+ Meer informatie

Onderzoek „deed ons ontdekken dat alle lijntjes naar Rome wezen"

Katholiek Nederlands Persbureau wil ogen openen voor geheime netwerken

10 minuten leestijd

Wakker schudden voor de macht van Rome. Dat is het belangrijkste doel van het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP), opgericht door mensen uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Het KNP wil „gedocumenteerde persberichten" verstrekken over het gevaar van allerlei geheime netwerken van het systeem van Rome. Die netwerken „strekken zich ook tot Nederland uit". Voorzitter Roozemond toont —ten bewijze— een stapel boeken en documenten over allerlei geheime rooms-katholieke organisaties.

De reformatorischen hebben volgens de bestuursleden -H. E. Roozemond (Geref. Gem. in Ned.), Iz. den Dekker, (Geref. Gem.) en N. de Bree (Ned. Herv. Kerk)- nog te veel 'Kuyper' in hun bloed zitten om werkelijk wakker te worden. Kuyper verbroederde protestanten met Rome, zeggen de bestuursleden.

Het is een teken van ingezonkenheid van de kerk, vinden zij, dat wij nu Rome maar Rome laten en dat wij blind zijn voor de gevaren die van deze kant dreigen. Te meer nu Europa 1992 vlak voor de deur staat.

„Alle lijntjes naar Rome"

Toen in 1986 de eerste initiatieven voor het KNP geboren werden, was er nog geen sprake van "Europa 1992". Maar onderzoek achter de schermen „deed ontdekken dat alle lijntjes naar Rome wezen". Europa 1992, zegt het bestuur, is een „mijlpaal" in de ontwikkeling van Rome.

Dat bestuur betreurt het dat zo weinigen uit de gereformeerde gezindte de brochures van ds. Hegger —bij voorbeeld over Opus Dei- of bladen als Protestants Nederland („dat nu een noodlijdend bestaan heeft") kennen of lezen. Zo krijgen volgens de bestuursleden bij voorbeeld de Open Brief aan de paus ais bijlage van het blad In de Rechte Straat en het novembernummer van Protestants Nederland te weinig aandacht. In dat nummer van Protestants Nederland wordt een groot aantal aandachtspunten genoemd en onderbouwd, die ook in de KNP-presentatiefolder aan de orde komen.

Ook de pers laat het in dezen „faliekant afweten". „Het NRC had een lange beschouwing over de zaligverklaring van de oprichter en leider van Opus Dei, Josémaria Escriva de Balaquer, iets waarvoor Rome jaren heeft geijverd. Maar het RD wijdde er slechts enkele regels aan", zo stelt Roozemond met spijt vast.

Sektarisch

De bestuursleden vinden dat te velen in eigen kring de onrustbarende feiten rond Rome voor zoete koek aannemen. Men staat er gewoon niet voor open. Het eigen karakter van Rome, bij voorbeeld dat men nooit iets herroept, blijft te onbekend. Men sluit ook de ogen voor de ontwikkelingen die doelen op een nieuwe wereldorde, waarbij Rome en New Age hand in hand gaan, zo menen de drie mannen.

Het KNP wil trouwens verder ook aandacht besteden aan ontwikkelingen in Zuid-Afrika, Israël, China en de gebeurtenissen in de gezondheidszorg. Volgens de presentatiefolder zou de twintigste eeuw gekenmerkt worden door „dood aan het huwelijk, gezin, langdurige zieken, gehandicapten, coma-patiënten en demente bejaarden". „Dit is geen zwart-wit denken" zegt Roozemond, „want het aantal euthanasiegevallen ligt vele duizenden hoger dan officieel wordt opgegeven".

Doorgeefluik

Het KNP wil een doorgeefluik zijn voor allerlei onrustbarende feiten over de Rooms-Katholieke Kerk, waar de gereformeerde gezindte haar ogen nu nog voor sluit. Via een ingenieus netwerk van rooms-katholieke organisaties, zoals Opus Dei, de Maltheser Orde en de mariale priesterbeweging, rukt Rome overal op. De Maltheser Orde is een geheime ridderorde die de 'upper ten' van de rooms-katholieke adel van de hele wereld vormt.

Al deze orden zijn schatrijk. Ze zijn ook rooms-katholiek in orthodoxe zin. „Het Vaticaan heeft plannen voor de bouw van een groot paleis in Moskou om zending te bedrijven. Het gebouw wordt in barokstijl opgetrokken. Waarom? Dat is de stijl van de Contrareformatie", aldus Roozemond. De voorzitter van het KNP omschrijft als centrale drijfveer van Rome: Geld en macht.

