+ Meer informatie

NIEUWE ACTIES WORDEN OVERWOGEN REFORMATORISCH DAGBLAD pagina 3 Regering krijgt nee van landbouworganisaties

4 minuten leestijd

Tijdens vergaderingen van de drie centrale landbouworganisaties en het Landbouwschap, die gisteren werden gehouden, zijn de door de regering vastgestelde maatregelen definitief afgewezen. De georganiseerde landbouw zal zijn beoordeling van de maatregelen aan minister Van der Stee (Landbouw en visserij) en aan de Tweede kamer aanbieden.

Men blijft er hij, dat men een inkomensverbetering wil via twee procent BTW, niet 1,75 procent, zoals de regering in bet vooruitzicht bad gesteld. Men onderstreepte ool(, dat men zowel die BTW-verbetering wil als vier procent verhoging van de EEG-landbouwprijzen, en niet het een of ander. Zou die vier procent prijsverhoging achterwege blijven, dan zou er zelfs in plaats van twee procent vier procent btw gegeven moeten worden.

De georganiseerde landbouw vindt verder dat uitstel van belastingbetaling aan de in moeilijkheden verkerende boeren en tuinders moet worden gegeven niet alleen van de voorlopige aanslagen 1973, maar per se ook van de voorlopige aanslagen 1974, terwijl het uitstel ook zal moeten gelden voor premies van volksverzekeringen.

In het standpunt, dat de georganiseerde landbouw vorige week al heeft genomen tegenover de regeringsvoomemens inzake de aardgasprijs, is geen verandering gekomen. De voorvooral wat de lichte olie betreft, onschotregeling voor olie blijft men, voldoende vinden.

BTW

De minister heeft naar de mening van de georganiseerde landbouw niet gemotiveerd waarom hij maar 1,75 in plaats van 2 procent BTW-tegemoetkoming wil geven, of het motief zou moeten zijn, zo merkte voorzitter ir. C. S. Knottnerus van het Landbouwschap na afloop der vergadering op, dat de indertijd aan de akkerbouw toegezegde revaluatie tegemoetkoming van ƒ 20,8 miljoen er nu ook bij betrokken wordt. Maar in dat geval zou de regering proberen, die tegemoetkoming twee maal te „verkopen".

In het algemeen is men in de organisaties van oordeel dat het met de btw-maatregel gemoeide bedrag ook werkelijk via de btw moet worden uitbetaald, en niet in plaats daarvan of ten dele in de vorm van een inkomenstoeslag. Minister Van der Stee heeft vorige week de georganiseerde landbouw gevraagd vóór 28 augustus haar mening over die altenatieven uit te spreken.

Voor het afwijzen van toeslagen zijn volgens ir. Knottnerus binnen de organisaties zowel principiële als praktische motieven aangevoerd. Principieel: de moeilijkheden waarin de landbouw nu zit Icomen door tekortkomingen in de prijzen. Dat moet men nu niet met toeslagen proberen op te vangen. Praktisch: het toeslagensysteem is onuitvoerbaar, want om hun die er het slechtst voor staan de grootste toeslag te kunnen geven zou men de aanvragers individueel moeten behandelen en daarmee zou veel tijd zijn gemoeid. Wel drie maanden, schatte voorzitter Knottnerus. Hij herinnerde eraan dat de regering de in juni aan de akkerbouw als voortzetting van de revaluatiecompensatie toegezegde hectaretoeslagen ten bedrage van ƒ 20,8 miljoen nu versneld wil uitkeren. In de praktijk betekent dat: in november.

LANDBOUWSCHAP

In een communiqué zegt het in het Landbouwschap georganiseerde bedrijfsleven dat 'het zijn minimum>-eicen onverminderd handhaaft.

De twee procent in plaats van de door de regering geboden 1 3/4 procent btw-teruiggave ter verbeteitog van het inkomen wil men niet, zoals de redering, van 1 september 1974 tot 1 februari 1975 doen gelden, maar gedurende een heel produtetiejaar — tenzij op een eerder tijdstip voldeodne nationale maatregelen ter verbetering van de imfcomens genomen worden. Die btw-teruggave dient ook voor de sierteeltprodukten te gelden. Anderzijds wil men de gewone btw op sierteeltprodukten van hét hoge naar het lage tarief gebracht zien. Men eist daar nu een beslissing Over en wil niet wachten tot de indiening van de rijksbegroting 1975.

In de EEG, zo wordt nog eens geëist, moet het marktmechanisme zodanig worden verbeterd dat de voorgestelde prijzen (4 procent verboging) inderdaad verwezenlijkt worden en dat ook de referrentiepijzen ter bescherming tegen concurrentie van groenten en fruit van buiten de gemeenschap beter worden.

De regeringsbeslissingen inzake de aardgasprijs voor de tuinbouw liggen volgens het communiqué twee tiende cent per kubieke meter boven het maximum dat het bedrijfsleven aanvaardbaar vindt. De regering gaat uit van prijsverhogingen voor aardgas, gelijkwaardig aan een olieprijsverhoging met ƒ 25,— per ton per jaar. Het bedrijfsleven blijft erbij dat het nieï meer dan ƒ 15,- per jaar mag zijn. De juiste vaststelling wil het jaarlijks bezien aan de hand van de inkomensontwikkeling. Afgewezen wordt het regerinigsvoomemen, aan de tuinbouw voor slechts 95 procent van zijn verbruik van 1973/'74 een lagere aardgasprijs toe te staan dan de indaistrie.

De voorschotregeling voor lichte olie en petroleum acht men totaal onvoldoende. De eis, dat de ondernemer in het komende jaar een prijs van niet meer dan 20 procent per liter zal moeten betalen, blijft gehandhaafd.

Militairen ztjn gisteren gestart met het opruimen van de glasschade, welke in het afgelopen weekeinde was ontstaan, toen Noord-Limburg werd getroffen door een enorme hagelbui. De totale schade aan gewassen en kassen wordt geschat op 15 miljoen sulden.

Voorzien van helmen en veiligheidsschoenen verwüdercn dienstplichtigen hier gebroken glas met een grote teil uit een van de vernielde kassen. voor Adi res: •/n^aArfn Noteer een (14 dagen gratis]

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.