+ Meer informatie

SGP blijft accent leggen op ethische vraagstukken

Ir. van Rossum: Economisch malaise staat niet op zichzelf

10 minuten leestijd

DEN HAAG — De voortschrijdende versukkeling van de vaderlandse economie mag dan hét centrale thema zijn in de verkiezingscampagnes, SGP-lijsttrekker Van Rossum ziet de huidige economische malaise niet los van de verschuivingen op ethisch gebied. Daarom zal de SGP-fractie het accent blijven leggen op zaken als euthanasie, de zedelijkheidswetgeving en het echtscheidingsrecht. „Onze rol in de politiek zal ook de komende vier jaar bepaald worden door onze benadering van de verschillende ethischevraagstukken. Het kwaad moet bij de wortel aangepakt worden", zegt Van Rossum.

Als laatste in de serie interviews met woordvoerders van diverse politieke partijen karnt ir. H. van Rossum aan het woord. Hij maakt reeds veertien jaar deel uit van de Tweede-kamerfractie van de SGP en treedt deze verkiezingen voor het eerst op als lijsttrekker.

Van Rossum staat bekend als een onomstreden deskundige op het gebied van Verkeer en waterstaat en houdt zich verder onder meer bezig met landbouw- en visserij aangelegenheden en de buitenlandse politiek. Tijdens de geruchtmakende affaire rond de overplaatsing van de Nederlandse ambassade in Jeruzalem haalde hij de landelijke publiciteitsmedia door een motie in te dienen die afkeuring uitsprak over de handelwijze van minister Van der Klaauw. Deze motie werd door de Kamer met algemene stemmen aanvaard.

Parlementsredacteur drs. A. A. C. de Rooij sprak met de nieuwe SGP-lijsttrekker o.a. over de positie van zijn partij en haar rol in de praktische politiek.


Een heel duidelijk voorbeeld van deze benadering was in de afgelopen periode het initiatiefwetsontwerp „Levensbescherming menselijke vrucht", dat de SGP samen met het GPV indiende toen de regering op het punt stond de bestaande abortuswetgeving te wijzigen en aan te vullen. Hoewel van tevoren wel ongeveer vaststond dat het voorstel van ds. Abma en dr. Verbrugh het niet zou halen, meende de fractie een alternatief aan te moeten reiken aan hen die zich in het regeringswetsontwerp niet konden vinden. Het mocht evenwel niet baten. De CDA-fractie werd door premier Van Agt onder zware druk gezet en schaarde zich — op een enkele uitzondering na — achter het wetsontwerp van de ministers Ginjaar en De Ruiter.

Weerstanden
Ondanks deze wat bittere ervaring acht Van Rossum het de taak van zijn fractie om op deze moeilijke weg voort te gaan. Op de euthanasie-praktijken zoals die in ons land worden bedreven, op het versoepelde echtscheidingsrecht, op de onwettige samenlevingsverbanden en op andere principiële kwesties zal de SGP beslist terugkomen, verzekert Van Rossum, ook al zal dat zowel binnen als buiten het parlement weerstanden oproepen. Hij denkt daarbij terug aan die middag in de Tweede kamer toen hij waarschuwde tegen de Surinamers in ons land die bezig zijn ,,de zonde van het concubinaatschap (het zonder huwelijk samenleven) naar Nederland te importeren". Die opmerking maakte de rijksgenoten die op de tribune hadden plaatsgenomen, zo woedend dat Kamervoorzitter Dolman krachtig moest ingrijpen. In het Surinaams weekblad verscheen zelfs een uitermate grievend artikel aan het adres van Van Rossum, waarvan de inhoud dermate bedenkelijk was dat die zich niet leent voor verdere bespreking.

Gedoogrol
Staat de SGP waar het ethische vraagstukken betreft veelal alleen, in de praktische politiek kan zij volgens Van Rossum een rol van betekenis spelen. Hij verwijst daarbij naar de vorige kabinetsformatie, toen informateur Van der Grinten de steun van de SGP en ook van het GPV bij het smeden van een CDA/VVD-coalitie hard nodig had. Die steun werd toegezegd, zij het dat voor principiële kwesties (zoals abortus) een uitzondering werd gemaakt. Die toezegging bleek achteraf voor het kabinet-Van Agt van cruciaal belang. Toen een deel van de CDA-fractie bij het olieboycotdebat en de levering van onderzeeërs aan Taiwan uit de boot viel, balanceerde de coalitie op de rand van de afgrond en kon het kabinet slechts overeind blijven dank zij de steun van de staatkundig-gereformeerde fractie.

