+ Meer informatie

Recensies

9 minuten leestijd

Theanne Boer (red.), 365 dagen goed en recht doen – Micha Scheurkalender 2018. Uitgeverij Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2017, blok met 736 blz., ISBN 978-90-5881-954-3, € 14,99.

Elke dag een goede gedachte, een spreuk, een tip of een recept: wat kan er veel voortvloeien uit en samenhangen met “recht doen, trouw betrachten en nederig Gods weg gaan”(Micha 6: 8). Een prachtig hulpmiddel dat kan gaan functioneren als een soort mezoeza (dat is het kokertje aan de deurpost met daarin een Bijbelvers dat vrome Joden herinnert aan hun roeping ernst te maken met Gods wil). Wat kan het je zo gemakkelijk gemaakt worden daar concreet werk van te maken!

De Bruijne

Steef de Bruijn en Henrieke van Dam, Pelgrim in medialand. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2017, 143 blz., € 12,95. ISBN 9789402901535.

De schrijvers zijn beide betrokken bij het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs. Ze ontwikkelden het Media Attitude Model. Hoe gaan we binnen het christelijke gezin om met de media? Hoe kun je als ouders je kinderen verantwoord begeleiden, op zo’n manier dat je het kanaal tot gesprek openhoudt? Het boekje bespreekt onze omgang met de media vanuit vier gezichtshoeken: Pelgrim, Burger, Leerling en Dienaar. Binnen deze kaders komen bijvoorbeeld matigheid, zelfbeheersing en trouw aan de orde. De auteurs tonen aan dat niet gebruiken van de sociale media geen optie is. ‘Ze vormen de digitale hamers en beitels waarmee jongeren straks als ambachtslieden aan het werk moeten in de hedendaagse maatschappij’. De positieve kanten worden benoemd; handleidingen voor het omgaan met de gevaren ontbreken niet. Ik zou willen zeggen: een nuttig en zelfs noodzakelijk boekje. Het scherpt ons als ambtsdragers op en we kunnen het vervolgens de gezinnen die we bezoeken zonder meer aanraden.

Buijs

Pieter J. Lalleman, Van blijvend belang. Het Oude Testament. Uitgeverij Ark-media, Amsterdam 2016, 136 blz., € 14,95. ISBN 9789033801075.

Voelt u wel eens een zekere verlegenheid rond de vraag welke dingen in het Oude Testament voor ons als christenen nog relevant zijn en welke niet? We belijden dat heel de Schrift het Woord van God is, maar in de beleving van velen staat het O.T. toch wel duidelijk op achterstand. De auteur (echtgenoot van Hetty Lalleman-te Winkel, die al veelvuldig publiceerde op het gebied van het O.T.) heeft zich laten inspireren door de theologen Van Ruler en Miskotte. Zij hadden oog voor de eigen betekenis en het ‘tegoed’ van het O.T.; dingen dus waar het N.T. minder over spreekt, maar die van groot belang blijven. Zo komt aan de orde wat het O.T. zegt over de schepping, seksualiteit, de politiek, de twijfel, de klacht. In een tweede hoofdonderdeel wordt ingegaan op het verkeerde gebruik van het O.T. (priester en herbouw van de tempel, het geven van tienden, het houden van de sabbat, het ‘welvaartsevangelie’, de theocratie). In kort bestek wordt veel geboden en daarom kan ik het boek zeker aanbevelen. Het korte bestek doet de schrijver m.i. soms te kort door de bocht gaan, bijvoorbeeld op het gebied van gezinsvorming, de uitleg van het Hooglied, de theocratie. Bij de bespreking van het ‘welvaartsevangelie’ had ik een uitleg van het gebed van Jabez verwacht. Maar deze opmerkingen doen niets af van de waarde van het boek. Het leent zich ook goed voor gebruik op een gesprekskring. Er zijn vragen toegevoegd.

