+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Tot Israels zaligheid door Ds. C. Smits. Uitgave van J.P. van den Tol te Dordrecht.

Dit is een tijdwoord,eengelegenheidspreekover Romeinen 10 : 1, uitgesproken op zondag 11 juni jl. in verband met de spanningen in het Midden-Oosten. De preek is gedrukt zoals deze voor de vuist weg werd uitgesproken. Het was niet de bedoeling van Ds. Smits omdezepreek in druk te doen verschijnen, maar hij is er toe overgegaan op aandrang van één der kerkgangers, diedepreekhad over genomen. Daar heeft Ds. Smits goed aan gedaan. De preek gaat over een zaak, die nog leeft, al ligt de strijd in het Midden-Oosten al weer enkele maanden achter ons. Deze zaak zal blijven leven, omdat zij handelt over de toekomst van het volk van Gods verkiezende liefde, van de beminden om der vaderen wil. Zo gezien duurt de strijd nog voort. Er is nog geen vrede gekomen. Ds. Smits zegt de dingen op zijn wijze, levendig, aanschouwelijk en bij het lezen van deze preek kunnen we ons rekenen onder hen, die op 11 juni onder zijn talrijk gehoor zaten. Dat er met belangstelling en met hartelijke instemming geluisterd is, kunnen we ons voorstellen. Deze preek is aktueel in de goede zin van het woord en heeft ons veel te zeggen over de verwachting, die er mag zijn voor het oude bondsvolk. Daarom kunnen we u aanraden deze preek zelf te kopen en te lezen. De preek telt 24 blz., is uitgegeven in een groene omslag en kost f 1,50 per exemplaar; bij afname van een aantal wordt korting gegeven.

Ons Doopformulier door Ds. C. Rarinck.

Uitgave van .V. Uitgeverij” e anier te trecht.

it is een verklaring van het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. r is ook een for muller voor de doop van volwassenen.. laarom is de titel niet volledig; maar ieder begrijpt wel welk formulier wordt bedoeld en bij het kennis nemen van de inhoud wordt dit al heel spoedig duidelijk. Deze onvolledigheid is zo geen al te groot bezwaar.

Er waren al vele verklaringen van het formulier en van de betekenis van de kinderdoop en van de doop in het algemeen,.och blijkt er nog plaats voor een nieuwe verklaring. En dit zal waarschijnlijk niet het laatste boek zijn, dat over het formulier en over de doop verschijnt.. r zijn uitdrukkingen in het formulier, die wel voortdurend weer onder de aandacht moet worden ge bracht voor een goed verstaan.

Ds. Harinck heeft met dit boek verdienstelijk werk verricht. Hij haalt veel aan uit wat anderen over de bete kenis van allerlei gedeelten hebben gezegd en hij tracht met eigen woorden het hele formulier toe te lichten. Zijn opzet is daarbij geweest te waarschuwen tegen overschatting maar ook tegen onderschatting van de waarde van de doop. Van het begin tot het einde zien wij hem bezig om de doop in zijn rechte betekenis te doen verstaan.

Wij menen, dat hij in zijn pogen is geslaagd. Er kan natuurlijk altijd verschil van inzicht blijven ten aanzien I bepaalde uitdrukkingen, zowel in het formulier als in het werk van Ds. Harinck, maar dat neemt niet weg, dat we in het algemeen grotewaarderingkunnenhebbenvoor I het werk van deze Utrechtse pastor. En daarop willen we de nadruk leggen.

We kunnen daarom dit werk, ondanks vragen, die I overgebleven zijn, van harte aanbevelen. Het boek leest goed. Ds. Harinck schrijft zeer toepasselijk, liet is een boek voor ouders en kinderen. De Heere moge deze I uitgave zegenen.

Het boek is verschenen in de Banier Bibliotheek voor het gezin (B.B.G.-serie) en kost voor abonnees van de serie f 3,75, voor anderen f 7,25.

De arbeiders in de wijngaard, door Ds. J. J. Poort

Uitgave van N. V. Drukkerij „De Banier” Utrecht.

In dit boekje van ongeveer 90 blz. geeft de schrijver een verklaring van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, die we alleen vinden in Mattheüs 20; 1-16. De: schrijver ziet verband met wat in het evangelie voorafgaat. Dit verband kan er inderdaad zijn. De vraag is, of Ds. Poort het verband op een juiste wijze verkaart. Dit geldt ook ten aanzien van de gelijkenis zelf. Bij gelijkenissen gaat het in hetalgemeen om een bepaalde lering. Ds. Poort houdt zich aan de hoofdzaken: de wijngaard, de arbeiders, de heer des huizes, de weg, de planten, het werk en het loon, maar komt tot toepasselijke bijzonderheden, waaruit naar voren komt, dat hij een inzicht! heeft, dat afwijkt van verklaringen, die anderen gaven, We zien hieruit, hoe moeilijk het soms kan zijn om te komen tot een recht inzicht in de betekenis van een bepaald schriftgedeelte. Hoe eenvoudig deze gelijkenis ook lijkt, zij is moeielijker te verklaren dan verschillende, andere gelijkenissen.

Zo willen we dus dit boekje zien als een bijdrage tot verklaring van deze gelijkenis. We behoeven daar niet verder op in te gaan. Iemand, die dit werkje leest, doet er goed aan ook andere verklaringen na te gaan.

We willen een paar opmerkingen maken en doen daarbij een keus. Op blz. 53 lezen we o.a: Niet ieder mens mag van Jezus komen. Het zijn alleendiedaartoe van eeuwigheid verkoren zijn. Maar dat weet een mens niet, tot op het ogenblik dat hij verkoren wordt. En op blz. 59: „want tussen die afsterving enerzijds en die opstanding anderzijds ligt de steeds weer in de Heilige Schrift beschreven ledigheid van die mens”. We willen aannemen, dat de schrijver het goed bedoelt maar wat op deze plaatsen staat is niet schriftuurlijk uitgedrukt. We zouden meer opmerkingen kunnen maken, maar de bovengenoemde zijn genoeg om te latenzien,datwe het boek met belangstelling gelezen hebben.

Het werk is verschenen in de Banier Bibliotheekvoor het gezin (B.B.G. serie 1967) en kost f 5,90 (luxe uitgave), f 4,95 (gewone uitgave, zonder abonnement), f3,75voor | abonnees.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.