de Geest van Christus.

Gedacht vanuit de beminnrlijkheid van Vorst Immanuël en vanuit de liefde ons bewezen, is het niet mogelijk te vervallen in de greep van Vleselijke Gerustheid. Het geloof dat door de liefde werkt is daarmee niet te verenigen, is er zelfs geheel afkerig van. Door te worstelen in de liefde van Christus wordt het geestelijk kennen van die liefde in haar breedte en lengte, diepte en hoogte, met steeds meer graagte gezocht. Om zo met steeds meer klaarheid de liefde van Christus te bekennen, die de kennis van een godsdienstige beschouwing te boven gaat, want daarin wordt de kracht van de liefde gemist. En door deze onderscheiding uit het oog te verliezen kwam Mensziel met een godsdienstige beschouwing te vervallen in een vleselijke gerustheid. Och nee, dat doet men niet opzettelijk, 't gaat gewoonlijk geheel geruisloos. Men laat zich bedwelmen en dat doet ons dan komen tot een bepaalde inzinking. Niets werkt de verachting van het genadeleven gemakkelijker in de hand dan dat.

Nu Mensziel door het spreken van Vreze Gods en het getuigenis van het geweten weerklank bekwam in het gemis van de eerste liefde, werd Vleselijke Gerustheid gegrepen en veroordeeld om in het vertrek waarin hij gevonden werd prijsgegeven te worden aan het vuur, want hij is door en door diabolistisch van aard. Achter zijn godsdienstig gewaad en gepraat wist hij zijn vijandschap tegen het leven der genade te verbergen, om zo op een bedriegelijke wijze ingang te bekomen in het hart van Mensziel.

Maar met de veroordeling van Vleselijke Gerustheid was de zaak bij lange na nog niet in orde, en dat werd door Mensziel ingezien en ter harte genomen. Uit liefde tot de beminde Vorst Immanuël begon de stad Hem te zoeken, maar ach! zij vonden Hem niet. Ja, door Hem te verlaten kwam Hij ons te verlaten. Hiermee werden de woorden van Vreze Gods met des te meer kracht voor hen bevestigd, zodat zij zeer moeilijk en ontevreden op zichzelf werden en dat vanwege de smart en smaad die zij met de blijken en bewijzen van hun liefdeloosheid de Vorst hadden aangedaan.

Maar gelukkig beginnen de burgers vanuit dat gemis, daar het steeds meer werd een levend gemis, met elkander te spreken. Een ieder sprak het met beslistheid des harten uit: „Het is mijn schuld dat ik de zegeningen van de Vorst moet missen, dat ik Zijn stem niet hoor, Zijn aangezicht niet zie en Zijn liefde en vrede niet smaak. Daar werd niet één woord tot verontschuldiging gesproken. Vanuit dat gemis spraken de burgers met droefheid naar Hem van hart tot hart.

Toen werden de burgers het eens om naar de heer Secretaris de grote en opperste Leraar van de stad Mensziel te gaan, om zo van Hem in deze droeve zaak iets te weten te komen. Want Hij was de Ziener en kon zeggen waar Immanuël was en hoe zij een request moesten opstellen.

Maar ach, en 't is te begrijpen, de heer Secretaris wilde hen niet ontvangen, noch in deze omstandigheden een samenkomst met hen hebben. Ook wilde Hij hen niet toelaten tot Zijn koninklijke verblijfplaats te naderen, noch Zelf tot hen uitkomen om Zijn aangezicht te tonen of enige kennis met hen te houden.

Dit was, en het zal wel duidelijk zijn, een donkere dag voor Mensziel. Een dag van verschrikking en onweder. Het is geen geringe zaak de Heilige Geest smart en smaad aan te doen. Te meer daar men in alles zo afhankelijk is van Zijn licht en leiding, werk en kracht.

In de verschrikking van deze verlatenheid werd het steeds meer gevoeld en beseft dat zij nooit en nog eens nooit hadden moeten luisteren naar het gezelschap en de toespraak van Vleselijke Gerustheid. En dat te meer daar zij vanuit de mond van Getrouwe zo ernstig gewaarschuwd waren. Onze lichtvaardigheid in dat vleselijk handelen kan nooit genoeg beweend worden, want de liefde ons bewezen door Koning El- Schaddai in het zenden van Zijn enige en geliefde Zoon hebben wij daarin verloochend. Gedurig kwamen de burgers in al deze overdenkingen zich terug te trekken in de eenzaamheid om hun smart over al dit kwaad uit te wenen. Werkelijk deze droefheid had meer diepgang dan in hun eerste bekering door te zondigen tegen de liefde hun in woord en daad bewezen. Als vanzelf kwam Vreze Gods in deze droefheid weer tot aanzien bij het volk, zodat zij Hem kwamen te zien als een profeet. Door te redeneren met een blote beschouwing weet men heel veel goed te praten om zo de godsdienst van Vleselijke Gerustheid voor de hoogste levenswijsheid te begroeten. Maar de Vreze Gods wijst op de roerselen en neigingen van ons verdorven bestaan, om ons daarin te verfoeien voor het aangezicht van de Heere tot bekering.

Nijkerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.