De geheime orde van Opus Dei heeft duizenden leden en oefent volgens het bestuur achter de schermen immense invloed uit in de hele wereld. „Mede dank zij deze organisatie is de huidige paus in het zadel geholpen, en worden ook nu nog op Nederlandse universiteiten studenten gerecruteerd, die alleen bij Opus Dei-priesters kunnen biechten. Verder heeft een Amerikaanse organisatie als de Council of Foreign Relations (CFR) leden tot in de hoogste financiële en politieke kringen in dat land. Die CFR heeft een belangrijke vinger in de pap in het beleid van tientallen Amerikaanse kranten. De paus heeft zijn eigen satelliet waarmee hij de hele wereld tegelijk kan bereiken".

Maar noemt u nu eens een aantal feiten die u hard kunt maken. Wat zijn uw bronnen?
Roozemond: „Die bronnen zijn er zeer vele. Ik noem bij voorbeeld de Belgische schrijver André van Bosbeke, die boeken geschreven heeft met als titel "Opus Dei in België" en "Ridders van nu". Hij is er ontzaglijk diep in gedoken en is verschillende malen vanwege zijn boeken bedreigd. Uit die boeken blijkt ónder meer dat Opus Dei vooral zijn sympathisanten heeft in de met de orthodoxe rooms-katholieken sympathiserende Gazet van Antwerpen en de Libre Belgique. Via de Gazet van Antwerpen hebben mensen als prof. Eugeen de Jonghe en de rector van de Leuvense universiteit mgr. A. Descamps geprobeerd de traditionele waarden van de Rooms-Katholieke Kerk te verbreiden. Daarnaast ontvangen wij veel informatie uit de gehele wereld".

Maar dat is toch geen aantoonbare infiltratie door Opus Dei of de Maltheser Orde zélf De hoofdredacteur van de Gazet vaardigt toch geen bevel uit om zijn kranten tot een directe spreekbuis van Opus Dei te maken?
Den Dekker: „Je moet het ook niet zien als een paar klauwen die er boven hangen. Er wordt meer geïnfiltreerd van onderaf".

Roozemond: „In Utrecht en Amsterdam recruteert Opus Dei bij voorbeeld onder studenten. Ze pikken de mensen er uit die zij qua karakter voor de organisatie nodig hebben. Die mensen worden goed ontvangen en van hun familie geïsoleerd. Er bestaat een zwijgplicht. Dat maakt het ook zo moeilijk om de Maltheser Orde te begrijpen. Het is een geheim genootschap, er bestaan vrijwel geen documenten, alleen gesproken woorden".

Netwerken

Volgens de bestuursleden van het KNP hebben de geheime netwerken een grote invloed op de (internationale) politiek, de wereldhandel, het bankwezen en het onderwijs. Ze wijzen op de geheime P2-Vrijmetselaarsloge in Italië, „waar ook leden van het Vaticaan in zitten". Die P2-Loge heeft een grote rol gespeeld in het beruchte bankschandaal in Italië, dat van de Banco Ambrosiano. Volgens bestuurslid -De Bree werkt Rome altijd onder een dekmantel. Het is nodig om de feiten goed gedocumenteerd te weten, zegt hij, „maar er is wel een grens aan het willen weten van het kwaad. Wanneer je gaat wroeten, hoef je niet alles te weten. Je hoeft ook niet alles te bewijzen".

De vraag blijft: Hoe lopen de lijnen nou precies? De aanwezigheid van personen in bepaalde organisaties is toch niet hetzelfde als het uitoefenen van (grote) invloed?
De Bree: „Die invloed is er zeker op beslissingsniveau. Iemand geeft een idee en vaardigt een bevel uit, en de lagere regionen moeten het uitvoeren. Zo gaat het ook in het bedrijfsleven. De beslissingen zélf zijn niet zo interessant, maar de achtergronden wel.

Roozemond: „Opus Dei, de Maltheser Orde en de mariale priesterbeweging moeten de eed van trouw afleggen aan de Heilige Stoel. Ze moeten de leer van Rome verspreiden over de hele wereld, zelfs al kost dat bloed. Dat is hun doelstelling".

U stelt dat Rome veel invloed heeft. Maar waarom zou de Rooms-Katholieke Kerk kans krijgen? We zijn toch reformatorisch?
Roozemond: „Als de Europese eenheid zou doorgaan, komen er heel wat haken en ogen. Stel dat men de verkiezingen op zondag zou houden, dan zouden de reformatorischen in één klap uitgeschakeld worden".

Denkt u écht dat de reformatorische gezindte in één klap uitgeschakeld wordt als er zondagse verkiezingen komen? De leden van de vroeg-christelijke kerk hadden óók geen politieke rechten, maar hun kerk groeide als kool.' Als onze gezindte wordt uitgeschakeld door zondagse verkiezingen is het niet best met de 'kwaliteit' van die gezindte.
Den Dekker: „De levende kerk is ver van zijn plaats. Dat is de hoofdoorzaak van de ingezonkenheid. Dus is het onze taak de mensen bewust te maken van deze nood, opdat wij ons verootmoedigen voor de God onzer vaderen".

