+ Meer informatie

Uit de Praktijk

4 minuten leestijd

Wanneer wij boven dit artikel lezen „Uit de praktijk”, dan betekent dit niet dat wij in een ruime zin over de praktijk der Godzaligheid willen handelen. Neen, daartoe hebben onze godvruchtige en door 's Heeren Geest onderwezen vaderen meerdere proeven aan de latere kerk tot onderwijzing en bestiering nagelaten, die ook onder ons tegenwoordig geslacht nog in omloop zijn, en hier en daar nog met genoegen en vrucht worden gelezen. Wij denken hierbij o.a. aan de geschriften van de eerwaarde vaderen Brakel, Comrie, Smijtegelten niet te vergeten het zeldzame werk van E. Meiners over de praktijk des christendoms. En welk een schat van degelijke lektuur is op dit terrein nog heden ten dage in oude en nieuwe druk te verkrijgen, niet alleen van Hollandse, maar ook van buitenlandse schrijvers van oude tijden, die ons de nauwe en énige weg tot zaligheid voorstellen en verklaren.

Maar wat willen wij dan bedoelen met „Uit de praktijk”?

Dit: naar ons vermogen weergeven hetgeen we op verschillende huisbezoeken hebben mogen ontmoeten. U zult vragen: „Wordt er dan in deze zo moderne en vervlakte tijd tijdens ambtelijke bezoeken wel eens iets ondervonden bijv. dat de Heere nog in ons geslacht wil werken door Zijn Geest; of worden er nog zielen ontmoet, die niet zo vrij meer rondwandelen, die onder overtuigingen verkeren, of die mogen gewagen van bemoeienissen des Heeren naar ziel en lichaam?

Lezer, de Heere werkt somtijds wel meer dan wij denken; het zijn altijd nog niet diegenen daar een gerucht van uitgaat, waar de Heere in werkt. In de beschrijving van onze val in het Paradijs geeft de Heere degelijk onderricht; als Adam valt, wat is de eerste vrucht? Hij werd beschaamd.

En zo gebeurt het heden ten dage nog; krijgt een ziel die overtuiging dat hij zondaar is, hij wordt beschaamd vanwege zijn zonden, en dan heeft hij geen bestaan meer, en daar loopt zo'n ziel niet mee te koop.

Maar ook ontmoeten wij mensen, die zichzelf er heimelijk bij willen rekenen zonder enige houdbare grond. Wordt de maatstaf volgens Gods Woord aangelegd, o dan staat de wagen soms zo spoedig stil.

We herinneren ons een bezoek, dat we eens brachten aan een gezin dat reeds jaren onze godsdienstoefeningen getrouw bezocht.

Vriendelijk ontvangen zijnde, informeerden we een weinig naar de huiselijke en tijdelijke omstandigheden, en mocht ons gesprek al spoedig gaan in de richting waarvoor we eigenlijk huisbezoek doen, n.l. de gesteldheid der zielen op weg naar dood en eeuwigheid. Nu is een mens er doorgaans niet gemakkelijk toe te bewegen om in deze zich recht uit te spreken, ook hier worden wel vele vonden gezocht om ook zelfs in de ogen der mensen iets te schijnen. Dit bleek al spoedig ook in dit gezin. Op een persoonlijke vraag kregen wij te horen, dat er voorheen tijden waren geweest dat men veel moest denken aan de dood en aan het geluk van Gods volk, dat men ook omgang zocht met dat volk, en dat hetgeen men van dat volk hoorde, de zinnen streelde. Dat alles was reeds lang weer overgegaan, zonder dat het was gekomen tot boetvaardigheid en verootmoediging voor de Heere. Nu beschouwde men zichzelf als een bekommerd mens, hetwelk met zachte termen werd uitgedrukt, en men meende hierin een weinig rust te vinden.

Hierop inhakende, werd door ons gevraagd: „Waarin bestaat die bekommering waarover u spreekt?”

Hierop bleef het antwoord uit. Wij gevoelden ons gedrongen om een weinig naar ons inzicht te verklaren met welke bekommernissen een mens wel te doen kan hebben, maar die nochtans de ware bekommernis niet zijn, want in de grond der zaak is er maar één bekommernis die niet ontbreken mag, zal het wel zijn, en dat is de bekommering vanwege mijn zonde, en hoe kom ik met God verzoend.

Over deze zaken sprekende en soms een weerwoord uitlokkende, bleek ons des te meer hoe een mens er op uit is om houvast te zoeken buiten God om, en altijd maar weer dat ene punt wil omzeilen, om maar geen zondaar te worden onder God. Wij meenden ernstig te moeten waarschuwen tegen dit gevaar van in deze zo voort te gaan.

(wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.