+ Meer informatie

DE ZONDVLOED

5 minuten leestijd

3

In ons vorige artikel vermeldden we al de vier delen van hel boek van Prof. Rehwinkel. Het eerste deel: De wereld vóór de zondvloed bevat drie hoofdstukken:

1. De aarde vóór de zondvloed.

2. De duur van de eerste wereld en haar bevolking.

3. De beschaving van de antediluviaanse wereld.

In het eerste hoofdstuk brengt de schrijver naar voren, dat een warm klimaat over de gehele aardbol moet hebben geheerst. Dat is nu niet meer zo. Hoe komt dat? De schrijver vermeldt drie theorieën.

In liet tweede hoofdstuk noemt hij het aantal mensen, dat vóór de zondvloed op aarde geleefd kan hebben. Bij een bepaalde berekening komt hij tot het aantal van 774.840.979 dit moet zijn 774.840.97X: is dit een drukfout? - volgens andere berekeningen tot aantallen van 2.000.000.000 en 11.841.406.250. II ij erkent, dat dit alles pure spekulatie is, want niemand kan met enige mate van zekerheid weten hoe groot toen de wereldbevolking geweest is, maar hij gelooft, dat deze cijfers niet fantastisch, doch integendeel zeer voorzichtig zijn.

We kunnen ons voorstellen, dat hier bij de lezers vragen opkomen. Er kan inderdaad twijfel rijzen omtrent de juistheid van deze cijfers. Zo komen we bij het lezen wel meer tegen, dat voor ons nieuw is. Dat is geen bezwaar. De bedoeling van de schrijver is bij het licht van Gods Woord te komen tot een verklaring van vele dingen, die in de werken van Gods handen te zien zijn. Bij deze verklaring kan hij wel eens mistasten, maar dat doet niets af van de waarde van het boek als geheel. Het is een getuigenis tegenover alle „wetenschappelijke” theorieën, die geen rekening houden met God als Schepper en Onderhouder van alle dingen noch met Zijn openbaring in de Heilige Schrift en tegenover de theorieën, die rechtstreeks of zijdelings de waarheid van de Schrift aantasten. Laten we bij onze beoordeling niet vergeten, dat hier een geoloog en theoloog aan het woord is, die over vele dingen beter kan oordelen dan wij en naar wiens gemotiveerde beschouwingen wij best mogen luisteren.

De schrijver neemt ons mee en laat de grootheid van Gods werken zien en ook de vernietigende uitwerking van de zonde. We denken in het algemeen veel te licht over de verwoesting, die als straf Gods door de zondvloed over de wereld kwam. Prof. Rehwinkel zet er ons bij stil.

Het is niet onze bedoeling hier het boek van hoofdstuk tot hoofdstuk te volgen. We willen volstaan met vermelding van de verschillende hoofdstukken. Belangstellenden doen er goed aan het boek zelf te lezen en te bestuderen. De aandacht, die we aan dit werk besteden, is er op gericht de belangstelling ervoor op te wekken. We mogen dankbaar zijn, dat de Heere ook nog in onze tijd mannen geeft, die in getrouwheid de Schrift willen laten spreken.

Het tweede deel: Het Bijbels verhaal van de zondvloed, heeft de volgende hoofdstukken:

4. Waarschuwing voor de komende vloed

5. Enkele problemen betreffende de ark en haar lading

6. I let begin en de duur van de zondvloed.

7. Andere problemen met betrekking tot de zondvloed.

Het derde deel: Bewijsmateriaal voor de zondvloed buiten de Bijbel, is onderverdeeld in de hoofdstukken:

8. Overleveringen aangaande de zondvloed onder de volken der wereld.

9. Het babylonisch zondvloedverhaal.

10. Ander historisch bewijs voor de zondvloed.

11. Geologisch bewijs voor een universele zondvloed.

12. Glaciale en fossiele meren, steenkoollagen en olielagen.

13. Fossielen over de gehele wereld bewijs voor een universele zondvloed.

14. De mammoet en de zondvloed.

Het vierde deel: De wereld na de zondvloed, heeft de hoofdstukken:

15. Harmonie tussen Genesis en geologie; de geologische tijd tafel.

16. Andere moeilijkheden met betrekking tol Genesis en geologie.

17. De ijstijdtheorie en de zondvloed.

18. De zondvloed en de meest redelijke oplossing voor de verschijnselen, die aan de ijstijd worden toegeschreven.

19. De zondvloed, voorafschaduwing van het laatste oordeel.

Het boek telt ruim 20 illustraties.

Op blz. 83 en 84 schrijft Prof. Rehwinkel:

„De zondvloed was een dag van gericht voor de eerste wereld. Daarom is het zeker, dat God Zijn toorn openbaarde voor de zondvloed de mens vernietigde. Voordat de dood het overviel moest dit zondige en goddeloze geslacht beseffen, dat het gevallen was in de handen van de levende God, Die het niet had willen erkennen. Hemel en aarde werden in een woedende en verschrikkelijke omwenteling geworpen. De bliksem lichtte zonder ophouden en de donder rolde langs de hemel van pool tot pool. dit waren de bazuinen en hoornstoten van God, die aankondigden, dat de dag van het gericht gekomen was. De aarde zwoegde en beefde op haar grondvesten en krampachtige stuiptrekkingen deden haar barsten. Vulkanen spuwden vuur, water, stoom en zwavel en vermeerderden zo het afgrijzen voor dit schrikaanjagend toneel van goddelijk oordeel. Dit is maar geen fantasie, geen verbeelding. Indien al de kolken van de grote waterdiepte openbraken, zoals Mozes zegt, houdt dit zeker zulke geweldige en kosmische verwoestingen in als hierboven beschreven. En dat zoiets ergens in een ver verleden in de geschiedenis van onze aarde plaats vond, wordt gestaafd door de toestand van het gesteente in de aardkorst. Geologen zijn met deze toestand bekend en beschrijven ze nauwkeurig, terwijl zij ze toeschrijven aan geweldige beroeringen en omwentelingen van hele werelddelen. Maar omdat het voor onwetenschappelijk gehouden wordt om de bijbelse mededeling van een wereldwijde katastrofe te aanvaarden, vinden ze andere verklaringen en plaatsen deze gebeurtenissen in het nevelig verleden van miljoenen en miljarden jaren geleden”.

De schrijver eindigt dat (7e) hoofdstuk met het volgende:

„De almachtige God, Die hemel en aarde geschapen heeft, legde oneindige krachten in het heelal. Hij ontketende deze krachten voor een korte tijd en de ondergang van de wereld was het gevolg. De zondvloed is een wonder en gaal daarom het begrip van een eindig mens te boven. Het is een geheim dat alleen verstaan kan worden door geloof in de almachtige Schepper en Onderhouder van het heelal”.

Wij willen eindigen met een woord van hartelijke aanbeveling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.