+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Drs. C.B. Eisinga. Aan het Woord over latjes. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Leiden 1996. 106 blz. f 19.95.

De auteur van dit boekje vangt aan met een uiteenzetting over zijn visie over de bijbel. Zijn uiteenzetting is kort en krachtig, waarbij hij vooral refereert aan Psalm 25. Na deze inleiding gaat hij nader in op onderwerpen die te maken hebben met relaties (huwelijk; samenwonen; echtscheiding; homofilie en alleenstaand). T.a.v. het huwelijk grijpt hij terug op de relatie die God heeft met zijn volk. Het huwelijk is een verbond waarbij niet alleen beloften worden gedaan, maar ook verplichtingen worden aangegaan. Zoals het verbond tussen God en zijn volk een altoosdurend karakter heeft, zo is het huwelijk een verbond voor het leven, waarbij trouw duidt op de exclusieve relatie tussen man en vrouw. T.a.v. het voorechtelijk samenleven of zoals we dat tegenwoordig noemen, samenwonen, is de auteur duidelijk. Hij geeft een aantal oorzaken aan die hieraan ten grondslag liggen: secularisatie, de consumptieve seks en de houding t.o.v. het huwelijk. Zijn stelling is duidelijk. Samenwonen dient op grond van de bijbel afgewezen te worden. Daarbij dient de nodige zorgvuldigheid betracht te worden als het tot een gesprek komt met de samenwonenden. Aan het einde van het boek bespreekt hij het verschil tussen homofilie en homoseksualiteit. Homoseksualiteit wordt gezien als zonde en dient afgewezen te worden. Een standpunt innemen t.a.v. homofilie ligt ingewikkelder, waarbij niet zomaar voorbij gegaan kan worden aan erfelijke factoren. Een uiting van de gebrokenheid van de schepping. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. Deze gespreksvragen lenen zich uitstekend voor een diepgaand gesprek over genoemde onderwerpen. Het boekje kan ik bij u aanbevelen, temeer daar de visie op veel zaken vanuit de bijbel gefundeerd zijn.

Hans Mudde. Het lied bij het Woord. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1997. 76 blz. f 14,95.

Dit boekje is een bundeling van overdenkingen en gebeden, uitgesproken voor de NCRV-radio in de rubriek “Woord op zondag” van 13 oktober t/m 24 november 1996. Toegevoegd is een overdenking, die eerder gepubliceerd werd in het oecumenisch maandblad “Open Deur. De overdenkingen hebben steeds een lied uit het Liedboek voor de Kerken tot onderwerp, meestal ontleend aan de in de Lutherse Kerk gebruikelijke lijst van zondagsliederen voor de betreffende zondagen. Wie geïnteresseerd is in de bijzonderheden over de dichters en hun teksten kan wellicht in dit boekje iets van zijn gading vinden.

Dr. J Stolk. In de puberteit. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1997.183 blz. f 26,95.

De serie “Christelijke opvoeding” bestaat uit tien boeken over de dagelijkse opvoeding van kinderen, leder deel behandelt een periode uit het leven van een kind of een jongere. Dit deeltje gaat over de puberteit, de leeftijdsperiode van 12 t/m 20 jaar. Veel aandacht wordt geschonken aan aan de persoonlijkheidsontwikkeling en aan de ontwikkeling van het kind; de invloed van de middelbare school, de godsdienstige opvoeding, de seksualiteit en de rol van de ouders tijdens deze periode. Zowel het besprokene als de gehanteerde voorbeelden zijn goed herkenbaar. Wat dat betreft is dit boekje vergelijkbaar met diverse andere (christelijke) opvoedingsboeken. Veel ouders zullen, voor zover men nog te weinig weet over pubers, hun voordeel kunnen doen met dit boekje. Het is alleen jammer dat er te weinig aandacht is gegeven aan de problemen die zich in gezinnen kunnen voordoen, wanneer pubers de gestelde grenzen van braafheid ver overschrijden. Daar bedoel ik mee dat er nauwelijks wordt gesproken over problemen met jongeren die drugs gebruiken, crimineel gedrag vertonen, aan God en gebod geen boodschap hebben, alleen maar consumptief gericht zijn en relaties onderhouden met buitenkerkelijken en de vraag hoe je daar als ouders mee om moet gaan (voorzover dat nog mogelijk is), om nog maar niet te spreken over met een vriend(in) op vakantie gaan of gaan samenwonen.

Laura Reedijk-Boersma, Laatste levensdagen (ervaringen uit het pastoraat). Uitg. Kok, Kampen 1997. 160 blz.

De auteur, voor velen geen onbekende, is pastor in een verzorgingstehuis. Daar begeleidt zij vaak bewoners naar het einde van dit leven. Een aantal ervaringen in die begeleiding vertrouwt zij toe aan het papier; ze geven inzicht in de zware dagen - soms maanden - van het einde van dit aardse leven. We delen in de wijze waarop de pastor begeleidt: een gebed, een hand, een zegenbede… Ik onderstreep wat in de inleiding staat: vooral de gevoelsmatige kant van het contact wordt beschreven. Wie daar inzicht in wil hebben (en het is een niet te onderschatten kant van het pastoraat) wordt niet teleurgesteld. Enkele gedichten van de hand van de auteur spreken hun eigen taal dwars door het boek heen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.