+ Meer informatie

Voor de jeugd

8 minuten leestijd

BESTE JONGELUI !

Gideon 18 (Richt. 6 : 25, 26)

„En het geschiedde in dienzelfden nacht dat de Heere tot hem zeide : Neem een var van de ossen, die uws vaders zijn, te weten de tweede var van zeven jaren; en breek af het altaar des Baäls, dat uws vaders is, en houw af het bos, dat daarbij is en; bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte dezer sterkte, in een bekwame plaats; en neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout der haag, die gij zult hebben afgehouwen”

Er kan in één dag veel gebeuren. Zo is het in het leven van Gideon ook gegaan. Het is de moeite waard om dit nog even in herinnering te brengen. Ik dacht dat dit óók bijbels was. Er staat toch in de psalmen ’k Zal gedenken hoe voor dezen, Mij de Heer’ heeft gunst bewezen. ’k Zal de wonderen gadeslaan, Die Gij hebt van ouds gedaan. Kunnen wij dat ook in toepassing brengen op ons eigen leven? Dan moet er in ons leven iets gebeurd zijn. Om iets te kunnen gedenken, moet er iets te gedenken zijn.

Nu, dat was bij Gideon wel het geval. Want de Heere had hem opgezocht bij de wijnpersbak. De Heere had tot hem gesproken: aangename woorden, bemoedigende woorden, troostrijke woorden. Je kunt ze allemaal lezen in Richt. 6, zoals we dat tot nu toe met elkander behandeld hebben. De Heere had Zijn rijk aan hem geopenbaard door middel van het offer. Hij had Zich door Gideon doen kennen, als een God des vredes. Dit was ook door Gideon in geloof verstaan getuige het altaar dat hij de Heere bouwde en dat hij de betekenisvolle naam gaf: De HEERE is vrede.

Na al dit gebeurde, is Gideon naar huis gegaan. Zijn hoofd en hart zullen veivuld geweest zijn, van alles wat hem die dag overkomen was. Dat kan niet anders. Veronderstel eens dat het één van jullie te beurt zou zijn gevallen, dat de koningin je met een bezoek vereerd had, dat ze je een rijke toekomst in uitzicht gesteld had, je zoudt er zeker niet van kunnen slapen, omdat je er zo vol van bent.

Gideon is ook maar een mens geweest van gelijke beweging, gelijk wij dat allemaal zijn, en die was vereerd geworden met een bezoek van de Heere der heren en de Koning der koningen. Die was uit de hemel tot hem neergedaald. Tot hèm! Wie was hij, wat onderscheidde hem? Gevoelen jullie, jongens en meisjes, wat ik bedoel? Want wat Gideon overkwam, dat gebeurt nog. God openbaart Zich aan ons, door middel van Zijn Woord. Hij doet dat in Zijn huis. De grote vraag is echter, of wij daar ook ogen voor hebben om dat te zien. Van nature toch zien we daar niets van. Dan gaan we naar de kerk, we lezen de bijbel en het laat ons allemaal die we zijn. Dan zijn er wel wonderen gebeurd, maar het is door ons niet als een wonder beleefd. We zijn er dan ook niet „vol” van. We zitten doorgaans vol met de dingen van deze wereld en dat is dan tevens een openbaring van onze leegheid van God. O, bedenk toch eens, hoe erg dit allemaal is: Vol te zijn van de dingen dezer wereld en leeg te zijn van God en goddelijke zaken. We kunnen dan menen rijk en verrijkt te zijn en geenszins gebrek te hebben, terwijl we niet weten dat we jammerlijk, arm, naakt, blind en ongelukkig zijn.

Er is een wonder van Boven toe nodig, om een oog te krijgen voor het wonder dat God Zich ook vandaag nog met mensen bemoeien wil, door middel van Zijn Woord en Geest. Ook met jonge mensen. Ja, ik zou zeggen, juist met jonge mensen. De wereld vraagt om de jeugd. De Heere doet dat ook: Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart!

Als dat wonder in je leven plaats heeft, dat de ogen er voor open gaan, dat de Heere Zich met je heeft willen bemoeien, dan ben je daar vol van. Wat is dat groot en rijk. Want dan geeft de Heere rijke juichenstof. Om Zijne wonderen en Zijn lof, Met hart en mond te melden .... Dat kan heel eenvoudig gebeuren, onder het lezen van Gods Woord, onder het horen van een preek, misschien wel onder het lezen van deze stukken. Het komt er maar op aan, dat de Heere het toepast door Zijn Geest. Als dat gebeurt, dan wordt het Woord des Heeren krachtig in je leven. Dan gaat er kracht van uit. Dan doet het je iets. Het laat dan ook iets na: Een zoete herinnering n.l. van dat de Heere, daar en daar tot je gesproken heeft. Gelukkig als dit geen vreemde zaken zijn in jullie leven. Dan is het wel echt de moeite waard om daar nog eens over na te denken. En dat zul je zeker doen, als het nog vers is, zoals dit bij Gideon het geval was.

