+ Meer informatie

Financiële zaken

2 minuten leestijd

De synode besloot

a. uit te spreken dat uit reserves van kerkelijke kassen geen leningen voor het werk der kerken dienen te worden verstrekt;

b. dat bij de vaststelling van de minimumbijdragen ten behoeve van de kashoudende deputaatschappen rekening dient te worden gehouden met de te verwachten normale jaarlijkse uitgaven, alsmede met de omvang van het eigen vermogen, dat toereikend moet zijn om anderhalf maal de normale jaarlijkse uitgaven te dekken;

c. alle deputaatschappen, die een kas beheren, toe te staan in de maand oktober van enig jaar aan deputaten van het kerkelijk administratief bureau een hogere minimumbfjdrage op te geven dan het door de generale synode vastgestelde bedrag ter vermelding op het collectenrooster voor het volgende jaar, indien blijkens constatering door deputaten voor financiële zaken in het voorgaande jaar de werkelijke inkomsten 10% lager of de werkelijke uitgaven 10% hoger waren dan in de begroting(en) werd geraamd en bovendien het eigen vermogen ontoereikend is of dreigt te worden om anderhalf maal de normale jaarlijkse uitgaven te dekken;

d. alle deputaatschappen, die een kas beheren, op te dragen om in de maand oktober van enig jaar aan deputaten van het kerkelijk administratief bureau een lagere minimumbijdrage op te geven dan het door de generale synode vastgestelde bedrag ter vermelding op het collectenrooster voor het volgende jaar, indien in het voorgaande jaar de werkelijke inkomsten 10% hoger of de werkelijke uitgaven 10% lager waren dan in de begroting(en) werd geraamd en bovendien het eigen vermogen toereikend is om anderhalf maal de normale jaarlijkse uitgaven te dekken;

e. voor de diverse takken van kerkelijke arbeid in de jaren 1975, 1976 en 1977 de volgende minimumbijdragen vast te stellen:

1975 1976 1977

Onderlinge bijstand: f 1,10 f 1,15 f 1,20

Emeritikas: f 9,— f 10,— f 11,—

Studiefonds Theologische Hogeschool: f 0,10 f 0,10 f 0,10

Theologische Hogeschool: f 5,70 f 6,50 f 7,10

Buitenlandse zending: f 3,10 f 3,30 f 3,50

(f 6,40) (f 7,—) (f 7,60)

ADMA: f 1,20 f 1,30 f 1,40

Contact kerkjeugd: f 0,25 f 0,25 f 0,30

Steun kerken polders: f 1,— f 1,20 f 1,20

Kerkbouwaangelegenheden: f 0,90 f 0,90 f 0,90

Geestelijke verzorging gehandicapten: f 0,70 f 0,70 f 0,70

Hulpverlening binnen- en buitenland: f 1,50 f 1,50 f 1,55

Evangelieverkondiging Israël: f 0,50 f 0,50 f 0,55

Evangelisatie: f 1,90 f 1,90 f 1,90

f. de kerkeraden resp. de diaconieën er nadrukkelijk op te wijzen, dat de in goed overleg gezamenlijk aanvaarde taken ook door alle kerken en/of diaconieën gezamenlijk dienen te worden gefinancierd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.