Die gedoogrol is door het kabinet ook wel gewaardeerd, vindt Van Rossum. „Soms", zegt hij, ,,werd zeer uitgebreid aandacht besteed aan wat door onze fractie naar voren was gebracht. Het CDA is daar wel eens jaloers op geweest. Er zijn in de afgelopen periode ook nogal wat moties en amendementen van ons aangenomen. Voor wat hoort wat, zo redeneerde men. Dat was duidelijk merkbaar".

Een uitzondering moet Van Rossum maken voor wat hij noemt „zaken op het levensbeschouwelijke vlak". „Het was soms pijnlijk", zegt hij daarover, ,,dat geweigerd werd op dat soort dingen in te gaan, temeer omdat men wist hoe zwaar die voor ons wegen".

Exportpositie
Wat de huidige economische malaise betreft, heeft de SGP duidelijk omlijnde plannen om ons land weer op te stoten in de vaart der volkeren. In het verkiezingsprogram is een nationaal herstelplan opgenomen dat onder andere een eenmalige inleveringsronde van vier tot vijf procent omvat. Een forse ingreep, geeft Van Rossum toe, maar er valt niet aan te ontkomen. „Ons land moet weer op één lijn komen met de concurrenten in het buitenland. We hebben ons vanwege het hoge loonkostenpeil uit de markt geprijsd. Daardoor is de exportpositie verslechterd en daar moet zo gauw mogelijk wat aan gedaan worden. Wij willen die inleveringsronde daarom niet uitsmeren want daarmee schuif je de moeilijkheden alleen maar voor je uit."

"Als het aan de SGP ligt, zal ook in de sociale sector drastisch gesnoeid worden. ,,De sociale zekerheid is doorgeschoten", zegt Van Rossum, wijzend op een recent rapport van de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling), dat de sociale lasten in ons land veel te hoog noemt en ook kritiek uitoefent op de hoogte van de uitkeringen. Van Rossum: „Ik moet zeggen dat ik aan het lezen van dat rapport enig plezier beleefd heb. Mijn eerste reactie was: waar heb ik dit eerder gelezen? En jawel, kijk het maar na, men kan dat rapport inhoudelijk terugvinden in ons verkiezingsprogram". Lachend voegt hij eraan toe: ,,Dat wisten wij echt niet, dat het OESO met dit rapport zou komen".

Subsidies
Een andere post waarop de SGP de nodige bezuinigingen wil doorvoeren, is de begroting van CRM. Van Rossum denkt dan onder meer aan allerhande subsidieregelingen voor toneel, sport en, niet te vergeten, voor de kunst. „De steunregelingen voor kunstenaars die produkten leveren die ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen, is weggegooid geld. En vaak moet dan nog duur geld worden uitgegeven om die zogenaamde kunst op te slaan", fulmineert hij.

Op de vraag of de SGP ook op ontwikkelingshulp wil besnoeien óf juist wil vasthouden aan het percentage van het nationaal inkomen dat thans voor dit doel wordt aangewend, antwoordt de SGP-lijsttrekker dat het bedrag voor zijn partij nooit centraal heeft gestaan. „De SGP legt meer het accent op de kwaliteit van de hulp. Vanuit dat gezichtspunt kan de hulpverlening die via de multilaterale organisaties (de Verenigde Naties) loopt, wel worden teruggebracht zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Bij die vorm van ontwikkelingshulp blijft er veel aan de strijkstok hangen en wordt het geld vaak op een ondoelmatige manier besteed. Je kunt in de arme landen wel grote projecten tot stand brengen en daar mooie jaarverslagen over schrijven maar als zulke projecten geen vervolg krijgen, schiet de hulpverlening haar doel voorbij. Je ziet vaak dat de komst van kleine industrieën, waarvoor die projecten dan bedoeld zijn, te lang uitblijft".

Het is een van de redenen waarom de SGP veel meer voelt voor het systeem van medefinanciering. Als voorbeeld noemt Van Rossum het steunen van een zendingsorganisatie die een ziekenhuis of een school bouwt, wegen aanlegt etc. ,,Dan gaat de materiële én de geestelijke verheffing van een volk hand in hand. Dat is eigenlijk de ideale situatie".