Hij is dus, onder zoete, aangename overleggingen des harten, naar huis gegaan. Dat zullen jul’s avonds naar bed ging, heeft hij er nog lang over liggen na te denken. Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn, staat er in Ps. 104. Het is geen ijdele bezigheid. Mochten wij er allemaal maar veel van hebben.

En het geschiedde in diezelfde nacht, dat de Heere tot hem zeide: Neem een var van de ossen ... Als we hier goed over na denken, worden we eigenlijk overstelpt door de wonderen van Gods genade, aan een mens bewezen. De Heere had overdag tot Gideon gesproken, rijk en veel. En nu gaat het gesprek in de nacht door. Want het geschiedde in dienzelfden nacht, dat de Heere tot hem zeide:.... Dat is die nacht geweest, die op die voor Gideon zo betekenisvolle dag is gevolgd.

Hier zit ook veel lering in, als we het maar op mogen merken. Want de Heere spreekt overdag. Maar Hij doet het ook in de nacht. Hier komt ook in uit dat Gideon dicht bij de Heere leven mocht. Want om Gods stem te kunnen horen, moet je dicht bij de Heere leven. Dat kunnen jullie ook wel begrijpen. Als iemand, waar je ver bij vandaan bent, tot je spreekt, dan horen we er niets van. Zo is het in het natuurlijke, maar zo is het ook in het geestelijke. Als we ver bij de Heere vandaan leven, dan horen we van het spreken des Heeren niets. Dat ligt dan natuurlijk niet aan de Heere, maar dat ligt dan alleen aan ons. En nu moet een ieder zich maar afvragen, of hij of zij mogelijk ver bij de Heere vandaan leeft. Dan zullen we de oorzaak van het-niet-vernemen- van-des-Heeren-stem wel bij onszelf vinden, dacht ik.

Dat Gideon dicht bij de Heere leven mocht, dat ging niet van Gideon uit. Voor deze gedachte moeten we ons ook hoeden. Want anders zouden we Gideon gaan zien als zulk een goede man, een beetje anders en beter dan anderen. En dat is hij van zichzelf toch echt niet geweest. Alles wat Gideon overdag overkomen was, was vrucht van genade. En wat hem nu in deze nacht te beurt mocht vallen, dat was weer vrucht van genade. Het in de nabijheid verkeren van Gideon met de Heere, ging niet van Gideon uit, maar het ging van de Heere uit. De Heere is altijd de Eerste. Laten we dat nooit vergeten.

Weten jullie daar ook van? Wat is het zalig als je dicht bij de Heere leven moogt. Dan is er een voortdurend kontakt met de Heere. En als je kontakt met de Heere hebt, dan is er een wederzijds spreken. De Heere is dan in het spreken iedere keer weer de Eerste. Hij opent het kontakt, om het zo eens te zeggen, en Hij houdt het ook in stand.

Als we dicht bij de Heere mogen leven, dan leven we ver bij de zonde vandaan. Want met de Heere leven en de zonde, dat gaat niet. Men kan geen twee heren dienen. Van nature dienen we altijd de boze heer. Het is genade als we de Heere mogen leren dienen uit liefde. Maar het is ook genade als we de Heere mogen „blijven” dienen. Dit komt alleen, omdat Hij de Getrouwe is.

Gods werk is en blijft een „eenzijdig” werk. Ja, daar moeten jullie maar eens over nadenken. Het heft natuurlijk onze verantwoordelijkheid niet op. Die blijft ten volle gehandhaafd. Doch als we kontakt met de Heere mogen hebben, komt Hem alleen daarvoor de eer toe.

Ik ga nu eindigen. Alleen nog dit Jullie hebben natuurlijk de aankondiging van de ontmoetingsdag te Sliedrecht al een en andermaal gelezen. Ik ken Sliedrecht een klein beetje. Het is een mooie plaats. De omgeving is ook mooi. Land en water, met alles wat er bij behoort is er in overvloed te vinden. En als je dan denkt aan de tijd van het jaar – ’t voorjaar – dan is alles op z’n mooist. Dat alleen zou je al in de ,verleiding’ brengen om 20 april naar Sliedrecht te gaan. Maar er er nog veel meer. De kerk waarin we hopen samen te komen, daar kunnen wel vijtienhonderd mensen in. En misschien nog wel meer. Je behoeft op alle manier niet bang te wezen dat je er niet in zult kunnen.

En dan de service! Als je met de trein komt, wordt je gratis met de bus afgehaald. Meer zeg ik nu maar niet. We laten nu de daad aan jullie. Je kunt je vrije zaterdag niet nuttiger besteden dan door 20 april naar Sliedrecht te komen. Hartelijk gegroet van jullie aller vriend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.