+ Meer informatie

Financiele Zaken

2 minuten leestijd

De synode besloot:

a. de kerkeraden, resp. (t.b.v. dep. ADMA) de diaconieën, er op te wijzen dat hun behoren tot het kerkverband met zich meebrengt dat zij tot tenminste de on-der b genoemde bedragen zullen bijdra-gen in de kosten van de gemeenschap-pelijke taken en verplichtingen;

b. voor de diverse taken van kerkelijke ar-beid m de jaren 1972, 1973 en 1974 de volgende minimum-bijdragen vast te stellen :

1972 1973 1974

Emeriti-kas 6,— 6,50 7,—

Theol. H. School 3,90 4,30 4,80

Studiefonds 0,35 0,35 0,35

Israël 0,40 0,40 0,40

Buitenl. Zending 2,— 2,— 2,—

Evangelisatie 1,40 1,50 1,50

Steun kerken polders 0,75 0,75 0,75

Fonds steun kerkbouw 1,— 1,— 1,—

Bearbeiding schippers 0,10 of 0,40 0,10 of 0,40 0,10 of 0,40

Geestelijke verzorging zeevarenden 0,40 0,40 0,40

Geestelijke verzorging gehandicapten 0,50 0,50 0,50

Jeugdsteunfonds 0,30 0,30 0,30

Hulpverlening binnen-buitenland 1,50 1,50 1,50

Onderlinge Bijstand 1,— 1,— 1,—

Adma ten laste van de diaconieën 0,80 0,80 0,80

c. de kerkeraden, resp. de diaconieën me-de te delen dat mogelijke bezwaren te-gen het beleid van enig deputaatschap niet tot uitdrukking mogen worden ge-bracht door inhouding of vermindering van de minimum-bijdragen, doch dat de-ze bezwaren geargumenteerd ter kennis van het betreffende deputaatschap die-nen te worden gebracht.

d. De najaarskoUekte voortaan te noemen kollekte voor het werk naar buiten.

e. alle deputaatschappen, die een kas behe-ren, opnieuw op te dragen bij hun rapport aan de generale svnode weloverwo-gen begrotingen voor de drie na de aan-vang van die synode volgende kalender-jaren toe te voegen;

f. alle deputaatschappen, die een kas be-heren, toe te staan — indien hun wer-kelijke ontvangsten of hun werkelijke uitgaven over enig jaar blijkens de con-statering door deputaten voor financiële zaken, door onvoorziene omstandigheden meer dan 10% lager, resp. hoger zijn dan de in begroting(en) geraamde bedra-gen — in de maand september van het volgende jaar aan deputaten voor het kerkelijk administratie-bureau een van de door de generale synode vastgestelde mi-nimumbijdrage afwijkend bedrag op te geven ter vermelding op het koUekte-rooster van het volgend jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.