+ Meer informatie

Het kiesrecht der gemeente

6 minuten leestijd

3.

Daar is ook nog een praktische kant aan het besluit van de Synode.

De Synode heeft uitgesproken, dat bij de verkiezing van ambtsdragers door de gemeente ook die wijze van verkiezing kan worden gevolgd, waarbij de zusters van de gemeente, die tot het Avondmaal zijn toegelaten, aan de verkiezing deelnemen.

Men is uiteraard tot deze uitspraak gekomen, omdat volgens het oordeel van de Synode de Schrift geen nauwkeurige aanwijzingen geeft voor de verkiezing van ambtsdragers. Nu kan zulk een wijze worden gevolgd, dat de vrouwen ook aan de verkiezingen deelnemen. Dit houdt in o.m., dat het ook anders kan. In feite is elke kerkeraad vrij te handelen naar eigen inzicht.

De verwarring wordt in de Chr. Geref. Kerken al groter. Men is vrij naar eigen oordeel de Statenvertaling of de nieuwe vertaling te gebruiken (ik spreek mij hierover niet uit, omdat dit onderwerp niet aan de orde is) en nu is men plaatselijk eveneens vrij de vrouwen aan de stemming te doen deelnemen of ook niet. De beslissing ligt bij de kerkeraad. Maar in de praktijk zal dit heel wat moeiten en moeilijkheden met zich meebrengen. De onrust en de verwarring zal al groter worden. Ik noem een paar voorbeelden ter illustratie.

Een gezin behoort tot nu toe tot een gemeente, waar men de vrouwen het stemrecht heeft gegeven. De vrouw (misschien vrouwen, omdat er volwassen dochters in dat gezin zijn) heeft (hebben) al sinds jaren gestemd. Trouwging zij met haar man naar de „gemeente”- vergaderingen en gaf door te stemmen haar oordeel te kennen (besloot mee wie ambtsdragers van de gemeente zouden zijn). Dit gezin verhuist naar een andere gemeente, waar men de vrouwen niet toelaat hun stem uit te brengen. Wat nu? Op zijn minst grote moeite zowel voor de kerkeraad daar als voor de betreffende vrouw, zelfs voor het gehele gezin. Zullen die bewuste broeder en zuster gaan protesteren? Zullen zij hun bezwaren gaan indienen bij de kerkeraad? Zullen zij, als zij met hun bezwaren afgewezen worden, zich gaan beroepen op de classis? Wat zal die classis gaan doen? De kerkeraad is immers vrij en is allerminst verplicht de vrouwen tot stemmen toe te laten? Vermoedelijk gevolg: het gezin probeert ergens elders (in een andere kerk) onderdak te krijgen. Het omgekeerde zal eveneens plaats vinden straks.

Men meent beshst tegen het vrouwenkiesrecht in de kerk te moeten zijn. Zoals ik al opgemerkt heb, meen ik zelf er ook tegen te moeten zijn, al hebben wij hier in eigen kerk, Gode zij dank, niet met deze zaak te doen. Men komt door verhuizing in een gemeente terecht, waar men dat kiesrecht wel kent. Er tegen protesteren? Bezwaren indienen bij de kerkeraad? De kerkelijke weg gaan volgen, zoals men dat noemt? Maar bij voorbaat weet men al wat de uitslag zal zijn. De Synode heeft gesproken. Het licht is opgegaan. Ondanks veel geestelijke armoede, vervlakking en verschraling, zijn we wat de zaak van het kiesrecht betreft toch rijker geworden(?).

Nog een ander voorbeeld. Een predikant, die tegen het vrouwenkiesrecht is en ook in een gemeente staat, waar men dat kiesrecht niet heeft, krijgt een beroep. Hij zal nu wel eerst moeten gaan vernemen of die gemeente, waar hij beroepen is, ook het vrouwenkiesrecht heeft. Is dit inderdaad het geval, kan hij dan dit beroep we! aannemen? Is het voor hem mogelijk zulk een gemeente te dienen? Of zou hij, zodra hij bevestigd is en intrede gedaan heeft, moeten gaan protesteren tegen wat naar zijn overtuiging tegen Schrift en belijdenis is?

Of moet hij zo ruim van hart zijn, dat hij hoewel zelf een grote tegenstander zijnde, toch gaat aanvaarden, dat ook vrouwen stemmen?

Ik las ergens, dat een predikant gezegd moet hebben, dat de Chr. Geref. Kerken wel erg klein worden voor hem. Dat gezegde is hem nog al kwalijk genomen. Best mogelijk, dat het niet helemaal juist is geweest. Maar als ik alles zo naga en door mij heen laat gaan wat ik hierboven onder meer opmerkte, dan kan ik zo’n uitdrukking toch inderdaad wel begrijpen. Voor menige predikant wordt, men kan het draaien en keren zoals men wil, men kan het goedkeuren of afkeuren, maar voor menige predikant worden de Chr. Geref. Kerken toch wel klein. Hij zal op vele plaatsen niet kunnen „staan”. En omgekeerd zullen vele gemeenten eerst wel terdege gaan informeren wat soort van vlees zij in de kuip hebben, of die en die predikant ook tegen het vrouwenkiesrecht is, ja dan neen.

Men kan min of meer plotseling, ongewild en ongedacht voor wonderlijke dingen komen te staan. Een predikant gaat „uit preken”, dient dus ergens een andere gemeente. De kerkeraad wil een verkiezing houden na de dienst. De vrouwen zijn, zoals ter plaatse daar gewoonte is, ook aanwezig. De dienende predikant wordt gevraagd de leiding der vergadering te hebben. Maar de man is tegen het vrouwenkiesrecht. Wat moet hij doen? Weigeren de vergadering te leiden? Of onder protest toch aanwezig zijn? Er zouden nog heel wat vragen aan toegevoegd kunnen worden. Ik zal dat niet doen. De praktijk zal uitwijzen, dat op menige plaats de moeilijkheden zullen vermenigvuldigen. De bezorgdheid en de onrust nemen toe. Is er geen reden voor bezorgdheid? Men mag wel ziende blind en horende doof zijn als men dat ontkent. Ik geloof niet, dat de Synode deze kant op had moeten gaan. Ik wees er destijds op, dat naar mijn mening de Schrift geen grond biedt voor dit stemrecht. En als dan de Schrift hierin in elk geval geen nauwkeurige richtlijnen trekt, was het dan op zijn minst niet wijs geweest om deze zaak te laten rusten? Te meer, omdat we bitter weinig bespeuren van het werk des Geestes, van de bediening der genade Gods uit en door Christus, Die Zichzelf verheerlijkt in het hart des mensen. Ik ben zo erg bang, dat men het horizontale wil zonder eerst en vooral de nadruk te leggen op het vertikale. De ervaring van vele jaren spreekt heus bij mij wel een goed woordje mee, en ook de liefde tot de Heere en Zijn kerk. Waarmee ik niet beweer, dat anderen, die van mening met mij verschillen, geen liefde tot God en Zijn Koninkrijk zouden hebben. Maar daarom is er zoveel dat ik niet meer begrijp of niet meer „verteren” kan.

N.B. Het was de bedoeling geweest, dat dit artikel reeds was geplaatst in no. 8, in aansluiting met de vorige artikelen, die opgenomen zijn in de no.’s 6 en 7.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.