+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

SCHOTSCHE GELOOFSHELDEN, door John Howie. Uitgave van W. M. den Hertog te Utrecht.

Dit boek handelt over het leven en sterven van Durham, Binning, Cray, Rutherford en anderen. Het is uit het Engels vertaald door P. van Woerden. Het betreft hier de 2e onveranderde uitgave.

Het is een kostelijk werk, dat wij inde handen van velen wensen. Wij komen hier in aanrakingmet destrijd en het lijden van de kerk in Schotland in vroeger tijden en van vele getrouwe getuigen, onder wie er zijn, die de marteldood stierven.

Het zou aan het werk nog ten goede gekomen zijn, wanneer in eenhoofdstuk voorafvooronzelezerseen kort overzicht gegeven was van de geschiedenis van de kerk in Schotland in de periode, waarin deze geloofshelden leefden.

Te betreuren is, dat er zo veel drukfouten zijn blijven zitten. Dat ontsiert een werk als dit, dat overigens keurig is uitgegeven. Is dit te danken aan slechte correctie? Er komen storende onnauwkeurigheden in het boek voor. Een paar voorbeelden willen we noemen.

Op blz. 134 lezen we, dal; William Guthrie geboren werd in het jaar 1665. Dit moet zijn 1620. 1665 was zijn sterfjaar. Op blz. 137 staat; Hij werd de 7e november 1766 in het heiligambt bevestigd. Dat is kennelijk onjuist. Op blz. 142 staat William Gray in plaats van Wlliam Guthrie. Blz 202 vermeldt, dat hij — Richard Cameron — in het begin van het jaar 1650 naar Schotland terugkeerde. Moet dit niet zijn 1680?Opblz. 233 lezen we, dat hij — James fenwick — te Brill scheep ging. Vermoedelijk wordt Brielle bedoeld.

Met veel belangstelling hebben we dit boek gelezen. Het bevat goede lektuur, die veel meer naar voren moest komen en in alle boekwinkels voorradig moest zijn. Kan de uitgever niet meer publicitiet geven aan zulke werken? Het zou de verspreiding ten goede komen. Dit is een opmerking, die we hiermaken, maarwaarmeewehet oog hebben ook opverschillendewerken van andere uitgevers. We zouden gemakkelijk treffende gedeelten van dit werk kunnen overnemen, maar dan zouden we teveel plaatsruimte voor deze recensie vragen.

Het boek kost gebonden in linnen band f 10,50.

GEEN AARDSE MACHT.

Dit is een boek, dat D.V. binnenkort zal verschijnen bij de Uitgeverij Van der Stouw te Rijssen. Het belicht de historische en aktuele aspekten betreffende de Reformatie. Het bevat 7 hoofdstukken, geschreven door auteurs uit verschillende kerken. De intekenprijs bedraagt f 6,95. Te zijner tijd hopen we een recensie in dit blad op te nemen.

TIEN PREKEN over het lijden en de opstanding van onze Heere .Jezus Christus door Dr. Maarten Luther, vertaald uit het Duits door Drs. K Exalto.

Uitgave van W. A. de Groot te Goudriaan.

Deze preken beslaan samen 48 bladzijden. Daaruit blijkt wel, dat we niet moeten denken aan preken, zoals wij ze kennen. De preken gaan over Jesaja 53 : 2, Psalm 45 : 3, Mattheüs 27 ; 45-50, 51-56, 57-61, 28 : 10-20 en Lukas 24 : 36-47. De laatste drie, die handelen over Christus’ opstanding, hebben zelfs geen tekst als uitgangspunt, maar gaan zonder meer over de opstanding. Luther behandelt de stof op een eigen manier, begrijpelijk en leerzaam. De preken bevatten mooie gedachten. We kunnen de kennismaking ermee van harte aanbevelen. Het is goede lektuur voor deze lijdenstijd.

Enkele opmerkingen willen we maken. Op blz. 26 lezen we: want gij hebt niet ontvangen de geest der dankbaarheid wederom tot vreze, enz. Dit moetzijn. de geest der dienstbaarheid. Op blz. 39 verwonderden we ons over de zin: uit de beide naturen is één Persoon ontstaan, maar naar Zijn Godheid is Christus niet dood.

De prijs van hel werkje is f 2,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.