Verwijt
Het kernwapenvraagstuk. De SGP wordt verweten — Van Rossum heeft het op spreekbeurten menigmaal ervaren — dat zij enerzijds uitgaat van het ,,Gij zult niet doden" en dat zij anderzijds pleit voor de modernisering van de Amerikaanse kruisraketten. Hoe valt dat te rijmen? Van Rossum: ,,Men verwart dan dat het gebod ,,Gij zult niet doden" geldt voor het particuliere leven. Als ik iemand van het leven beroof ben ik een moordenaar, ongeacht of die iemand een man is van middelbare leeftijd, een demente grijsaard of een ongeboren kind. De overheid echter heeft zich te houden aan Romeinen 13, dat zegt dat zij het zwaard niet tevergeefs draagt. Dat geldt niet alleen voor een christelijke overheid maar ook voor een niet-christelijke want Paulus schrijft dit in een tijd dat Nero regeert. In concreto houdt dat in dat de overheid een wettige oorlog mag voeren, waarbij dan wel de voorwaarde geldt dat een beslissing om militair geweld aan" te wenden alleen genomen mag worden in afhankelijkheid van Hem die het gezag aan de overheid heeft gegeven".

Wat volgens Van Rossum nog al eens vergeten wordt is dat de oorlog een gevolg is van de zonde en dat het karakter van de oorlogvoering alleen maar zal toenemen naarmate de zonden van een volk zich opstapelen. In dat licht moet de ontwikkeling van het nucleair wapenarsenaal gezien worden. „Op die kernwapens mogen we niet ons vertrouwen vestigen", vervolgt hij. „Anderzijds hebben wij wél de taak om de Russen zodanig af te schrikken dat ze hier niet ongehinderd binnen kunnen lopen. Als er dan gezegd wordt dat de Russische dreiging wel meevalt, wil ik slechts wijzen op Afghanistan.

Ik ben zelf wel eens in een Russische satellietstaat die aan Afghanistan grenst, geweest en het is me opgevallen dat daar erg veel Mohammedanen wonen. Zoals bekend zijn Mohammedaanse gezinnen erg kinderrijk en daardoor ontstond een grote werkloosheid. Dat konden de Russen niet hebben want volgens hun ideologie is er geen werkloosheid. Wat is er nu gebeurd? In Afghanistan hebben de Russen voornamelijk Mohammedaanse militairen ingezet. Zo wordt daar dus de werkloosheid opgelost. Ik noem dat een grove vorm van genocide. En daarom ben ik op voorhand niet tegen de modernisering van de Amerikaanse kernwapens want als de Russen zo doorgaan, komen wij straks ook aan beurt".

Voorkeursacties
Een heel ander onderwerp: de voorkeursacties binnen de SGP. Hoe oordeelt de lijsttrekker daar zelf over? Van Rossum: ,,In z'n algemeenheid heb ik er geen moeite mee dat een partij die z'n voedingsbodem vindt in een aantal kerkelijke stromingen, daar bij de samenstelling van de kandidatenlijst rekening mee houdt. Maar wat die voorkeursacties aangaat, ik stel daar niet zoveel prijs op. Verder wil ik er kort over zijn omdat ik als fractieleider de taak heb om te streven naar eenheid. Ik wil daarom niet polariseren".

Ook over de, RPF laat Van Rossum zich niet in felle bewoordingen uit. Sommigen mogen dan denken dat hij „anti-RPF" is, die indruk is bepaald onjuist. Wat hij intussen wél heeft vastgesteld, is dat de nieuwe RPF-lijsttrekker Leerling overal vertelt dat zijn partij de voortzetting is van de ,,oude" AR. „Dat is niet zonder betekenis", zegt Van Rossum. „De SGP is destijds opgericht omdat ze het met de AR niet eens was. De AR was aanhanger van de „neutrale-staatsgedachte" terwijl de SGP — met Calvijn — op het standpunt stond (en staat) dat de overheid regeert bij de gratie Gods. Als Leerling dan overal verkondigt dat de RPF de voortzetting is van de vroegere AR, moet hij niet willen ontkennen dat hij op dat punt met ons van mening verschilt".

De SGP-lijsttrekker ziet de RPF overigens niet als een serieuze bedreiging. Zij mikt volgens hem heel duidelijk op een andere kiezersgroep, wat ook gebleken is bij de vorige verkiezingen toen de SGP procentueel niet achteruit ging. Uiteraard hoopt Van Rossum dat dat laatste ook thans niet het geval zal zijn. „Ik hoop zelfs", zegt hij, „dat we vier zetels halen. Dan zijn we gelijk uit alle moeilijkheden".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.