+ Meer informatie

RECENSIES

8 minuten leestijd

Reinier Sonneveld en Corjan Matsinger, Het voordeel van de twijfel Je bent jong en je vindt het lastig om te geloven. Hoe komt dat? Wat kun je eraan doen?, Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2014,156 blz., € 11,90.

Beide auteurs verstaan de kunst om jongeren aan te spreken. Reinier Sonneveld als schrijver van populair-theologische boeken en prikkelende columns, Corjan Matsinger als voormalig kerkelijk jongerenwerker en nu teamleider van de afdeling Kerk bij Youth for Christ. Dit boekje, gericht op jongeren van 15+, gaat over geloofstwijfel. Ze spelen in op verschillende gedaanten waarin de twijfel of het christelijk geloof wel waar is kan opdoemen. Daarbij gaan ze als het ware met de jongeren in gesprek. Hun uitgangspunt is dat twijfel niet alleen iets negatiefs hoeft te zijn. Het kan je ook verder brengen. Dat lijkt mij ook in overeenstemming met wat Jakobus ons schrijft in zijn brief: wie in verzoekingen en beproevingen (dat kan m.i. ook twijfel zijn) staande blijft, groeit daardoor in zijn geloof, hoewel tegelijkertijd blijft staan dat wie tot God bidt in geen enkel opzicht moet twijfelen. Op dit spanningsveld wordt de lezer van dit boekje met begrip voortgeholpen. De kern van elk hoofdstuk is terug te vinden in een aantal mini-preekjes van de auteurs, die op YouTube te volgen zijn. Er worden vele en rake en prachtige opmerkingen gemaakt over b.v. het zwijgen van God, dat wordt verhelderd in het leven van Jezus (‘Jezus leert je dat God zwijgt uit liefde’, blz. 85). Een enkel advies lijkt mij niet zomaar voor overname vatbaar (bijvoorbeeld wanneer gezegd wordt dat met anderen binnen je kerk praten over geloof belangrijk is ‘en als dat niet werkt, ga dan weg bij je kerk en zoek het bij een andere kerk’) en ik zou ook niet elke theologische uitspraak voor mijn rekening willen nemen, zoals die dat wanneer we zeggen dat de Bijbel het Woord van God is ‘we bedoelen dat het een woord over God is…. de Bijbel is een verzameling topontmoetingen met God’ (blz. 123). Dat is veel te mager. Ook de uitspraak dat je het eerste hoofdstuk van de Bijbel figuurlijk moet lezen (blz. 124) had exacter geformuleerd moeten worden.

René Erwich e.a., Theologie als beroep, Uitg. Kok, Utrecht 2014, 24 blz., € 23,99.

Het lectoraat ‘Geestelijk leiderschap’ van de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en het beroep van hbo-theologen in een veranderende context, waarvan we hier de neerslag vinden. Het biedt een inkijk in hoe aankomende beroepstheologen te maken krijgen met vragen rondom roeping, persoonlijkheid en professie. Daarbij komen allerlei verwachtingen en spanningen aan de orde die voorkomen bij studenten, maar ook wordt inzichtelijk gemaakt welke rol zij hebben te vervullen m.n. als ‘interpreterende gids’ op het werkveld waar ze ooit aan de slag zullen gaan. Dit boek lijkt me niet alleen bruikbaar voor theologiestudenten (GPW of universitair) en degenen die aan opleidingen in die richting werkzaam zijn, maar meer in het algemeen ook voor allen die beroepshalve te maken hebben met (studerende) christenadolescenten. De omslag vertoont een mooie illustratie van zich ontpoppende vlinders.

Arthur Alderliesten, Wandelen door Bonhoeffers gedachtegoed, Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam z.j., 120 blz., € 13,50.

Berlijn is een geliefd doel voor een stedentrip. Men kan de stad verkennen naar heel uiteenlopende uitgangspunten: dat van shoppen en uitgaan, of om een ander uiterste te noemen, kunst en architectuur. Bij elke voorkeur zijn wel bijpassende stedengidsen te vinden. Aan de hand van het nu verschenen boekje van Arthur Alderliesten kan men Berlijn doorkruisen volgens de plaatsen die daar een rol hebben gespeeld in het leven van Dietrich Bonhoeffer. Het zijn steeds korte wandelingen, die gemakkelijk aan elkaar verbonden kunnen worden via het uitstekende en snelle openbaar vervoersnet ter plaatse. Het boekje biedt veel foto’s en informatieve teksten over Bonhoeffers leven.

Prof. dr. A. Baars, U en uw kinderen, de kinderdoop en de Bijbel. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2015, 91 blz., € 9,95.

Noem dit gerust ‘een gouden kleinood’. In kort bestek weet prof. Baars op een heldere manier de Bijbelse gronden voor de kinderdoop aan te geven. Daarbij hanteert hij geen argumenten vanuit de belijdenis (daar zijn tegenstanders van de kinderdoop toch niet gevoelig voor), maar rechtstreeks vanuit de Bijbel. Het eerste hoofdstuk bevat een faire tekening van de wortels van het baptisme, in een van de laatste hoofdstukken komen gegevens uit de Vroege Kerk ter sprake. Slechts één opmerking: de uitdrukking dat het teken van de besnijdenis met de komst van de nieuwe bedeling is afgeschaft (blz. 55) gaat mij te kort door de bocht. Dan zou toch op zijn minst moeten zijn ingegaan op de vraag wat de besnijdenis voor hedendaagse Joden nog betekent en hoe Messiasbelijdende Joden dat moeten zien. Komt u in aanraking met gemeenteleden die twijfels hebben over de kinderdoop? Geef ze dit boekje in handen en ga dan eens het gesprek aan. Dit boekje bewijst hoe zorgvuldig luisteren naar de Schrift echt verder helpt.

