+ Meer informatie

Vissers wacht een strenge controle

Visbestanden mogen niet worden uitgeput

3 minuten leestijd

ALKMAAR — „Ook Hoogmogende heren uit voorbaande tijden wisten heel goed de weg met het geven van ^oorschriften voor de visserij. Toen begreep men reeds dat iet regelen van de maaswijdte de visserij, zoals dat toen verd gezegd, kon houden „in haar fleur en buiten ruïne van deine en oneetbare vissen".

Dat zei zaterdag de heer J. Westerluin, medewerker van de Directie der 'isserijen van het ministerie van Land)ouw en visserij, tijdens de jaarvergalering van de Nederlandse vissers)ond. Westerduin zei best te kunnen )egrijpen dat vissers veel moeite hebjen met allerlei voorschriften en quoteingen. Diep in hun hart voelen zij zich log steeds „vrije vissers op een vrije ;ee." Uitvoerig ging Westerduin in op de ïEG-verordening „houdende technische maatregelen voor de instandhouling.van de visbestanden". Deze verorlening zou op de kaartentafel moeten iggen van elk vissersvaartuig dat de dsserij uitoefent in de West-Europese vateren. De verordening geeft voorichriften voor de visserij op een diversieit van vissoorten en voor het gebruik 'an uiteenlopende visserijmethoden, iij kon alleen tot stand komen door onlermeer rekening te houden met reeds )estaande praktijken in de lidstaten en net de nieuwe adviezen van de Intemaionale raad voor het onderzoek van de •,ee. Het gaat in de verordening niet aleen over de technische voorschriften naar ook over de controle-maatre;elen.

„Dat is zeker onprettig voor de vissers", aldus Westerduin, „maar toch zullen ze daar wel begrip voor kunnen opbrengen. De maatregelen worden immers getroffen om, zo goed dat mogelijk is en op grond van de beschikbare kennis, er voor te zorgen dat er bevisbare visbestanden blijven bestaan, met andere woorden, dat voorkomen wordt dat de visbestanden door visserij worden uitgeput, iets wat niet onmogelijk is zoals is gebleken".

Controle wordt streng

De Nederlandse vissers moeten maar niet denken dat het met de controle wel niet zo'n vaart zal lopen, dat zou onverstandig zijn. Ook voor onze vissers geldt dat invoering en naleving van de voorschriften noodzakelijk is. Enerzijds om de visserij van de EEG-lidstaten te kunnen blijven uitoefenen op visbestanden die we door gemeenschappelijke regelingen in stand weten te houden. Anderzijds om er zorg voor te dragen dat we de visserijactiviteiten van Nederland kunnen blijven uitoefenen in de Gemeenschapswateren, dus ook buiten onze eigen 200 mijls-zone.

Een geheel ander geluid liet drs. V. D. J. Langstraat, secretaris van het Visserijschap, horen. Deze spreker hekelde de toekenning van de quota, het beleid ten aanzien van de haringvangst en de manier waarop controle werd uitgeoefend „Politiek speelt wel degelijk een rol", ajdus deze spreker. Hij vond het onjuist dat vissers in andere landen niet meer mogen vissen, terwijl daarnaast ook nog rekening wordt gehouden met zwakke regio's, terwijl Nederland alleen maar moet inleveren. „Een verdere verlaging van de quota kan de Nederlandse visserij niet dragen", aldus drs. Langstraat." Uit de jongste LEI-cijfers blijkt dat verleden jaar al kotters vanaf 1300 pk verliesgevend hebben gevaren".

Ook vanuit de zaal kwamen sombere geluiden. Het aftredende Tweede kamerlid Roels (PvdA), die in de afgelopen periode voorzitter was van de Vaste kamercommissie voor de Visserij hekelde de onmacht van de parlementen om invloed uit te oefenen op de EEG-organen en burgemeester Buijs van Urk vroeg zich af waar een vertegenwoordiger van de overheid aan toe was bij het aanhoren van sommige ongenuanceerde opvattingen.

Er kwam nog een vinnig debatje tussen Westerduin en Langstraat maar de vrede werd getekend toen laatstgenoemde verklaarde er wel van overtuigd te zijn dat het Nederlandse ministerie alles doet om voor de vissers zo goed mogelijke resultaten te bereiken. De Wieringer spanvissers op de foto mogen weer van een goede vangst spreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.