+ Meer informatie

Ter ovfrweging

4 minuten leestijd

Dr. J. van Genderen, De gemeenschap der heiligen. Uitg. Kok, Kampen. Prijs f. 15,—.

Door een misverstand is de recensie van deze Apeldoornse studie (no. 22) die in 1986 verscheen, tot nu toe achterwege gebleven. Graag excuus! Deze studie is het meer dan waard onder de aandacht van onze lezers te worden gebracht! Het gaat niet slechts om een geloofsartikel dat elke zondag in de middagdienst beleden - èn aan de avondmaalstafel! -, maar dat hoe dan ook beleefd wordt, hetzij goed hetzij slecht - doorgaans ergens tussen goed en slecht in - in de gemeente, waarbij de ambtsdragers zonder meer betrokken zijn. Juist hun zij daarom deze studie aanbevolen! De schrijver beklemtoont de actualiteit van zijn onderwerp, bespreekt uitvoerig de Bijbelse gegevens, schenkt alle aandacht zowel aan de roomse als aan de reformatorische opvatting (het antwoord van de Heidelbergse Catechismus op de vraag wat onder de gemeenschap der heiligen wordt verstaan, wordt zeer terecht een „juweel van een antwoord” genoemd - blz. 40) en gaat dan tamelijk breed in op de gemeenschap der heiligen als „gave” en als „opdracht” om met „Verdere gezichtspunten” te eindigen. In een tijd van elkaar uitsluitend ego isme, waar men zo nodig assertief moet zijn, ligt de verwaarlozing van de broederliefde vlak voor de deur en daarmee het breken van de gemeenschap als opdracht, omdat in wezen de gemeenschap als gave aan vanzelfsprekendheden dan wel aan berekening reeds lang ten onder is gegaan. Het is goed ons ook als ambtsdrager hierop te bezinnen. Prof. Van Genderen geeft daarbij rustige en verantwoorde leiding.

Ds. M.P. van Dijk, Wij en de anderen. Relatieproblemen in het licht van het evangelie. Uitg. Kok, Kampen. Prijs f. 15,90.

Dit boek zou een uitwerking genoemd kunnen worden van de Apeldoornse studie van prof. Van Genderen over de gemeenschap der heiligen en dan tot de wijdste cirkel en de problemen die daarbij aan de orde komen in de praktijk. Ds. Van Dijk stelt dat in de relatie tussen ons „en de anderen” - wie en waar dan ook - de „rechtvaardiging van de goddeloze” van beslissende betekenis is. Telkens weer wijst hij op de zelfrechtvaardiging die een rol speelt in de relatie tussen „Vromen en zondaren”, „Hulpverleners en geholpenen”, Linksen en rechtsen”, „Vromen en radikalen”, „Mannen en vrouwen”, „Joden en christenen”, „Volken en volken”, „Christenen en niet-christenen”, „Zieken en gezonden, eenzamen en niet-eenzamen, ouderen en jongeren”, „Hervormden en gereformeerden”. Die zelfrechtvaardiging corrumpeert elke relatie en daarmee de gemeenschap van de wijdste tot de nauwste cirkel. De ermee gepaard gaande verachting van de ander en de anderen vervreemdt immers van elkaar, brengt tot veroordeling van elkaar. We annexeren God en Zijn Woord voor ons gelijk in de verabsolutering van eigen standpunt uit argumentatieluiheid en/of -armoede. Dan kan het grootste „gelijk” omslaan in een beschuldigend „ongelijk”, vooral als we de kans krijgen de ander op de een of andere manier te treffen, te overheersen. Van Dijk noemt dat de „demonie van het gelijk” (53). In een „Epiloog” wijst hij erop dat er steeds weer factoren zijn die elke relatie bedreigen (77), want ieder is geneigd zichzelf normatief te stellen, zichzelf te rechtvaardigen. De genezing van de mens, ook van zijn relaties, gaat dwars door de dood van zijn eigen ik heen (86). Dit geschrift is het waard op studieavonden enz. te bespreken.

Dr. J.N. Bremmer en dr.J. den Boeft, Martelaren van de oude kerk. Bewaarde documenten van de christenvervolging tot circa 300 na Christus. Uitg. Kok, Kampen. Prijs f. 22,50.

Martelaarsboeken zijn onder ons niet onbekend. Een paar jaar geleden is dat van Adriaan van Haemstede dat in de 16e eeuw verscheen (1559) opnieuw uitgegeven. Dit boek geeft een twaalftal vertaalde documenten die een „hoge graad van echtheid” hebben (er is veel legendevorming geweest rondom de martelaren), met inleiding en toelichting betreffende enkele martelaren van de eerste drie eeuwen. Deze martelaren leefden eeuwen geleden. Maar het martelen is doorgegaan de eeuwen door, want de zelfrechtvaardiging en de zelfverheffing liggen niet alleen heidenen dichtbij het hart, …. ook mensen die zich christen noemen, maar ’t meer van geweld dan van geloof verwachten.

Drs. LA. Kole (red.), Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde. Uitg. Boekencen-trum, ’s-Gravenhage. Prijs f. 34,90.

Dit boek (178 blz.) bedoelt aandacht te vragen voor en te vestigen op de maatschappelijke, politieke, culturele en religieuze context van de Heilige Schrift en zo te helpen bij de bestudering van Gods Woord. Met zijn medeauteurs (ds. C. den Boer en drs. W.C. Hovius) is de redacteur overtuigd dat die Schrift het Woord van God is. Informatie betreffende andere opvattingen ontbreekt echter. De redactie had iets zorgvuldiger gekund (wat een „bekken van water” is - 29 - of: een „vruchteloos gebied” - 57 - ??). Een naam- en plaatsregister had in een boek als dit niet mogen ontbreken. Overigens een goede hulp voor Schriftstudie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.