Is het zich gezamenlijk tegen Rome keren niet erg negatief? Wat kunt u nu voor positiefs verwachten van iets dal ten diepste toch negatief blijft?
Den Dekker: „Het ene moet men doen en het andere —het werk dat wij als KNP gaan doen— niet nalaten".

Roozemond: „De goegemeente reageert natuurlijk: Wat matigen die mensen zich aan? Wat voor pretenties hebben ze eigenlijk? Het zijn amechtige lieden. Rome is toch op zijn retour? Toen Hitler binnenviel, zeiden veel mensen: de Duitsers vallen mee. We hebben toch te eten, ze zijn aardig en ze groeten je op straat. Ds. Kersten is getekend als Rome-hater. Toch heeft hij niet gezien dat Rome Hitler in het zadel heeft geholpen. Als ds. Kersten dat had geweten, had hij eerder het anti-christelijke systeem van het nazisme onderkend".

Schuilt er in het bezig zijn in het KNP niet hel gevaar van een nieuw reformatorisch activisme, waar we in feite genoeg aan hebben?
Roozemond: „Dat zullen velen uit de gereformeerde gezindte misschien zeggen. Maar als je dit werk doet, dan doe je het niet zomaar. Wij hebbén ons wel honderd keer bedacht om hieraan te beginnen. Reformatorisch Nederland heeft wel een krant, maar geen onafhankelijk persbureau. Wij dachten er goed aan te doen een onafhankelijk persbureau op te richten. Onafhankelijk van het RD en ook gebruik makend van bronnen uit het buitenland, zoals uit België en Amerika".

De Bree: „Het moet vooral een gebedszaak zijn. Wij doen dit werk ook uit innerlijke bewogenheid. Mensen kijken vaak niet verder dan hun eigen kerkmuren en staan in lauwheid en ingezonkenheid onverschillig ten opzichte van het wereldgebeuren".

Den Dekker: „Activisme kun je ook koesteren als kerkeraadslid. Het is maar de vraag voor wie je ten diepste bezig bent. Ons volk moet zich meer bewust worden van de eigen identieit. We moeten ons afvragen: Wat is ons standpunt op grond van de Schrift? De eigen identiteit is zo vaag geworden".

Antichrist

Vanuit de traditie van de oudvaders wil het KNP ook de aandacht vragen voor het feit dat de paus de antichrist is. „Er is nog nooit iemand geweest die de pretentie had om in de plaats van Christus te treden". Maar ook voor de gedachte dat Rome zal vallen, willen wij de ogen openen, aldus Roozemond. „Tijdens de Reformatie is Rome al beginnen te vallen, zie Openbaring 14. Maar eens zal de val definitief zijn. Zoals bijna vijfenzeventig jaar communisme in korte tijd is gevallen, zo zal Rome als een kaartenhuis ineens in elkaar vallen. En dan is de wereldvrede getekend. Met de val van Rome is niet het einde van de wereld gekomen, maar daarmee breekt wel de bloeitijd van de kerk aan. En daaraan gaat de bekering van de joden vooraf".

In het logo van het KNP staat een regenboog als teken van Gods verbond afgebeeld, daaronder de Hebreeuwse letters van Gods allergrootste Naam, met daaronder weer de Davidster, „omdat alles om Israël draait", zegt Roozemond. De vijandschap van Rome tegen Israël, onder meer tot uitdrukking komend in de pauselijke omarming van Arafat vóór de Golfoorlog, gaat volgens het bestuur uiteindelijk terug op de wijding van Godfried van Bouillon tot beschermheer van het heilige graf bij Jeruzalem. Daarom kan Rome Israël nooit erkennen.

Onbegrijpelijk

Roozemond zou zelf niet als vertegenwoordiger van een van de drie kleine christelijke partijen in Straatsburg willen zitten. Alsof één man daar een christelijk geluid kan geven. Roozemond constateert dat bij de eigen gezindte Kuyper veel invloed heeft. „Een van de grootste overwinningen van Rome is de totstandkoming van het CDA. Alle sleutelposities zijn in handen van ex-KVP'ers".

De bestuursleden willen niet doorgaan voor „Rome-haters"; zij willen naast protestanten ook de rooms-katholieke medemens waarschuwen. Roozemond: „Het systeem van Rome is geld en macht. Maar de goeden niet te na gesproken. Velen zijn te goeder trouw en in menselijk opzicht integer. Maar die in het systeem zitten, weten doelbewust waar ze mee bezig zijn. Het Katholiek Nederlands Persbureau wijst nadrukkelijk in haar naam op de katholiciteit van de protestantse kerk. In kerken van de gereformeerde gezindte bestaat terecht veel aandacht voor de individuele bekering, maar „de bede "Uw Koninkrijk kome" is een verwaarloosde bede op de kansel", aldus Roozemond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.