Buijs

Aad van Toor, Nu het ouderdomt. Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2017, 279 blz., € 16,95. ISBN 9789402901085.

Vele keren hoorde ik ds. Beens spreken op de Haamstede-predikantenconferentie. Man van grote zeggingskracht, diepe gedachten, gepresenteerd in een prachtig taalgebruik.

Dit boek bevat twee delen. Allereerst een biografisch gedeelte over de persoon van ds. Beens, zijn weg door de Ned.Herv. Kerk en later de PKN. Hij heeft geleden onder het Samen op Weg-proces: pijnlijk werd duidelijk dat er een breuk tussen broeders is geslagen.

Het tweede deel bevat opstellen die ‘terugblikkende mijmeringen’ bevatten. We lezen behartenswaardige woorden over de ‘constanten’ voor een dienaar van het Woord te midden van de wisseling van de tijd. Er worden enkele kritische noten gekraakt over de huidige ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Bond. Ds. Beens heeft zorg over het steeds meer gaan ontbreken van het hart van de prediking: de verzoening. En ook zorg over gemeenteleden die wel over een zorgende God spreken, maar bij wie je geen woord over Christus hoort. Zijn deze dingen niet herkenbaar? Neem en lees; ds. Beens heeft nog altijd echt iets te zeggen.

Buijs

dr. W. van Vlastuin, Katholiek in de 21e eeuw. Uitgegeven door de Willem de Zwijgerstichting, Baarn 2016, 48 blz., € 4,00 (exclusief verzendkosten). Te bestellen via de website van de stichting.

Wat betekent de zondagse belijdenis van het katholiek zijn? De schrijver gaat na wat katholiciteit betekent in de vroege kerk, in de gereformeerde traditie en vandaag. De oogst wordt binnengehaald in vijf punten: Christus is allesbepalend, er bestaat een spanning tussen de zichtbare en onzichtbare zijde van de kerk, de kwestie van het ambt vraagt de aandacht, in de gereformeerde traditie is er voortdurend een conflcit met de roomse kerk, aandacht voor de kosmische Christus is nodig.

Een one-liner die er wezen mag: ‘Denkend vanuit het ene lichaam van Christus zijn we vandaag radeloos vanwege de gebrokenheid van de kerk’ (blz. 39). Van Vlastuin voert een pleidooi om te denken vanuit de gemeenschap met Christus. Over de relatie met Rome is hij kritisch (het primaat van de paus, de plaats van de traditie, de sacramentsleer, de leer van de rechtvaardiging).

Een boekje dat in kort bestek veel biedt om over na te denken.

Buijs

dr. M.J. Kater, Tolerantie in balans. Tussen drang en dwang van individu en collectief. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2017, 186 blz., € 14,95. ISBN 9789402901481.

Dr. Kater ontving in 2011 een studiebeurs vanuit de SGP om onderzoek te doen naar de gedachtevorming binnen deze partij over tolerantie, geconfronteerd met de ontwikkeling in het denken in samenleving en politiek over dit thema.

Hoe tolerant zijn SGP-ers? Wat is tolerantie eigenlijk en hoe ver strekt deze? Waar komt de intolerantie van de seculiere toleranten vandaan? Hoe moeten we vanuit de Schrift tegen tolerantie aankijken en welke consequenties heeft dat voor het politieke handelen? Duidelijk wordt dat echte tolerantie zowel elementen van afkeuring als van acceptatie bevat, en dat steeds de grenzen tussen die twee bepaald moeten worden. De spanning tussen deze twee componenten zal een christen aan den lijve ervaren.

Dr. Kater schreef een studie van hoog niveau die niet alleen voor de SGP-kring van belang is. Spannende vraag blijft wat mij betreft wel in hoeverre het concept van de theocratie in het licht van deze gedachten overeind blijft. Dat op dat punt de dingen binnen de SGP behoorlijk aan het schuiven zijn, is zonneklaar. Maar in hoeverre is dat principieel gefundeerd, dan wel ingegeven door de realiteit van de seculiere staat?

