+ Meer informatie

Orde in 't gezin is nodig, net zo goed als in de kerk

5 minuten leestijd

Als er gevraagd wordt naar verschillen tussen een reformatorisch en een ander gezin, zou men een opsomming kunnen geven van diverse eigenaardigheden die onze gezinnen kenmerken of althans behoren te kenmerken: de gezinsgodsdienst, de viering van de dag des Heeren, de afwezigheid van moderne communicatie- en genotmiddelen, een distantie tot het sport-en-spel-leven van de wereld en tot allerlei goddeloze en lege cultuuruitingen van onze tijd in het algemeen, het zichtbare onderscheid tussen mannen en vrouwen in haardracht en kleding, een gezagsverhouding, een saamhorigheidsgevoel en onderlinge liefde. Naar ik vrees, zal evenwel één aspect van een gezin in bijbelse zin niet genoemd worden: de orde in de dagelijkse gang van het gezin. De tegenwerping ligt voor de hand: is de orde wel een christelijk kenmerk? Regelmaat heeft toch alles te maken met de persoonlijke instelling van mensen en is daarom toch ook algemeen van aard? Anders gezegd: de ene mens is ordelijk van aard, de andere niet. Dat de een reformatorisch is en de andere niet, staat hier geheel los van. Valt het wel te verdedigen dat orde een kenmerk van een reformatorisch gezin behoort te zijn?

Kleine gemeente
De bedoeling van de Heere met ons leven is dat wij Hem zullen dienen, eren, vrezen, lieven en loven. Het bijzondere kader dat Hij ons voor Zijn dienst gegeven heeft, is de kerkelijke gemeente, geconcentreerd in de zondagse erediensten. De Heere wil echter ook dagelijks gediend en geëerd worden op de wijze van een liturgie. Hiervoor heeft Hij het algemene verband van het gezin bestemd. Zo gezien is een gezin een kerkelijke gemeente in het klein. De parallellie van gezin en kerkelijke gemeente houdt in dat zaken die in de zondagse eredienst aangetroffen worden, in de gezinsgodsdienst van iedere dag terugkeren. Bijbels gezien gaat het hierbij om liturgische elementen als het lezen van het Woord, de uitleg en de toepassing daarvan, het gebed en het zingen. Toch is er meer. De Heere spreekt Zich in Zijn Woord ook uit over de wijze waarop de eredienst gehouden dient te worden. In het licht van de overeenkomst tussen de kerkelijke gemeente en het gezin zal de wijze waarop God in de laatste gediend wordt een weerspiegeling moeten zijn van die in de kerk.

Orde in liturgie
In 1 Korinthe 14 ontvouwt Paulus geïnspireerd door de Heilige Geest het inzicht dat met het oog op de stichting van de hele gemeente de profetie te prefereren is boven de tongentaal. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk gaat hij in op de wijze waarop de leden van de christelijke gemeente te Korinthe zich tijdens de eredienst gedroegen. Zij konden hieraan actief deelnemen door een psalm, een leer, een vreemde taal, een openbaring of een uitlegging in te brengen. Wat Paulus nu beklemtoont, is dat er orde en regelmaat geschapen moet worden in het klaarblijkelijke oerwoud van de bestaande liturgie. Zo dienen er per dienst slechts twee of drie leden in een vreemde taal te spreken en behoort dit om beurte te geschieden, terwijl er één persoon uitleg aan de gemeente geeft. In vers 33 geeft Paulus zijn —theologische— argument voor een op het eerste gezicht natuuriijke aangelegenheid als de orde: Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. De gemeente die in de Naam van de drieënige God gedoopt is, behoort zeker in haar eredienst haar gelijkvormigheid met de Heere te betonen door zich ordelijk te gedragen gelijk Hij ordelijk is. Hoe zwaar voor Paulus de zaak van de orde in dit hoofdstuk weegt, blijkt wanneer hij het daarmee ook in vers 40 besluit: Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.

Ordelijk gezinsleven
In het kader van de principiële visie dat het gezin een gemeente in het klein is, leidt het voorgaande als vanzelf tot de stelling dat ook het gezinsleven bepaald behoort te zijn door orde. Zoals de gemeentelijke liturgie het stempel van de ordelijkheid Gods moet vertonen, zo behoort ook de dagelijkse eredienst in gezinsverband die deugd Gods te weerspiegelen. Dit houdt concreet in dat wij er alles aan moeten doen om met name met de maaltijden ons hele gezin rondom de tafel te hebben en te houden, zodat iedereen bij het bidden, het Bijbellezen, het bespreken van het gelezene en het zingen aanwezig en betrokken is. Het is niet zonder reden dat juist in onze tijd de maatschappelijke ontwikkelingen erop gericht zijn om het ordelijke verioop van een christelijk gezinsleven ten enenmale onmogelijk te maken. Satan heeft zijn laatste offensief ingezet om de fundamentele resten van het christendom, waarvan een ordelijk gezinsleven met de gezinsgodsdienst als bepalende factor een van de belangrijkste is, definitief te vernietigen. Wat is het daarom nodig dat wij in biddend opzien tot de Heere de wacht bij de orde in ons gezin betrekken.

Opstaan, opblijven
Wanneer de eredienst ordelijk moet verlopen, omdat de Heere een God van orde is, ligt er die noodzaak ook voor het leven van de gemeente en van het gezin, waarbinnen de eredienst zich afspeelt. Voor wat het gezin aangaat, kan men niet stellen: als het rondom de gezinsgodsdienst maar ordelijk toegaat, doet de restvan het gezinsleven er niet toe. Er behoort regelmaat te zijn bij het opstaan en het naar bed gaan. Het mag in een christelijk gezin niet gebeuren dat de leden ervan 's morgens allen een kwartier na elkaar aan tafel verschijnen. Dat jonge kinderen heel laat opblijven en dan soms zelfs nog over straat zwalken, mag evenmin voorkomen. Laten er vaste tijden voor deze zaken zijn, ook voor de maaltijden. Bij regelmaat vaart iedereen wel. Bovenal wil de Heere het zo hebben. Dit is het doorslaggevende argument. De Heere is een God van orde. Wat is een reformatorisch gezin? Een kleine kerk waarin orde heerst!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.