+ Meer informatie

Ter ovfrweging

4 minuten leestijd

Dr. A. van de Beek, De Adem van God, De Heilige Geest in kerken kosmos. 334 blz. f. 47,50. Nijkerk 1987.

Opnieuw een fors boek van de Leidse dogmaticus. Na een uitgebreide studie over God en het lijden (1984), krijgen we nu een studie over de Heilige Geest. Evenals in het eerste boek gaat de schrijver eigen wegen. Dat komt wel heel duidelijk uit in het tweede deel. De macht die de mens ten kwade verleidt, vindt zijn oorsprong in God. God heeft nieuwe wegen gekozen, en nu heeft die godevijandige macht geen bestaansrecht meer in God. Het is de door God afgewezen mogelijkheid (blz. 242). De kosmische geest is een huiveringwekkende macht, waarvoor een mens kan beven. Christus neemt de Geest in bezit, en dan gaat het, als ik het zo mag zeggen. „Zonder een intense Christologie is een kosmische pneumatologie niet om uit te houden” (blz. 213). God schept de wereld in zichzelf (blz. 187, zie ook 236). Vandaar schrijvers voorkeur voor het pantheïstische model in een pneumatologisch kader (blz. 190). Ook andere religies zijn wegen ten heil. „God is groter dan wij. Groter dan onze geloofstraditie. Groter dan de bijbel” (blz. 202).

Het is een knap boek. Het is ook een speculatief boek. Enkele van de hierboven weergegeven stellingen zijn door de kerk radicaal afgewezen. Het is mij niet duidelijk, dat een kerkelijk hoogleraar ze kan verdedigen, alsof ze sinds eeuwen in de kerk gangbaar zijn. Kernpunt van alle moeite ligt in het Godsbeeld, dat op de achtergrond staat. God verandert mee in de geschiedenis. Hij overwint in Zichzelf het kwade! Dit boek is een radicalisering van moderne standpunten, zonder dat er Schriftgegevens voor de stellingen zijn.

Dr. F. H. von Meyenfeldt, Messiaans Alternatief, de Tien Geboden. 164 blz. Kampen ’87. De schrijver publiceerde reeds eerder een driedelig commentaar op de Tien Geboden. Dit boek getuigt van rijpe levenswijsheid, die hij aan de hand van verschillende geboden naar buiten brengt. Toen ik het las, had ik het gevoel dat de schrijver zijn testament met betrekking tot ethische inzichten heeft geschreven.

Messiaans alternatief staat voorop en gaat ook voorop! De geboden van God worden in het licht van de Messias behandeld. Dat betekent hier en daar een relativering van de geboden èn van de (gebroken) werkelijkheid. Op een aantal punten volg ik de schrijver niet. Bijvoorbeeld inzake de noodleugen en homoseksualiteit. Het is meer een meditatief boek dan een commentaar. Het is boeiend geschreven. Men blijft ermee bezig, ook al kan men de schrijver niet volgen op zijn wegen.

G.J. Schutte e.a.. Christelijk sociaal denken. Verslag van een congres. 85 blz. f. 14,75. Barneveld 1987.

In november 1985 werd een congres gehouden dat georganiseerd was door het GMV, het GPV en het GSEV, alle drie (vrijgemaakt) gereformeerde organisaties, werkzaam op politiek en maatschappelijk terrein. Hier zijn de toen gehouden referaten gebundeld en van een persoonlijke impressie voorzien, welke geschreven is door drs. K.B. van Popta.

In het Woord Vooraf wordt de brochure „een tussenstand” genoemd. Zelf zou ik liever van een inventarisatie spreken, die door sommige auteurs wat naarde praktijk is uitgewerkt. Mij viel op verschil in aanpak en in gehalte van de bijdragen. De een houdt een technisch verhaal, de ander werkt uit (en herhaalt) wat hij elders heeft geschreven, een derde ontvouwt grondlijnen voor een politiek programma, een vierde benadert de maatschappij van morgen met een bespreking van het verschijnsel individualisatie. Met name de daar geschetste samenhang van verzorgingsstaat en individualisatie vraagt om bredere toelichting èn verantwoording.

Als inventarisatie waardeer ik dit boekje. Wie meer wil of meer verwacht - en dat zou gezien de doelstelling van het congres voor de hand liggen - wordt teleurgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.