G.C. den Hertog, M.C. Mulder, T.E. van Spanje (red.), Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Uitg. Groen, Heerenveen 2015, 364 blz., € 24,50.

Vorig jaar nam prof. Hofman afscheid in Apeldoorn. Bij die gelegenheid werd hem een afscheidsbundel toegezegd, en die kon hem onlangs worden aangeboden. Het is een fraai boekwerk geworden, met bijdragen over tal van thema’s, vooral op het gebied van de Bijbelboeken Lukas en Handelingen die de bijzondere aandacht van prof. Hofman hadden. Daarnaast vinden we ook bijdragen over heel andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over de vraag waarom een Israëliet geen bloed mocht eten en over het gebedsleven van zendeling David Brainerd. De hoofdstukken zijn stuk voor stuk het lezen waard, al zal uiteraard, afhankelijk van iemands belangstellingssfeer, het ene meer aanspreken dan het andere. Het boek besluit met een bibliografie van prof. Hofman en een felicitatieregister. We feliciteren onze broeder van harte met het verschijnen van deze uitgave!

Tim Keller, Aan Gods hand door pijn en lijden. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2014, 415 blz., € 19,95.

In dit boek doet Keller eerst een grondige verkenning naar de manier waarop er in de wereld over het lijden gedacht wordt. Op die manier plaatst hij dat wat hij wil gaan zeggen in het raam van de cultuur van vandaag. Dat wil niet zeggen: in overeenstemming met die cultuur. Integendeel, want daarna wordt de Bijbel doorgekropen op het punt van het lijden. Dat gebeurt op zo’n manier dat alle zaken eerlijk aan de orde komen, ook daar waar het schuurt met moderne (theologische) opvattingen. Tussendoor laat Keller steeds getuigenissen lezen van mensen die op de een of andere manier met lijden in hun leven te maken kregen en die dat gelovig hebben verwerkt. Dat maakt het boek extra toegankelijk. Het is al met al een indrukwekkend boek, waarin helder onderwijs uit de Schriften wordt gegeven op een zo aangelegen punt. Zeer geschikt om als ambtsdrager handvatten te ontvangen voor pastorale gesprekken, zeker ook door de manier waarop de schrijver valkuilen voor bezoekers benoemt. Maar ook voor ons persoonlijk leven zullen we er veel aan hebben.

Hetty Lalleman (red.), Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2014, 256 blz., € 15,90.

In de inmiddels bekende serie ‘ongemakkelijke teksten’, tot nu teksten uit het Nieuwe Testament behandelend, nu een boekje over het Oude Testament. Nu, dat lijkt mij een schot in de roos. Een aantal deskundige gidsen gaat op allerlei (prangende) vragen in. Om maar iets te noemen: een vloek over zwarte mensen?, keurt God polygamie goed?, staat God slavernij toe?, moesten de Kanaänieten echt sterven? bederft die haat niet zo’n mooie Psalm? Niet minder dan 65 vragen worden beantwoord. Vaak op een zeer verhelderende manier. Uiteraard houd je ook weer vragen over. Om maar iets te noemen: de verklaring van de geestverschijning aan Saul kon mij niet helemaal overtuigen. Hetzelfde geldt van de verklaring van de ‘goden’ in Psalm 82. Bij de vraag of geloof succes oplevert (naar aanleiding van Spreuken 10:27) wordt de tekst zelf niet echt uitgelegd. En over de vraag of je de woorden van een wraakpsalm vandaag nog kunt bidden, verschilt het antwoord van enkele schrijvers (hoofdstuk 46 en 55). Maar dit soort dingen is ook niet verwonderlijk bij ‘ongemakkelijke teksten’. Het boek als geheel is een zeer verdienstelijke poging om ‘harde brokken’ in de Bijbeltekst dichterbij de lezer te brengen.

Drs. Els J. van Dijk, Oefenen in verlangen. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2015, 127 blz., € 9,95.

Toen de directeur van de Evangelische Hogeschool haar vorige boekje, De hunkerende generatie, schreef, maakte dat alom veel los. Els van Dijk heeft echt iets te zeggen. Ook dit boekje getuigt van een heldere waarneming en een bezonken oordeel. Ze laat zich graag inspireren door Augustinus. De leefwereld van onze jongeren wordt trefzeker geschetst. Voortdurend worden ouderen aangesproken op hun verantwoordelijkheid: wat stralen wij uit naar onze jongeren toe? Begrijpen wij hen echt? Zijn we bewogen met hen? We worden niet maar geroepen om hen te vertellen hoe het hoort, maar om bij hen een verlangen op te wekken naar de Heere en naar Zijn toekomst. Een boekje om rustig te overwegen en te verwerken, zeker ook als ambtsdragers die geroepen zijn om ook ‘de lammeren’ te weiden.

Arjan van den Noort, Ontelbaar, Uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen 2014,480 blz., € 18,50.

Dit is een dagboek over de symboliek van getallen in de Bijbel. Ik zou het liever een dagelijks te gebruiken studieboek noemen. Een grote hoeveelheid informatie over getallen, maten en gewichten wordt aangeboden, compleet met bronvermelding en register van Bijbelteksten. Duidelijk wordt aangetoond dat op het eerste gezicht dorre getallen toch een heilrijke boodschap bevatten. Daar kun je dus dagelijks uit putten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.