+ Meer informatie

Centrale plaats huisarts krijgt meer de nadruk

Eindelijk structuurnota gezondheidszorg

4 minuten leestijd

„Regionalisatie" en „echelonnering" zijn de trefwoorden in de langverwachte structuurnota gezondheidszorg van staatssecretaris J. P. M. Hendriks (Volksgezondheid), die vandaag is gepubliceerd.
Da staatssecretaris zegt in deze nota, dat een planmatige structurering van de gezondheidszorg geboden is. Dit ter bevordering van de doelmatigheid, het op elkaar afstemmen van de voorzieningen en het opheffen van de bestaande tekorten aan zorgverlening.
Volgens de nota zal vooral de „eerste lijn" versterkt moeten worden (onder gelijktijdige afremming van de tweede: ziekenhuizen e.d. om de hulpverlening dichter bij de mensen te brengen. De huisarts zal in dit echelon dat alle niet-gespecialiseerde voorzieningen omvat op het gebied van de lichamelijke en de geestelijke gezondheidszorg, de centrale plaats moeten innemen.
De zwaarder wordende taak van de huisarts kan worden verlicht door samenwerking in groepsverband met andere beroepsoefenaren in de gezondheids- en welzijnssector. Zogenaamde „consultatieposten" zouden als een soort wegwijzer naar de verschillende voorzieningen kunnen die

De heer Hendriks stelt, dat er een landelijk net van regionale openbare gezondheidsdiensten moet komen. Een deel van de bevolking kan nu nog niet beschikken over de diensten van GGD- en of districtsgezondheidsdiensten. De openbare gezondheidsdiensten zoals de staatssecretaris zich die voorstelt, zouden zich behalve met de taken waarmee de GGD-en nu zijn belast, ook kunnen gaan bezighouden met zaken als geslachtsziekten- en tubercolusebestrijding, bevolkingsonderzoek en schooltandverzorging.
KRUISVERENIGINGEN
Voor wat de kruisverenigingen betreft, meent de staatssecretaris onder meer dan een herstructurering van de wijkverpleging nodig is door de vorming van basis-eenheden — bestaande uit wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en ziekenverzorgsters —voor bevolkingsgroepen van 25.000 tot 40.000 mensen. Het is de bedoeling ook het werk van de kruisverenigingen, dat nu nog grotendeels van subsidies afhankelijk is, te gaan financieren in het kader van de sociale ziektekostenverzekering.
De staatssecretaris verdeelt de gezondheidszorg in drie „echelons". Het tweede omvat de gespecialiseerde voorzieningen (poliklinisch zowel als klinisch en het derde de superspecialismen die hij vooral toedenkt aan de Academisohe ziekenhuizen).
In het kader van de regionalisatie — aansluitend bij de te vormen bestuurlijke gewesten — zullen binnen een regio tenminste het eerste en het tweede echelon een samenhangend geheel moeten vormen. De centrale overheid bepaalt de algemene lijnen en normen voor de gezondheidszorg maar voor de planning van de plaatselijke en regionale organen moeten betrokkenen adviseren, coördineren en waar mogelijk — beslissen. Op dit niveau zullen ook de verbindingen met andere delen van de welzijnszorg (maatschappelijke dienstverlening) moeten worden bevorderd.

FINANCIERING
De nota zegt niet veel over de financiering van de toekomstige gezondheidszorg. Dit vraagstuk komt aan de orde in het Wetsontwerp Volksverzekering ziektekosten. In 1972 kostte de gezondheidszorg rond ƒ 10 miljard, ofwel 6,7 pct van het nationaal inkomen.
Volgens de staatssecretaris moet naar een zodanige beperking van de kostenstijgingen worden gestreefd, dat het aandeel van de gezondheidszorg in het nationaal inkomen in 1980 niet meer zal zijn dan 8 pct.
Bij de beheersing van de kosten zal vooral moeten worden gekeken naar dat deel van de kostenstijging (5,5 pct van het totaal) dat het gevolg is van de toeneming van middelen en mankracht.
In 1980 zal waarschijnlijk zo'n ƒ30 miljard aan gezondheidszorg moeten worden uitgegeven, waarvan plm ƒ 17 miljard voor de ziekenhuisverpleging en -behandeling, ƒ 11 miljard voor openbare gezondheidszorg. De staatssecretaris baseert deze schatting op de veronderstelling dat de beddencapaciteit in de ziekenhuissector aanzienlijk zal worden teruggebracht — tot 44 bedden per 1.000 inwoners.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.