Buijs

Tim Keller, Preken. Geloof overdragen in een sceptische tijd. Uitgeverij Van Wijnen, Franeker 2016, 302 blz., € 19,95. ISBN 9789051945492.

Hoe moet je preken in een kantelende cultuur waarin individuele vrijheid de hoogste waarde is en normen van buitenaf niet meer geaccepteerd worden? Wat is de relevantie van het Evangelie voor laatmoderne mensen? Elke prediker die midden in zijn eigen tijd staat, zal met deze vragen worstelen. De laatmoderne mens zit voor ons in de kerkbank, en we staan er zelf niet buiten. Keller is bij uitstek een bekwame gids om op deze vragen in te gaan. Met beide benen staande in de Schriften en puttend uit onder andere de puriteinse traditie, weet hij de tijd waarin wij leven trefzeker te typeren en geeft hij aanwijzingen voor de prediking.

Het boek is niet bedoeld als handboek, maar meer als introductie. Elke prediker zal zijn uiterste best moeten doen om de mens van deze tijd met het Evangelie te bereiken. Is dat te leren? Keller toont aan: ja en nee. Ja: we zullen ons rekenschap moeten geven van de manier waarop we preken en ons daarin voortdurend hebben te oefenen. En nee: alleen de Heilige Geest kan de prediking effectief maken in hart en leven van de hoorder. Wie deze beide argumenten verdisconteert, kan uit dit boek veel leren.

Buijs

ds. C.G. Vreugdenhil, Zie, Ik kom haastig. Over de laatste dingen en de eeuwige toekomst. Uitgeverij Groen, Heerenveen 2017, 207 blz., € 16,95. ISBN 9789088971549.

Ds. Vreugdenhil hield in de gereformeerde gemeente te Houten een serie leerdiensten over onze christelijke toekomstverwachting. Deze preken heeft hij nader uitgewerkt in dit boek.

Onder andere komen aan de orde: signalen van de eindtijd, het duizendjarig vrederijk (de schrijver kiest voorzichtig voor het post-chiliasme: een verwachting van de bekering van de Joden met daaraan verbonden een bloeitijd voor de kerk), de toekomst van Israël, de opname van de gemeente (de opvatting daarover in chiliastische kringen wijst ds. Vreugdenhil af), de wederkomst van Christus, de lichamelijke opstanding, het laatste oordeel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem.

Als er één onderwerp is waarbij nooit alle neuzen dezelfde kant op staan, dan is het wel bij de toekomstverwachting. Als de harten maar gericht zijn op hetzelfde: de komst van Christus in heerlijkheid!

Het boek geeft veel om over na te denken en over te mediteren. Mede door de gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk is het geschikt voor Bijbelkringen. We hebben het in onze tijd meer dan ooit nodig om met de laatste dingen bezig te zijn. Dit boek is daarbij zonder meer een goede gids. Daarom: warm aanbevolen!

Buijs

Ds. Cees van den Berg, Gideon. Met vertrouwen naar de beslissende slag. Uitgeverij Vuurbaak, Barneveld 2016, 96 blz.,ISBN 978-90-5560-515-6, € 9,90 .

Een waardevolle Bijbelstudie uit de serie “Bijbel en Kerk”, uitgegeven i.s.m. de Gereformeerde Bijbelstudiebond. De geschiedenis van Gideon (en Abimelech) wordt niet vaak gekozen als als materiaal voor Bijbelstudiegroepen. Zeer ten onrechte, ook dit Woord van God bevat een rijke schat van wijsheid, zoals de auteur vakkundig en goed leesbaar aantoont, duidelijk toegesneden op de tijd waarin wij leven Aan het einde van elk hoofdstuk volgt steeds een reeks goed gekozen punten voor de bespreking, die alleen al veel gespreksstof zullen bieden. Een voor gebruik aangename lay-out maakt het boekje echt àf !.

De Bruijne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.